4- جرعت ، روحیه یا شجاعت وشهامت

 

در تمام مواردی که شرح حال مردان و زنان موفق نوشته میشود در کنار آنها شواهد این عامل که این افراد شجاعت انجام عمل را داشته اند و عامل موفقیت آنها بطور موثری این شهامت و جرعت انجام کار بوده است ناگفته میماند .

یک جراح میتواند بدن انسان را از هر جهت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد ، چگونگی کار کرد مغز و اعصاب و پوست و رگ و پی ، خون و دیگر اعضائ ماشین انسان را بخوبی بیان و مو به مو تشریح کند . اما مطلبی که ناگفته میماند ودر این تشریح ناقص است ، تفاوت های موجود بین این نشانه ها است در حقیقت چرا این همه تشابه ظاهری در عمل نتیجه ای متفاوت دارد .

 همه انسانها از نظر ظاهری وساختار شبیه همند ولی از نظر راندمان و نتیجه وشخصیت وبازپس، داده ها بطور شگفت آوری متفاوتند . این تفاوت های  نهائی را هرچه که میخواهید بنامید تفاوتی نمیکند .

آنرا خلاقیت – روح –روان –نفس و یا هر چیز دیگری که بنامند وجودآن انکار ناپذیر است .

گرچه در ظاهر انسان از دو عامل جسم وروح خلق شده است اما معمای واقعی ماشین انسان هنوز نهفته و نا مکشوف باقی مانده است .

در اینجا نیروی محرکی در وجود بشر نهفته است که لحظه به لحظه ضربه برای تحرک و پیشرفت میزند و انسان زنده را از انسان مرده متمایز میکند .

گروهی آنرا وجدان ، برخی مسئولیت ، جمعی نیروی زندگی ، پارهای شهوت ، تنازع بقا ، حرص حیات و غیره وغیره مینامند . اما در واقع بشر و دانش بشری در برابر آن بطور کسل کننده ای ساکت مانده است .

هر بشری زن یا مرد یک نقطه یا حدی دارد که بیش از آن نمی تواند جلو برود( اگر چه بیان آن راه به جائی نخواهد برد) ولی باید اذعان کرد که این حد یا مرز  یا توان یک خصوصیت فردی است .حال آنکه  علاوه بر تمام نیروهای اشکار  در هر فرد یک صدای درونی وجود دارد که  در یک زمان معین و یا زمان خاص با قدرت فریاد میکشد ، فریادی که نیروی مقاومت فرد را درهم میشکند و فرد را وادار میکند که از نقطه مرزی یا حد توان خود فراتر رود  . این فریاد باعث ایجاد عکس العملی میگردد که مسلماٌ ثمره ای دارد .این حس فرا گیرنده ومحرک را جرعت یا روحیه یا شجاعت و شهامت انجام کار مینامیم .

زمانیکه این ناقوس در درون فرد بصدا در می آید چنان نیروی با ارزشی را ارائه مینماید که ماشین انسان را بحرکت وا میدارد .

در واقع روحیه یا جرعت و شجاعت اهرمی است که جهان را بسوی بهترین ها سوق میدهد .

افکار عمومی هر عکس العملی را که در برابر ابراز این شجاعت یا روحیه یا جرعت وشهامت چه با پوزخند یا تمسخر و یا تحسین وستایش نشان دهد ، این تنها عاملی است که موجب حرکت چرخها ست . عجیب است که بشر آگاه میتواند این ناقوس را در هر زمان که بخواهد آگاهانه درون خود بصدا درآورد .

سعی کنید این روحیه وحس را هرچه بیشتر درون خود بکارگیرید زیرا:

 

« دنیا بطور شگفت انگیز و شدیدی نیازمند آن است» .