فصل اول – بخش چهارم

 

اعمالی که با هیپنوتیزم میتوان انجام داد.

با هیپنوتیزم میتوان بدن را بی حس نمود ، افکار را تغییر داد ، ترک عادت داد ، و بزوایای نهفته روح افراد سالم و بویژه برای درما ن بیماران روانی وارد شد .

هیپنوتیزم شونده را دچار خطای حسی نمود یعنی مطالب ، حالات و اشیاء را غیر واقعی جلوه داد ، ممکن است جسم جامدی را مایع و یا نرم وجسم نرمی را جامد و سخت توصیف نمود و هیپنوتیزم شده را وادار به خوردن یا آشامیدن آن نمود ، میتوان در او این باور را بوجود آورد که  مثلاٌ از یک عضو یا چند عضو پا یا دست ، شل و چلاق و بدون حرکت و ناتوان شده است ، مناظر غیر واقعی را در ذهن وباور او ایجاد کرد او را کور و بیحس و گنگ و غیر متحرک و گرم وسد و میخکوب شده و افلیج یا توانا و قهرمان وانمود کردحتی صاحب نیروی خارق العاده گردد وٌ میتوان به او گفت که  کودک یا یک حیوان شده است و.......

در این صورت تمام حالات خواسته شده در اوایجاد خواهد گردید، مهم تر ازهمه میتوان بدون اعضای حسی مثل چشم و گوش و بینی و زبان وپوست در مراحل بالاتر مثلاٌ نوشته ای را در پاکت سربسته ای گذاشت و از او بخواهید آنرا بخواند و یا افکار ما و دیگران وحاضران را بدون آنکه برای هیپنوتیزور نیز باز گو شده باشد بخواند و به آن اشاره کند ، بو ، مزه ، صدا ، منظره و... ای را که وجود ندارد احساس کند ، بدون حرکت به  محلی رفته  وقایع اتفاق افتاده و یا در جریان اتفاق را بیان کندویا به گذشته برگردد حتی به قرن های گذشته و زندگی فرد یا افرادی را در زمان حیاتشان بررسی و بازگو کند .

در تونل زمان حرکت کند به زمانهای کودکی خود یا دیگران برگردد ، به دنیای دیگر و اسرار دیگر به کرات و کهکشانها سفرکند و آنچه را که میبیند واقعی یا غیر واقعی و خیالی بیان کند ، ممکن است از قطب جنوب تا شمال یا یک نقطه دنیا به نقطه دیگری از دنیا سفر کند و خبر از افراد بیاورد ، البته تمام مطالب ذکر شده در فوق را با اطمینان خاطر و بطور جدی بیان خواهد داشت ، حتی ممکن است تمام این تصورات خیالی بیش نبوده وشاید در ذهن او زنده شده باشد .

در مواردی بعظی از معمولان حساس یا کسانی که برای چندمین بار هیپنوتیزم میشوند بخواست حاضرین خبر از افراد در گوشه ای دیگر از دنیا و یا شهر و محل ومکانی دیگر میدهند و این اخبار چنان درست و واقعی بیان میگردد که گویا خود معمول در آنجا حضور دارد که موجب تعجب و شگفتی همه خواهد گردید .

توضیح بیشتر این مطالب در حال حاضر امکان پذیر نیست و شاید باعث نا باوری افراد گردد ، اما مسئله تله پاتی یا ارتباط از راه دور مسئله ای ممکن بوده وشاید برای شما نیز بارها اتفاق افتاده باشد و بعلت بی اهمیت بودن آن آنرااتفاقی قلمداد کرده باشید .

برای مثال آیا هرگز اتفاق افتاده است که حس کنید شخصی شما را از پشت سر ور انداز مینماید و زمانیکه برگشته اید متوجه شده اید که گمان شما درست بوده است .

بسیاری از مادران اتفاقی را که برای فرزندان دور از آنها افتاده است احساس میکنند شاید علت این باشد که امواج مغزی بویژه موج الفا بعلت نزدیکی ذهنی و قوت اندیشه مادر و فرزند و سریعاٌ هم سان میشود و مادر از حال فرزند خبر دار میگردد .

