حالت نشتن لوتوس و چاکرا ها

(5)روش پنجم  –

این روش روشی پیشرفته تر است که بیشتر کار و روش معابد و یوگی ها ست اما در مدی تیشن خلاق اثری بسیار مفید دارد .البته به آن شدت بکار گرفته شده در معابد نیست .

پیشناد میگردد این روش را بعد از انجام چندین باره و چندین روزه تمرینات اول و دوم دنبال کنید .

قبل از شروع این روش مطالب عنوان شده در چاکرا ها را بخوانید وبا چاکرا ها آشنا شوید .

در این روش با بیدار کردن افعی چمباتمه زده یا کندالینی مدیتیشن انجام میشود .

در محلی راحت بنشینید – چشمان خود را ببندید – نفس عمیق بکشید – خود را رها کنید .

البته در این روش یوگی یا مدیتور در حالت لوتوس مینشیند . به تصاویر وشرح حالت لوتوس در روش اول مراجعه کنید . اما در مدیتیشن خانگی همانگونه که گفته شد نیازی به این کار نیست .

حال لحظه ای صبر کنید و چند نفس عمیق بکشید ، ماهیچه ها راحت و رها باشد .

حال در ذهن خود تصور کنید که افعی درون شما کندالینی که در انتهای ستون فقرات در محل دنبالچه بصورت فنر سه دور ونیم بدور خود پیچیده و با سر افراشته خفته است در حال بیدار شدن است .

کندالینی خفته اکنون بیدارشده و به آرامی سه بار ونیم بدور خود میچرخد و سپس از مجرای ستون فقرات یا کانال یا سوشوسنا نادی ( نادی به معنای کانال ) شروح به حرکت به سمت بالا میکند و همراه با آن انرژی های منفی و مثبت از چپ وراست از کانال های آیدا نادی( منفی چپ)  و پینگالا نادی( مثبت راست)  صعود  میکنند.

کندالینی به مرکز یا چاکرا اول میرسد ، در این چاکرا  که 4 پره دارد توقف میکند تا تبادل نیرو کند .

چاکرای مولادهارا نزدیک دنبالچه انتهای ستون فقرات قرار دارد .


مجددا، نفس عمیقی بکشید ، کندالینی از چاکرای اول به آرامی بطرف چاکرای دوم که مرکز تنفس حیاتی است و 6 پره دارد( سوداهشتیانا) حرکت میکند و در انجا متوقف میشود نفسی عمیق بکشید .

مجدداٌ افعی پس از تبادل نیرو بطرف چاکرای سوم که به موازات طحال است وده پره دارد و مرکز شهر جواهر است( مانی پورا) حرکت میکند ودر آنجا توقف و تبادل نیرو میکند – نفس عمیق

سپس کندالینی بطرف چاکرا چهارم آناهارا که بموازات قلب است و 12 پره دارد و مرکز ضربه آرام بدون صداست حرکت کرده نیرو میگیرد  . نفس عمیق .

کندالینی پس از تبادل نیرو به آرامی بطرف چاکرای پنجم ویشودهی که 16 پره دارد و در گودی گلو گاه قرار دارد و مرکز پاکیزگی است حرکت و در آنجا مدتی بیشتر توقف میکند بعلت پره بیشتر و تبادل نیرو میکند وسپس بطرف چاکرا ششم آگنیا یا آنجا که 96 پره در هر طرف 48 پره دارد و مرکز فرمان دهی است حرکت و در انجا بمدت طولانی تر بعلت پره بیشتر توقف میکند   

در این حالت چشمان شما فشرده میشود و احساس سنگینی شدید در پلک های خود میکنید . نفس عمیق .

کندالینی پس از توقف و تبادل نیرو با 96 پره در چاکرای آگینا یا آنجا مسیر خود را به آرامی بطرف مقصد که چاکرای هفتم و مرکز گل سدر هزار برگ رنگین با 960 پره ساهاسرارایاساهارا که در فرق سر قرار گرفته حرکت میکند و بعد از توقف و تبادل نیرو تمام بدن خود را برای قرارگرفتن در ساهاسرارا که مرکز خودشناسی است و چمباتمه زدن در آنجا بطرف بالا میکشد .

در این حالت احساس خواهید کرد سر شما بشدت سنگین شده و گیج میخورد .

در این حالت است که نیروی عظیم منفی موجود در پائین چاکرای اول با نیروی مثبت چاکرای هفتم برخورد و با نیروی کائنات تلاقی میکند و شما پس از چند لحظه احساس میکنید که روحتان میتواند پرواز کند ، بدن بیحس ، ظربان قلب و تنفس آرام میگردد . در این حالت مدیتور یا یوگی میتواند به مطلب یا سوژه داده شده خود بیاندیشد و شما میتوانید با آرامش به هر جا که میخواهید سفر کنید و پرنده ذهن خود را به پرواز در آورید .

با تمرینات متعدد این روش بقدری دلچسب و آرام بخش خواهد بود که در جلسات بعدی مدیتور با شوق و ذوق برای رسیدن به این آرامش حضور پیدا میکند .

در این حالت امواج مغزی آلفا بحد وفور و بتا و تتا و دلتا به تناوب فعال میگردند .

البته روشهای ساده و مشکل دیگری برای مدیتیشن وجود دارد که بسته به علاقه مدیتور پس از انجام یکی از روشهای پیشنهادی ، خود بهترین روش را یافته و مدیتیت خواهد نمود .

 

 

 آمدن بهار و سال نو مبارک