چند روش پیشنهادی برای انجام مدیتیشن خلاق

 

                        

                                                          حالت لوتوس

   

1)   روش اول –

محل ساکتی جستجو کنید ، جائیکه مزاحمی نداشته باشید ، مهم نیست که بایستید یا بنشینید یا دراز بکشید فقط باید راحت باشید ، میتوانید چهارزانو بحالت لوتوس روی زمین بنشینید یا روی صندلی ، نیازی نیست شق ورق بنشینید ، فقط مهم است که بدنتان در حا لتی ثابت وراحت باشد .

پشت دست ها را روی زانووکف دست را بطرف بالا قرار دهید .با شست هردست انگشت نشان همان دست را لمس کنید .

هوشیار باشید یعنی از حالت نشستن ، صداها ئی که میشنوید ، کششی که احساس میکنید مطلع باشید.

بر روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید ، همانطور که نفس های عمیق و طولانی میکشید حرکت نفس هایتان را از بینی ، گلو ،تا ششها احساس کنید از بینی نفس بکشید و از دهان نفس را خارج کنید  بهتر است .

فکرتان را آزاد کنید وسعی کنید تا حد امکان در خود تمرکز ایجاد کنید .

جسمتان را حس کنید ، درحالیکه تمرکز دارید ، به اندامهایتان فکر کنید و بیاندیشید که هر قسمت از جسم شما در چه حالتی است ، از انگشت پا شروع کنید تا به فرق سرتان برسد .

اگر حواستان پرت میشود (از تمرکز خارج میشوید ) به نحوه تنفس خود توجه کنید .

5 تا 10 مرتبه نفس عمیق و طولانی بکشید در حالیکه بطور دقیق به هر یک از نفس ها تمرکز کرده اید . در فاصله دم و بازدم کمی مکث کنید تا پراما ذرات نیرو بخش پراکنده درهوا در ریه ها جذب شود .

یک مرحله پیش تر بروید و با هردم با ذکر  یک ا وم  Om هوا را بدرون شش ها بدمید ، لحظه ای نفس را در سینه نگهدارید و با هر بازدم   با ذکر یک اوم دیگر نفس خود را به آرامی  بیرون بدهید .  ( ا وم معروف ترین مانترا یا ذکر است ) میتوانید بجای اوم از مانترا یا ذکر خود استفاده کنید .

و نهایتاٌ------ تمرین، تمرین و تمرین مثل همه چیز – تمرین موجب نیکوانجام دادن کار ها ست .

اطمینان حاصل کنید که در یک زمان مشخص از روز دوبا ر در روز این کار را بدون وقفه و تعطیل وتاخیر انجام میدهید ، مطمئن باشید که این تمرینات ارزشمند و کارساز است ، زیرا مدی تیشن زندگی شما را تغییر خواهد داد .

این روش که متکی بر تمرکز بر تنفس است روش ساده ایست که در مراکز آموزش مدی تیشن بیشتر در مدیتیشن جمعی در کلاس تدریس میشود .

 

 

حالت نشستن لوتوس

 

 قلباگر این روش ساده زیاد مورد توحه شما نیست صبر کنید در روزهای بعد زوشهای متنوع دیگری پیشنهاد خواهد شد .

                               

پیشنهاد میکنم برای آشنائی با حالات مدی تیشن از این روش استفاده کنید و پس از آشنائی با سایر روشها روش دلخواه خود را انتخاب فرمائید .