حالت نشستن لوتوس


(2)روش دوم

 

در این روش مدیتور کار خاصی انجام نمی دهد فقط ، در محلی ساکت بر روی صندلی یا مبل و در مراکز آموزش مدی تیشن بر روی یک پتو بحالت لوتوس

( چها زانو بطوریکه کف پا از مچ به روی ران پای دیگر قرار داده میشود و انگشت نشان هر دست با شست همان دست لمس و مچ بطوری که کف دست بالا باشد بر روی زانو گذاشته میشود ، به تصاویر نگاه کنید.)

 اما راحت نشستن چه بحالت عادی روی یک مبل یا صندلی چه روی زمین و بحالت لوتوس فرقی نمیکند .

یوگی ها عقیده دارند که درحالت لوتوس بدن راحت تر و نیروهای درونی وذهنی متراکم تر خواهد بود .شاید ؟ اما واقعیت این استکه در تمرینات یوگا همیشه ورزش جسمی و ذهنی باهم و توام بوده است لذا به حالت لوتوس نشستن ورزش جسمی و مدی تیشن ورزش روحی در فرهنگ یوگا است و فلسفه یا راز دیگری ندارد .

چشمان خود را ببندید و بدن را رها کنید ، نفس عمیق بکشید و بفاصله دم و بازدم ذکر خود را برای تمرکز تکرار کنید .

چندین دقیقه در این حالت ماندن مسیر پیشرفت ذهنی ، خود بخود آماده شده بیخبری ازمحیط همراه با خودآگاهی حاصل شده و حداقل در طی یک سیکل 15 تا 20 دقیقه ای مدیتیشن و نتایج آن که فعال شدن بخش های خفته مغز است بعلت امواج مغزی حاصل شده از تمرکز و تعادل سطح انگیزش بپاخیزی مطلوب آرامش حاصل میگردد.