(4)روشی دیگر –

در این روش میتوانید بنشینید یا حتی دراز بکشید ، در این روش از طریق توجه به اندامها مدی تیشن انجام میپذیرد .

ماهیچه های خود را به حالت بسط ( رها ، شل ) در آورید یعنی خود را رها کنید 

چشمان خود را به آرامی ببندید ، بجای تکرار ذکر در این روش از شماره دادن استفاده میکنیم .

به اندامهای خود پس از یک نفس عمیق توجه کنید .

نفس عمیق شامل سه مرحله است دم که هوا را به درون ششها هدایت میکند ، مکث تا اکسیژن هوای وارد شده درشش به گلوبول ها داده شود ، بازدم که هوای حاوی گاز کربنیک حاصل از سوخت و ساز بدن را بیرون دهد ،

( نفس عمیق یعنی باقدرت از راه بینی هوا را استنشاق ، مکث ، وبه آرامی همه یا حداکثر هوای درون ششها را از دهان خارج کردن .  

از پا شروع کنید ، در ذهن خود بگوئید ، تا ده شمار میشمارم ، پاهایم سبک و بی وزن میشود بگونه ای که اصلاٌ حس نخواهم کرد پائی دارم .

یک ، پاهایم سبک میشود .

دو احساس بی وزنی در پاهایم میکنم .

سه چقدر احساس بی وزنی در پاهایم شیرین است .

چهار راحت شدم احساس میکنم پا ندارم .

پنج با شماره های بعدی سبک تر میشوم .

شش چقدر ارام شده ام .

هفت تمام خستگیم از پاها رفع شده است .

هشت اصلاٌ احساسی در پا ندارم .

نه با آخرین شماره پاها کاملاٌ بی حس شده است .

ده اکنون این احساس خوش سبکی در سایر اندامهایم آغاز میشود .

سپس به همین طریق با جملات انتخابی سایر اندامهای خود را تحت تاثیر قرار دهید .به ترتیب تنه ، دست ها ، و نهایتاٌ به چشم ها میرسید که کاملاٌ سنگین شده است و سپس به سر که سنگین و گرم شده است .پس از مدت کمی در این حالت بودن به سرخوشی خواهید رسید .

مهم نیست که در تمرینات اول این حالات حاصل شود یا نه اما با تداوم آن نتیجه ای هر روز بهتر از روز قبل خواهید گرفت ، اصل مطلب این است که ذهن با تکرار شرطی میشود همانگونه که عادات در شما شرطی شده است و پس از آن با کوچکترین سیگنال یا اشاره خود ذهن از حافظه یا ضمیر نا آگاه مطلوب شما را درک و روند کار را ادامه میدهد.