(3)روش سوم –

بر روی یک صندلی یا مبل راحت بنشینید، ماهیچه ها را رها کرده ، چشمان خود را به آرامی ببندید ، مانترا یا ذکر مورد نظر خود را انتخاب کنید .

چند دقیقه در این حالت صبر کنید ، چند نفس عمیق بکشید ، برای تمرکز ذهن با هر دم وبازدم یعنی به اندازه فاصله هر دم و بازدم عادی یا هر 4 ثانیه به آرامی ذکر یا کلمه مانترای خود را تکرار کنید .

در عین حال در ذهن خود بخود یاد آوری نمائید که هدف رسیدن به آرامش درونی است ودر فاصله هر دوذکر با تذکر ذهنی از خود بخواهید که سبک شوید ، در حال حاضر احساس سبکی میکنم ، چشمانم گرم و سرم سنگین میشود ، پاهایم سبک و بی وزن شده است ، بی وزنی وسبکی از اندامم بالا می آید ، کمر سینه وگردنم بی وزن وسبک شده است ، احساس میکنم اندامهایم وزنی ندارد ، چشمانم سنگین میشوند ، دلم خواب آرامی میخواهد ،سرم سنگین تر میشود و اکنون احساس سرخوشی و شادی میکنم .

دوباره نفس عمیق بکشید و سعی کنید از محیط و وجود خود بیخبر شوید ، زمانیکه احساس سنگینی وگرفتگی در سر میکنید به هرچه که میخواهید بیاندیشید ، اکنون اندیشه شما آزاد و اندام و ذهن شما به حد انگیزش و به پاخیزی مطلوب رسیده است و یک سیکل مدی تیشن بهمین سادگی پایان یافته است .

البته در روزها و هفته های اول ، شاید چندان احساس تفاوت نکنید اما با استمرار کار و تمرین روزانه دونوبت صبح وعصر ، از حالات مدیتیشن احساس لذت خواهید نمود و نتیجه مطلوب را خواهید گرفت .

در بعضی حالات افراد در برابر چشمان خود نورهائی بصورت نقطه نورانی متزلزل میبینند که گاه بصورت دوایر رنگی ایست (ماندالا *) که امواجی ابر گونه  گهگاه ظاهر و رفع میشود این تصاویر ذهنی قسمتی مربوط به تابش نور بر پلکها است که در اثر رگهای روی پلک رنگی میشود و قسمتی مربوط به امواج مغزی آلفا و تتا و در مراحل پیشرفته تر امواج دلتا است .

اگر هوشیار باشید همین نورها میتوانند عاملی برای تمرکز بیشتر باشند لذا با توجه دقیق به آنها عاملی طبیعی برای تمرکز وراحت تر مدی تیت کردن یافته اید .

*( ماندالا تصاویر هندسی  نشئات گرفته از شکل گل سدر است که برای تفویت تصورات ذهنی یوگی یا راهب استفاده میشود . نمونه های متعددی ار ماندالا ها در صفحات و پاراگراف های مقالات آورده شده است)  .