49- حرص

یکی از خصوصیات ماشین انسان که کم وبیش عاملی موثر در زندگی بسیاری از ما ست شهوت یا حرص و آز است که فروید آنرا لازمه بقای بشر و عامل وابستگی به زندگی میداند و اکثر اعمال و عکس العمل های افراد را حرص یا شهوت زندگی میداند .

من ترجیع میدهم بجای کلمه شهوت یا حرص کلمه ملایم تر اشتیاق یا برتری طلبی  را بکار ببرم که کم وبیش به همان  معنا ولی از نظر ذهنی مطبوع تر است .

اشتیاق یا شهوت وآز را میتوان به چند گروه از جمله : اشتیاق به قدرت اعم از نظامی و سیاسی و تجاری و اقتصادی یا علمی – اشتیاق به مال وثروت – اشتیاق به شهرت و مقبولیت – تقسیم نمود .

گرچه در نظر اول حرص و اشتیاق از نظر جامعه بعنوان یک خصیصه بد تلقی شده است اما منشائ بسیاری از پیشرفتها و موفقیت ها نیز بوده است .

اشتیاق نیروئی در انسان بر میانگیزد که گرچه در بسیاری موارد خارج از محدوده عقل واندیشه و غیر عقلانی وفقط احساسی  است اما نتیجه ای بس موفقیت آمیز دارد ، در واقع آدم حریص برای رسیدن به هدف خود و ارضای حرص خود به سیم آخر میزند و هر خطرو شکستی را میپذیرد تا به مقصود رسد .

گرچه صاحب مال و مکنت است  وبی نیاز، اما حرص مال بیشتر را میزند ، میجنگد برای مقام بالاتر خود را به آب و آتش میزند تا به شهرت برسد ، به هر کاری دست میزند تا پست سیاسی بالا تری را احراز کند .

اشتیاق بخودی خود عامل مفیدی است اما چون بر موازین عقلی استوار نیست و ناشی از احساس برتری طلبی است ماهیت  انسانی خود را از دست داده و بسیار دیده شده استکه بروش ماکیاولی اهداف خود را باجرا میگذارد .

در تئوری ماکیاول که یک ایده تقریباٌ سیاسی است . برای رسیدن به مقصود و بقای بیشتر هر عمل مشروع یا نا مشروعی مجاز ولازم واجتناب نا پذیر است .

گرچه این تئوری را یک تئوری غیر اخلاقی مینامند ولی در بسیاری موارد بویژه در سیاست و اقتصاد عملاٌ بکار گیری آنرا بوضوح میتوان در جوامع گذشته و حا ل مشاهده کرد .

عامل اشتیاق اگر بعنوان یک موتور محرک در وجود ماشین انسان بکار گرفته شود مشروط بر آنکه اهداف انسانی و عقلانی داشته باشد میتواند بسرعتی باور نکردنی مسیر موفقیت را بپیماید .

اشتیاق یا حرص در کسب علم و حرص در هنر حتی حرص و اشتیاق دربرتری اقتصادی از طریق مشروح نه تنها شهوت پرستی نیست بلکه مقبول و مورد تائید همه جوامع هوشمند بشری است .

باید توجه داشت که اسب سرکش اشتیاق کور است اگر بر آن سوارشدید هر لحظه که عنان آنرا از دست بدهید از مسیر خود منحرف خواهد شد و سوار خود را به هر جا که بخواهد میبرد .

لذا اگر چنین مرکبی بر گزیده اید ابساری محکم وقابل کنترل انتخاب کنید .