بارها اتفاق افتاده است که مطلبی را در ذهن خود آماده کرده اید تا بیان کنید اما در همان لحظه فکر کردهاید که از میان حاظران شخص خاصی آنرا بیان خواهد کرد و اتفاقاٌ اینطور شده است . و یا دقت کرده اید که اگر درخیابان از میان جمعیت بکسی نگاه کنید تقریباٌ در همان لحظه او نیز بشما نگاه خواهد کرد .

تمام این روابط گرچه استثنائی و اتفاقی بنظر میرسند ، بدون شک خواندن افکار یا ارتباط از راه دور ونزدیک و از طریق انتقال مغناطیس یا امواج مغزی میباشد که در اثر هماهنگ بودن و جذب بار مخالف در مغز احساس میگردند .

البته این احساس و یا درک احساس و افکار دیگران بدون بیان و از نزدیک در هیپنوتیزم امری بدیهی و بسادگی ممکن است اما از راه دور و تله پاتی در مراحل تکمیلی هیپنوتیزم ممکن میگردد.

یعنی زمانیکه شخصی را هیپنوتیزم نموده ایم نیازی نیست باو بگوئیم اکنون به چه فکر میکنی ، کافی است خودمان آنچه را که میخواهیم در نظر آوریم ، هیپنوتیزم شده نیز آنرا بیان خواهد نمود و فکر ما را بروشنی خواهد خواند .

برای مثال بدون آنکه هیپنوتیزور حرفی بزند کافی است که خانه ای را در ذهن خود به نظر آورد و تمام خصوصیا آنرا در ذهن حاضر کند وباز در ذهن خود از هیپنوتیز م شده بخواهد که بگوید بچه موضوعی فکر میکند با تعجب (البته برای مبتدیان و حاضران ) مشاهده خواهد شد که هیپنوتیزم شده تمام جزئیات و زوایای خنه ایرا که در دهن مجسم شده است حتی اگر خانه خیالی باشد باز گو خواهد نمود ، حتی لازم نیست که حتماٌ آنچه را که میخواهید در ذهن شما ظاهر شود و برای هیپنوتیزور معلوم و مشخص باشد بلکه هیپنوتیزور میتواند از هیپنوتیزم شده بخواهد که افکار شخص دیگری را باز گو کند یا حتی اول از او بخواهد که تعیین کند در میان حاضران چه کسی میخواهد که افکارش خوانده شود ، مسلماٌ او به آن شخص از طریق بیان اسم یا نشانی اشاره خواهد کرد و یا مشخصاتش را خواهد گفت ، باید توجه داشت که در اکثر موارد چشمان هیپنوتیزم شده بسته است و یا حتی اگر باز هم باشد قادر به دیدن اطراف نیست و زمانی که شخص سئوال کننده مشخص گردید از هیپنوتیزم شده میتوان خواست که افکار نهانی اش را بخواند و بگوید که در حال حاضر او به چه فکر میکند بدون شک پاسخ هیپنوتیزم شده وروشن شدن افکار سئوال کننده باعث شگفتی هر نا باوری خواهد شد.

میتوان از یکی از حاضرین خواست تا مثلاٌ فردی را و یا شخصی را که از دنیا رفته است در نظر مجسم کند و از هیپنوتیزم شده خواست که افکار آن شخص را بخواند و بعد مرده را و روح اورا در نظر مجسم کند در این حالت هیپنوتیزم شده نشانی های دقیقی از شخص از دنیا رفته خواهد داد و اغلب حتی تکیه کلامها و نحوه رفتار و گفتار شخص را در زمان حیات بیان میکند گوئی در حال حاضر هیپنوتیزم شده در حضور مرده است و او را میبیند وبا او حرف میزند .

این حالتی از ظهور ارواح (اسپری تیزم ) با واسطه است که شخص از دنا رفته را در ذهن حاضر میکنند و از زبان هیپنوتیزم شده از او سئوال مینمایند و پاسخ خواهند گرفت ، حتی اگر روح را نشناسد و از کیفیت حیات و چگونگی زندگی او خبر نداشته باشد .

افراد مفقود شده را نیز میتوان در این حالت حاضر کرد و محل فعلی آنان را چه در قید حیات باشند چه نباشند یافت و از جهت و چگونگی مفقود شدن آنها اطلاع حاصل نمود ، شاید  اشیاء مفقود یا سرقت شده را نیز میتوان به این طریق رد یابی نمود .

