فصل 2

حدود پنجاه وچند سال پیش یادداشت هائی تحت عنوان " خود آموز هیپنوتیزم قدم به قدم " در چهار جزوه وسیله مولف تدوین و چا پ گردید که تعداد کثیری از علاقمندان علم هیپنوتیزم از طریق این جزوات آموزش دیده و با این علم آشنا شدند ، و مطالب این جزوات مبنای تعداد زیادی از کتابهای چاپ شده در مقوله هیپنوتیزم در ایران میباشد . که متاسفانه بدون ذکر ماخذ از این جزوات استفاده شده است .

نظر به اهمیت هیپنوتیزم و مانیه تیزم و تله پاتی و خودهیپنوتیزم و مدی تیشن و.... و مطالب عنوان شده دیگر در این جزوات و همگامی و هماهنگی با ذهن ورزی و نایاب شدن آن جزوات بر آن شدم تا مقا له ذهن ورزی را با چاپ مجدد آن یادداشتها پس از باز نگری مجدد جهت استفاده علاقمندان به ذهن ورزی در این مجموعه بعنوان فصلی دیگر از کتاب ذهن ورزی بیاورم تا با آشنائی علاقمندان به ذهن ورزی و استفاده از مطالب آن در تقویت ذهن و خودسازی مسیر دیکری را تجربه نمایند .

در جهت پیوند زدن مطالب ذهن ورزی به مقوله مدیتیشن و خود آموز هیپنوتیزم بی سبب نیست که بویژه جهت آگاهی نسل جوان گریزی به شگفتی های مغز انسان از نظر فیزیولوژیکی با استفاده از مجموعه ای بنام سلامت ورشد که وسیله مولف ترجمه گردیده است زده شود تا خواننده بتواند با پیگیری فیزیکی کارکرد مغز بصورت انگیزه ای در مسیری راحت تر به مقوله خود هیپنوتیزم و فراگیری مدیتیشن بپردازد.

چرا که از نظر روانشناسی تجسم فیزیکی میتواند عاملی در جهت سهولت در تصور ذهنی گردد.

شایان ذکر است که ذهن ورزی بصورت یک ورزش مستمر ذهنی بصورت عملی برای اولین بار از طرف مولف بعنوان ورزش ذهنی کاربردی در زندگی روزمره در کنار ورزش جسمی مطرح میگردد و هدف آنست که با استفاده از این مقالات مسیری در جهت دست یابی به پرورش ذهن و تعالی افراد جامعه و پرورش افرادی با قابلیت های بالاتر و در نتیجه جامعه ای پویاتر و موفق تر وسالم تر از نظر روانی بوجود آوریم .

در حال حاضر مشاهده شده است که گروه و موسساتی مدیتیشن را با ذهن ورزی اشتباه گرفته اند وبا تبلیغات وسیع روشهای ابتدائی و شاید غیر عملی مدیتیشن را بنام ذهن ورزی بخورد مردم میدهند که جای تاسف بسیار است .

 بهر جهت بدیهی است که این کتاب مقدمه ای بر این مسیر است که نسل جوان با الهام از آن مسیر های تازه و پویا تری را کشف و ارائه خواهد نمود چرا که ، چنانچه قبلاٌ نیز متذکر شدیم ، انسان فردا بدون شک انسانی ذهن پرور خواهد بود و امید است با توسعه این روش و ورزش در مدتی کوتاه انسانهائی با قدرت فکری و خلاقیت بیشتر بوجود آوریم .... انشا ا لله .....

در خاتمه باید یادآور شوم که سعی شده است این مقالات تا حد امکان بزبانی ساده نگاشته شود تا مورد استفاده همه بویژه جوانان و نوجوانان باشد .

 

 

 تصویر یک ماندلا

ماندلا تصاویر یا تصویری هندسی است که حهت تمرکز استفاده میشود