3- خاروگل

 

این حقیقت را باید پذیرفت که هر گلی خاری نیز در کنار دارد.

جدی تر صحبت کنیم ، میتوان تمام افراد را بطور کلی در دو طبقه : خوش بین و بد بین – مثبت و منفی خلاصه کنیم ، این طبیعت انسان است که یکی از این دو گروه باشد . البته افراد بسیار نادری نیزاحتمالاٌ وجود دارند که با محدود کردن و ایزوله کردن افکارواقعی خود تعمداٌ قبول این واقعیت را انکار میکنند و حقایق تلخ را بطریقی جعل و انکار و رد میکنند ، این افراد بطور خالص وناب افرادی خارج از رده یک انسان کامل می باشند و احتمالاٌ نقصی در شخصیت دارند .

افراد مثبت و منفی هردو برخلاف کاراکتر های متفاوت خود از یک منبع نیرو میگیرند .

این نیرو یا عامل محرک منشائ عدم قبول منطق است .

آدم بد بین ، همیشه بر این فرض است که زمان سر سازگاری با او را ندارد و همیشه ودر تمام موارد این اصل را بر افکار خود غالب مینماید و هر پیامد و حقیقتی را بدقت با عینک سیاه بد بینی و نفی گرائی و ارائه دلایل ، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و علتی ناخوشایند بر آن و در آن می یابد .

آدم خوش بین در این خصوصیت کاملاٌ شبیه آدم منفی است با این تفاوت که با دقت و وسواس حقایقی را برمیگزیند که حاکی از بهتر شدن آینده است .

او براین فرض است که این عمل او با وجود تمام ناملایمات قبلی نتیجه ای نیکو خواهد داشت. هر یک فقط یک روی سکه را میبند .

البته آدم خوش بین نیز مثل آدم بد بین بر اعتقادات خود پا برجا و مصر است .

اما از نظر شخصیت آدم خوشبین انسانی شاد تر است و این خصوصیت بسیاری از مشکلات را بگونه ای دیگر دگرگون میکند .

درحقیقت این افراد خوش بین ومثبت هستند که باعث پیش رفت جهان میشوند

زیرا هرگز حس نمی کنند که چگونه ضربه میخورند .

در واقع آنها مثل فنر ضد ضربه هستند.  (  درحالی که جماعت بد بین مثل کلوخ تر میمانند با کمترین نم باران مشکلات، مثل کتوخ وا میروند .)

آنها مجموعه ای از جرعت ، امید و تلاش اند ، آنها در باورهایشان زندگی میکنند و درنهایت با محیط و عوامل محیطی اطرافشان بسرعت تغییر می کنند و همیشه  به جلو و آینده نگاه میکنند ، امید به فردا نیروی جهشی آنهاست .

در عوض افراد بد بین همیشه به پشت سر مینگرند و همیشه از فردا وحشت دارند و این فنر پس نگری ترمزی است درجهت  جهش فردا .

اگر چه هر دو این افراد ممکن است اشتباه کنند و بخاطر عقاید یک سویه شان ضربه بخورند ،  اما انسان خوش بین همیشه تحرک لازم را برای موفقیت خواهد داشت و همیشه در حال بالا و پائین رفتن است .

اگر تمایل به موفقیت دارید ، اجازه دهید بجای انکه واگن شما در گل بماند ، همیشه در حرکت باشید ،

 

   

« شاید در حرکت به مقصد دلخوه یا حداقل به مقصدی برسید اما در گل همیشه در گل خواهید بود» .