ادعا میشود که ظهور ارواح  با واسطه یا مدیوم نیز یکی از شگفتی های هیپنوتیزم است و پیدا کردن افراد گمشده و پیگیری اشیاء و حالات سرقت و قتل و اتفاقات را میتوان با فرستادن روح هیپنوتیزم شده به محل و زمان وقوع حادثه ردگیری نمود و از چگونگی آنها اطلاع حاصل کرد . شاید .؟

در فصل مشاهدات آخرین فصل این مقالات از اعمال انجام شده وسیله گروهی از هیپنوتیزوران و همچنین خود نگارنده مثالهائی برای روشن شدن موضوع و وسعت و دامنه هیپنوتیزم بیان شده است.

البته من در سالهای اقامتم در انگلیس چه در انجمن هیپنوتیزران انگلیس و چه در مراکز هیپنوتراپی و انجمن های وابسته فقط ناظر مراحل اولیه هیپنوتیزم بودم وزمانی که راجع به مراحل پیشرفته از جمله تله پاتی وروشن بینی (جلای بصری) و اسپریتیزم وغیرو بحث میکردم و شواهد و نمایشاتی را هم اجرا میشد گرچه بسیار مورد توجه قرار میگرفت اما اکثراٌ مشاهده میشد که هیپنوتیزران انجمن و محافل چندان اطلاعی در مورد آن ندارند شایان ذکر استکه  این مطلب مربوط به سی تا چهل سال قبل سالهای 1970تا 1980 میشود که تازه مدیتیشن خلاق در سال 1961 وسیله ماهاراشی در امریکا معرفی گردیده بود وهنوز پا نگرفته بود لذا ذهنیت هیپنوتیزران غربی هنوز ذهنیت غربی بود نه شرقی ، شاید در سالهای اخیر در این موضوعات نیز کار شده باشد از محتوای مقالات و کتابهای جدید این چنین استنباط میگردد .

در درسهائی که جهت آموزش هیپنوتیزم قدم به قدم در این سلسله از یادداشت ها ذکر شده است و شما اگر علاقمند باشید آنان را بدقت فرا خواهید گرفت بخوبی خود شما میتوانید تمام مطالب ذکر شده را آزمایش نمائید ، گذشته از اعمال نمایشی فوق ، هیپنوتیزم وسیله ای است جهت گشودن عقده ها و ترک اعتیادات و عادات بیماران و استفاده در پزشکی و دندان پزشکی و روانشناسی و روان درمانی جهت بی حسی در اعمال جراحی و زایمان بدون درد و .....

جنبه های دیگر هیپنوتیزم که مربوط به امور تربیتی و تحقیقاتی است عکس العمل هیپنوتیزم شده بعد از بیداری است ، بطوریکه اجرای دستورات چند ساعت یا چند مدت بعد از بیداری نیز ناخود آگاه انجام میپذیرد و دلیلی نیز جهت آن از طرف هیپنوتیزم شده وجود ندارد لذا میتوان بعد از بیداری از متاثر خواست عملی را که دستور اجرای آن در خواب باو داده شده است را راءس وقت معینی بدون آنکه به ساعت نگاه کند انجام دهد ، این اعمال بدون استثناء انجام خواهد گرفت و بالاخره میتوان یکطرف بدن شخص را در خواب هیپنوتیزم فرو برد در حالیکه طرف دیگر بدن او بیدار و در اختیار خودش باشد ، در این صورت هیپنوتیزم شده فقط قادر به کنترل و در اختیار داشتن قسمت بیدار بدن خود خواهد بود و طرف خواب شده در اختیار و کنترل هیپنوتیزور خواهد بود و به امر او عکس العمل و واکنش فرمان داده شده را اجرا خواهد نمود .

معالجه گرفتگی زبان – اشکالات در صحبت کردن و دیگر عادات افراد نیز از جمله راه های استفاده از هیپنوتیزم است .

در مواردبسیاری آسم و تنگی نفس در جلسات هیپنوتراپی مورد معالجه قرار گرفته است .

