کندالینی- افعی خفته در درون 

برابر آموزشهای یوگا و بر اساس فرهنگ یوگا ، در وجود بشر نیروهای مثبت ومنفی ای نهفته است که نشئا ت گرفته از نیروی کائنات است .

این نیروها در مراکزی بنام چاکرا  ذخیره شده است .

کندالینی بصورت یک افعی چمباتمه زده یا فنری که سه دورونیم به دور خویش پیچیده است در انتهای ستون فقرات درمحل دنبالچه خفته است .

با بیدار کردن این افعی و حرکت آن از مسیر جاکرا ها تا رسیدن به آخرین چاکرا که محل هوشیاری یا محل گل سدر هزار پر رنگی است اتصال بین نیروهای مثبت و منفی فردی و کائنات برقرار میشود .

 

مراکز چاکرا ها ،محل قرارگرفتن آنها و تعداد پره ها

چاکرا ها یا مراکز قدرت

در بدن انسان هفت چاکرا یا مرکزاصلی قدرت

(مرکز نیرو) نهفته است .

عقیده بر آن است که چاکرا ها در محل عقده های عصبی قرار دارند .

1)    چاکرای اول ( مولادهارا) MULADHARA در قسمت انتهائی ستون فقرات در دنبالچه قرار دارد

که دارای قطب منفی است .

رنگ این چاکرا قرمز آتشین است 

          کوندالینی یا افعی چمباتمه زده از مجرائی که دروسط ستون فقرات است

(کانال یا سوشوسنا نادی)

                 به بالا صعود میکند .

البته دو کانال یا نادی NADI دیگر در طرفین وجود دارند که همراه با آن براه میافتند .

ایدا نادی درسمت چپ که دارای بار منفی است و پنیگالا نادی دارای بار یا قطب مثبت در سمت راست قرار گرفته اند .

مولادهارا یا چاکرای اول دارای چهار پره میباشد .

2)  چاکرا دوم یا سوادیستانا Swadhisthana یا سودا هشیتانا – مرکز تنفس حیاتی بوده ودر محل جهاز تناسلی یا ناف قرار دارد و دارای 6 پره است .

 رنگ این چاکرا نارنجی است 

 

3)    چاکرا سوم یا نانی پوراکا یا مانی پورا Manipura – مرکز شهر جواهر بوده و در محل طحال قرار دارد و دارای 10 پره است .

رنگ این چاکرا زرد است 

4)  چاکرا چهارم – یا آناهاتا ANAHATA یا آناهارا –مرکز صدای آرام یا بدون ضربه است که در حوالی قلب قراردارد و دارای 12پره است .

رنگ این چاکرا سبز است 

5)    چاکرا پنجم – ویشودهی Vishuddhi یا وشیوردها –

مرکز پاکیزگی عظیم که در گودی گلو بوده و دارای 16 پره است .

رنگ این چاکرا آبی است .

 

6)  چاکرا ششم – آگنیا یا آجنا AJNA – که مرکز فرمان دهی ومرکز چشم سوم است و انتهای بینی در وسط وبین ابروان قراردارد که دارای 48 پره در هرطرف یعنی جمعاٌ 96 پره دارد .

رنگ این چاکراه نیلی یا لاجوردی است 

 

7)  و نهایتاٌ چاکرا هفتم – ساهاسرارا SAHASRARA- یا ساهارا – که 960 پره داشته و مرکز خودشناسی بوده و  مرکز گل سدر هزار برگ رنگین است که در فرق سر قرار گرفته است . رنگ این چاکرا بنفش است 

 

 

نمایش چاکراها رنگ ومحل قرارگرفتن و عملکر هرکدام بر بدن 

 

البته مراکز دیگری در بین چاکرا ها نیز وجود دارد که مراکزی فرعی تلقی میگردد .

لالانا که بین ویشو دهی و انجی ست .

برهما راندهالا – در بالای مرکز انجی واقع شده .

کاناس – نزدیک مرکز انجی یا آگنیا ست .

سما – بالای مرکز ماناس و مانی بیتا که بالای هفت شکل است .

 

 

زمانیکه کندالینی یا افعی چمباتمه زده بیدار میشود آرام آرام با فاصله یک دم و بازدم مدیتور، از مجرای وسط ، همراه با دو نادی یا کانال مثبت و منفی سمت راست و چپ به چاکرا ها رسیده با هر چاکرا تبادل نیرو کرده تا نهایتاٌ به چاکراه هفتم(ساهاسرارا یا ساهارا ) که در فرق سر قراردارد و مرکز خودشناسی است میرسد و در انجا مستقر میشود .

 

 

در این حالت نیروی حاصله فردی با نیروی کائنات مرتبط شده مدیتور یا راهب صاحب قدرت عظیم و توانائی فوق العاده ذهنی میگردد . و آزادانه میتواند به معنا و مقصد مورد نظر بیاندیشد .

اصولاٌ لغت یوگا به معنی هماهنگ کننده است .و ورزش یوگا ورزشی روان تنی است که تن یا جسم با حرکات یا ورزش جسمی آسانا هماهنگ شده و روح با صمدهی موجب هماهنگی میگردد.

هدف از توضیح چاکراها آموزش روشی برای مدیتیت کردن است .

 

 

 

 

 

 

 کندالینی مدیتیشن با تمرکز بر چاکرا  ها و تجسم رنگ هر چاکرا ضمن عبور ذهنی از هرکدام 

 در خاتمه یاد آور میشویم که برای باز کردن چاکرا ها روشهای متفاوتی پیشنهاد شده است که ساده ترین و معمولی ترین انها در محلی ساکت نشستن و پس از چند نفس عمیق به ترتیب از چاکرا اول شروع کرده بر آن تمرکز میکنید و رنگ چاکرا را در نظر مجسم میکنید .


بدین طریق که در چاکراه اول رنگ قرمز آتشین در نظر مجسم میشود زمانیکه این رنگ ثابت شد یا غالب شد برروی چاکراه دوم تمرکز کرده و رنگ نارنجی کم کم جایگزین رنگ قرمز میشود و بعد از غالب شدن رنگ نارنجی برروی چاکراه سوم تمرکز کرده و رنگ زرد جایگزین رنگ نارنجی میشود ودر چاکرا چهارم رنگ زرد سبز میشود و در چاکرا پنجم رنگ سبز تبدیل به رنگ آبی و در چاکرا ششم رنگ آبی متمایل به نیلی و لاجوردی و در چاکراه هفتم رنگ بنفش غالب میشودو سپس همه رنگها درهم ظاهر میشود که علامت ادغام شدن انرژی چاکرا ها با انرژی کیهانی است .

در هر موردی که چاکراهی باز نباشد یا کاملاٌ باز نباشد تجسم رنگ کامل نخواهد بود .

ضمناٌ وضعیت و چگونگی غلظت یا کمبود امواج رنگین در هر چاکرا بسته به حالت شخص روز بروز حتی ساعت به ساعت  متغیر است در یک ساعت ممکن است رنگ زرد فراوان باشد در ساعتی دیگر ممکن است بندرت یا بصورت رگه رنگ نیلی در آبی ادغام شود .


 با تقویت چاکراها علاوه بر حفظ سلامت بعلت باز بودن مسیر نیروها یا رای چی و یا رای کی RAI_CHI  ذهن باز و آرامش بیشتر و تسلط بر اراده و هوشیاری حاصل میگردد . چرا که هر چاکرا مرکز یک یا چند انرژی حیاتی است .