46-خطر

از یک نظر این یادداشت ها را میتوان به علائم راهنمائی در طول جاده کارائی و موفقیت تشبیه نمود .

از این رو میخواهیم این بار به یک علامت دیگر اشاره کنیم و آن علامت خطر است .

در نهاد انسان این خاصیت یا ویژگی نهفته است که کسب موفقیت های مداوم انسان را به سرخوردگی و پس رفت وا میدارد .

انسان ذاتاٌ و فکراٌ موجودی جنگ جو و مبارز است و میبایست بطور دائم در جدال یا مبارزه با خویش یا محیط خود باشد .

البته مبارزه را با جدال اشتباه نکنید ، یک زندگی راحت و بدون تلاش انسان را بزودی خسته میکند ، از طرف دیگر انسان چه از نظر فیزیکی و چه فکری نمی تواند ساکن باقی بماند .

اگر جلو نرود مسلماٌ پس خواهد زد و بر اساس راز خلقت که همیشه همه چیز در حرکت است ما نیز ناچاریم در حرکت باشیم و هرچیزی که حرکت داشته باشد و هر چه حرکت او سریع تر باشد آن انرژی ای را که مصرف میکند بیشتر است .

موفقیت های مکرر، نتیجه تلاش مداوم و جدال بی وقفه در زندگی است و هر موفقیتی بدنبال خود صاحب آنرا فکراٌ بدنبال کسب بیشتر و بیشترین و در ضمن تلاش بیشتر و بیشترین خواهد کشاند ، در این رابطه هدف اصلی زندگی که ارامش و مفید بودن و استفاده از بدست آمده هاست تبدیل به مسابقه سرعت بدون هدف میگردد.

مسابقه ای که عمر تلاشها را فشرده کرده و کوتاه میکند و انسان برنده را با اعطای جایزه رها میکند .

مسلماٌ از نظر فکری اگر این قهرمان پیروز نتواند سریع تر از گذشته و یا بروال گذشته حرکت کند مایوس و افسرده میگردد و علت را نقص در وجود خود میپندارد .

فراموش نکنید ، مسیر زندگی و موفقیت مسیر مسابقه نیست .

بدنبال هر موفقیت قدر آنرا بدانید و شکر گذار باشید و انرژیلازم را جهت سفر بعدی ذخیره کنید .

اجازه ندهید موفقیت های آنی شما را در خواب خرگوشی فرو برد .

نتایج حاصل از هر پیروزی را برای آینده ذخیره کنید .

آهسته بروید تا بتوانید همیشه بروید .

هدف اصلی زندگی استفاده از نتیجه تلاشهاست نه خود تلاش .

اگر شما از نتیجه تلاشهایتان استفاده نکنید همیشه کسانی هستند که وارث مدالهای شما باشند .