افرادی که تحت تاثیر عوامل روحی یا در اثر شوک های آنی دچار نواقصی از قبیل عدم گویائی و یا نقص عضو شده اند وسیله هیپنوتیزم میتوانند در طی جلسات متعدد تحت درمان قرار گرفته و معالجه گردند .

امروزه در بیشتر کشورها و اخیراٌ در ایران هیپنوتراپی یکی از طرق معالجه طب مکمل تحت نظر پزشک ویا هیپنوتیزور پزشک میباشد که نتایج شگفت آور و امیدوار کننده ای را ارائه نموده است .

اما میبایست توجه داشت که هر نوع معالجه دخالت در امر پزشکی محسوب شده و میبایست یا توسط پزشک هیپنوتیزور و یا هیپنوتیزور مجاز همراه با پزشک در یک زمان و در یک جلسه انجام پذیرد.

از طرفی استفاده از دارو در هیپنوتیزم کردن افراد و ایجاد آثار خواب چنانچه در مواردی وسیله افراد خاصی معمول و پیشنهاد گردیده است بدلایلی که بعداٌ ذکر خواهد شد مجاز نبوده و از حوصله این یادداشت ها خارج است .

در روسیه جهت درمان بیماران روانی روش خواب درمانی با کمک بیوباربیتال ها و سایر داروها در دهه 80 انجام شد(علت استفاده دارو در بیماران روانی سهولت در شروع خواب بوده است)  که بیمار برای مدت طولانی 24 ساعته و مدت بسته به نیاز درمان از یک هفته تا ماه نتایج قابل توجهی ارائه نمود .چرا که عقیده بر آن بود که خواب هیپنوتیزم و اصولاٌ خواب روند خود درمانی وپالایش ذهنی دارد امروزه گروهی این روند پالایش مغزی را نتیجه انتشار امواج آلفا که ثابت شده است در حالت چشمان بسته و بسط ماهیچه ها و آرامش، بیشترین فاز انتشار را دارد (حالت مدیتیشن ) اثر خود درمانی و پالایش مغزی را دارد و همچنین پائین نگاه داشتن سطح انگیزش بپاخیزی که بیشترین امواج آلفا و تتا را بروز میدهد موجب رضایت مندی و سرخوشی و در نتیجه پالایش عوامل استرس زا میگردد(تعادل در ترشع هورمونها و آدرنالین و لاکتات )  . خواب هیپنوتیزم موجب تعادل روند هیجانات شده و تقریباٌ تمام افرادی که هیپنوتیزم میشوند تجربه بسیا خوشایند و آرامش غیر قابل وصفی را که شاید هرگز در عمر خود تجربه نکرده اند گزارش مینمایند .

استفاده از وسائل هیپنوتیک که اکثراٌ جنبه جلب توجه را دارد امروزه در خارج از ایران بسیار معمول میباشد البته من چندان لزومی برای آن احساس نمیکنم – گلوله های درخشان هیپنوتیزم – چراغهای هیپنوتیزم – چشم مصنوعی هیپنوتیزور – آئینه های گردان – صفحات گردان – اشکال هندسی متحرک دوایر درهم – و وسائل وادواتی که بیشتر جنبه جلب توجه افراد را در خواب هیپنوتیزم دارد و از ابداعات غربی هاست که دوست دارند همه چیز صنعتی باشد به هیچ وجه زیانی به بار نیاورده و بخصوص جهت پزشکان و دندان پزشکان در صورت در دسترس بودن مفید تشخیص داده میشود .

این وسائل بخصوص گلوله های گردان هیپنوتیزم یا صفحه گردان در معالجات دندان پزشکی کودکان بسیار موثر بوده و کودک با علاقه و شوق بخواب هیپنوتیزم فرو رفته و بدون احساس درد و ناراحتی راضی به معالجه دندان خواهد گردید ، از این رو استفاده از این نوع دستگاه ها در اغلب درمانگاه های خصوصی کودکان در اروپا وسیله دندانپزشکانی که خود هیپنوتیزم آموخته اند بسیار معمول بوده وشناخته شده است .

این وسائل همراه با آهنگ های خاص شبیه صدای ابشار یا امواج دریا و صدای باد و باران که از ابداعات مدیتورهای غربی است نیز در روند خواب موثر است .