در مدیتیشن خلاق (تی ام ) چه اتفاق می افتد ؟

گرچه شرح کامل یا حتی مختصر مراحل TM خارج از حوصله این یادداشت ها که اساس آن آموزش عملی روش است میباشد اما بطور مختصر در حالت مدیتیشن بروش TM براساس طبیعت دستگاه عصبی با بستن چشم ها و حالت بی تلاشی ناخود آگاه بطور خودکار دستگاه عصبی حالت طبیعی شدن خود را بروز میدهد .

طبیعت دستگاه عصبی این چنین استکه خود را از طریق گردش استراحت و فعالیت در حد مطلوب کاری نگاه میدارد که در نتیجه جسم و روان خسته را ترمیم میکند .

حالت بسط ماهیچه ها افزایش یافته و بسط فزاینده عمیقی بوجود می آید ، در این حالت آرامش عمیق ، مکانیزم زایشی جسم بطور خودکار به ترمیم عضلات ، توازن هورمون ها و مواد شیمیائی عصبی انجامیده تنش های قبل تمایل به طبیعی شدن تنش یافته و به ترمیم خود می پردازد ، ذهن به تجربه سطوح آرام تفکر می نشیند و جسم حالت تعادل بسط جسمانی را حس میکند .

در زندگی عادی ، عادت بر فعالیت مغزی تسلط یافته و نیاز یا لزوم فعالیت عمیق تر مغزی را مختل میکند ، لذا بدون ذهن ورزی یا تفکر عمیق و بکارگیری توان بیشتر مغز، یک انسان در طول زندگی نیازی ندارد که بیش از ده درصد مغز خود را فعال کند لذا بیش از 90 % درصد توان مغز تا آخر عمر غیر فعا ل باقی میماند .

ذهن ورزی ( به بخش 1 الی 50 مقالات مراجعه شود ) که عبارت است از فعال کردن مغز از طریق تفکر عمیق – دقت نظر ، تمرکز بر همه امور با دیدی موشکافانه و متفاوت – گریز از تعصبات و باورها و جمود فکری و عقاید کسبی و اجتماعی و فرهنگی و... کنترل احسا سا ت و... ، قسمت های غیر فعال مغز با شعور آگاهانه به فعالیت میپردازد و شخص ذهن پرور قادر خواهد بود بهتر بیاندیشد ، منطقی تر تصمیم بگیرد – سریع تر واکنش نشان دهد و کمتر تحت تاثیر القائات اجتماعی ، مذهبی، قومی، کسبی و.... قرار گیرد ، لذا انسانی متعالی ، دیگر پذیر ، منطقی ،و مثبت تر میگردد ، با توانی بیشتر از توان انسانهای معمولی .

مدیتیشن بعنوان یک ورزش ذهنی در رسیدن به این هدف که فعا ل تر کردن بخش غیر فعا ل مغزی است قدمی موثر میتواند باشد .

در TM  امواج مغزی همزمان میشود و این نشانه آنست که هر دو نیم کره مغز مشغول فعالیت آرام است .

دانشمندان عقیده دارند که تولید امواج آلفا و همزمانی این امواج با امواج دیگر بویژه ریتم تتا ممکن است ارزش نهفته درمانی داشته باشد .

از طرفی از طریق بیو فید بک BIOFEADBACK دریافتند که افرادی که مستمراٌ در مدتی طولانی مدیتیشن بروش تی ام  انجام داده اند فعالیت امواج آرام بخش آلفا در آنها پایدارتر مانده است و یا قادر به برقراری طولانی مدت بیشتر این امواج در طول زندگی بوده اند .

گفتیم در حالت مدی تیشن در مدیتور حالت چهارمی از خود آگاهی بروز میکند که متفاوت از سه حالت بیداری – خواب و خواب دیدن است .

این حالت که نامی برای آن انتخاب نشده است را بعلت خصوصیت خاص خود میتوان حالت خودآگاهی عمیق نامید .

در این حالت بجز تولید امواج آلفا و تتا و همزمانی این امواج امواجی با سیکل 39- 50 هرتز در ثانیه نیز که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است حا صل میگردد .

این امواج نشان دهنده حالت عمیق و تعالی تمام سطوح مغز است .

در این حالت سطح رویاها بحالت غیر قابل تصوری متمایز و متفاوت از رویاهای سه مرحله خود آگاهی است .

بتجربه در این حالت برای مثال رنگهائی دیده میشود که در جهان واقعی مانند ندارد یا حرکت شیره درخت در درون ساقه و برگ وگل حس میشود ، صدای گیاه شنیده میشود ، رقص آب یا باز شده غنچه احساس میشود ،ذرات جسم وبدن با ریتم یک آهنگ به پرواز در میآید ، هر حرکت عمق وهر جزء معنا مییابد .( جلای بصری )

البته آنچنان که قبلاٌ گفته شد بر اساس ذهنیت هر کس دریافت ها متفاوت خواهد بود .

بطور اجمال توان تصور ذهنی بشر به مسابقه کذاشته میشود ، توانی که در حالت عادی امکان رسیدن به آن متصور نیست .

مواد توهم زا از قبیل ماری جوانا و گراس وحشیش و بنگ و..... به علت تاثیر گذاری بر روی مخچه که محل کنترل دستگاه لمبی است و دستگاه لمبی مر کز تصورات ذهنی و محفوضات ضمیر خود آگاه و نا خود آگاه و رویا هاست ، پاره ای از تصورات ذهنی پدیدار شده در مدیتیشن بروش تی ام را بطور مصنوعی متصور میکند ، اما در مدی تیشن این تصورات هوشیارانه و توام با وجد و لذت پایدار و آرامش مطلوب بعلت کاهش سطح مطلوب بپاخیزی است که کاملاٌ با حالت موقت ایجاد شده با مواد توهم زا ی مخدر متفاوت است .

بحث در مورد روش تی ام بسیار گسترده ، طولانی و جامع است که از علاقمندان درخواست میشود به مراجع و کتابهای مربوط به مدیتیشن و تی ام مراجعه فرمایند و ما به همین مختصر اکتفا میکنیم .