44- سپر

تاکنون آنچه را که تاکید بر آن داشتیم از جوانب مختلف در وجود انسان بررسی کردیم اما در کنار این اصول شرایط یا الزاماتی نیز وجود دارد که بدون آن ماشین انسان نمی تواند بطور کامل مسیر خود را با سلامت طی کند .

یکی از این شرایط صادق بودن با خویشتن است که مسلماٌ همراه با گسترش این صداقت با دیگران به کمال میرسد .

واقعیات عبارتند از باورها اما همه باورها واقعی و منطقی نیستند – منطقی بودن و درست و عادلانه فکر کردن به واقعیات در کنار هم میتواند صادق بودن به خود را اثبات کند .

برای واقع گرا بودن ، داشتن سپری در مقابل کج فکریها و کجرویهای فکری میبایست شواهد را شناخت واز علت به معلول پرداخت .

بزرگترین ترمز و بازدارنده منطقی بودن تعصب و یک دندگی و غرور است .

حکایتی است در مورد دو قاضی یکی با تجربه و یکی جوان – قاضی با تجربه به قاضی جوان میگوید : در قضاوت همیشه  تصمیم خود را اتخاذ کن بطور تقریب به یقین – این قضاوت قضاوت درستی است اما دلایل خود را هرگز ارائه نکن و بر آن اصرار نکن زیرا بطور قریب به یقین اشتباه است .

بسیاری از ما در برابر مشکلات وچرای آنچه که انجام داده ایم همیشه میتوانیم دلایلی بتراشیم تا خود را تبرئه کنیم . گرچه ممکن است قضاوت ما در زمان انجام کار و با شرایط حاکم بر زمان خود قضاوتی نسبتاٌ صحیح بوده باشد اما دلایلی را که ارائه مینمائیم اگر مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرد مسلماٌ پاره ای از آنها ساختگی و آبکی بوده و نمی تواند از نظر یک انسان منطقی محکمه پسند باشد .

در چنین شرایطی چه نیازی به ارائه دلیل است . اگر انجام کار با انضباط و دیسیپلین کامل و بر اساس واقعیات و برنامه همراه بوده است چرا نباید صادق بود و نتیجه خوب یا بد آنچه را که انجام شده است نپذیرفت ، مسلماٌ پی آمد تمام اعمال و افکار حتی پاره ای از بهترین افکار و اعمال بعلل نامعلوم بودن حوادث غیر قابل پیش بینی و آینده نمی تواند چندان رضایت بخش باشد . این یک امر طبیعی است و گریزی از آن نیست .

در شروع هر اقدامی اکثر مردم ادعا میکنند که قضاوت آنها بهترین و صحیح ترین بوده است اما پس از بدست آمدن نتیجه دلایل بیشماری بر علیه نحوه انجام و بد شانسی و دیگر مسائل ارائه میدهند و انسانهای غیر منطقی تر و متعصب تر که بعلت ضعف شخصیت جنبه انتقاد پذیری را ندارند همه چیز را گردن حسودان و بد خواهان و دشمنان داخلی وخارجی و نهایتاٌ یار نبودن بخت واقبال و بدشانسی و قمر در عقرب بودن طالع خویش می اندازند .

با خود صادق باشید وشجاعانه اشتباهات را بپذیرید و برای تبرئه از ارائه دلایل آبکی اجتناب کنید و باین کار عادت کنید .

در انجام کارها با دقت نظر و تجزیه تحلیل کلیه عوامل ممکن و احتمالات و با مشاوره با افراد مطلع برنامه ریزی کنید همه کس همه چیز را نمی داند کسیکه در کارها مشورت میکند با کمترین هزینه پرارزش ترین تجربیات دیگران را خریده است این خرید ابزار درست سنجیدن و دست یافتن به حقایق و افزودن به شانس پیروزی بیشتر با اعتما د برتر است .

با وجود سنجیدن تمام جوانب و برنامه ریزی بهترین روش اجازه ندهید دلایل غیر موجه و ساختگی گر چه راضی کننده اند بگونه ای از سپر صداقت شما عبور کرده و ضربه کاری را بزند .

بدون داشتن تعصب دیگران را به مشارکت بطلبید و از دانش و کارائی آنها بعنوان سپری برای مقابله با پی آمد های نا شناخته نا مطلوب که ممکن است عامل شکست در انجام کار شما باشد استفاده کنید .

فراموش نکنید همه زندگی پیکار است و انسانی که به جنگ میرود هر چه مجهز تر باشد امکان پیروزی بیشتری را دارد .

آنان که با صداقت شکست خورده اند از انانکه با حیله و نیرنگ حتی پیروز شده اند از نظر دادگاه قضاوت جامعه سر افراز ترند .

در تمام طول تاریخ بشریت همیشه و همه جا  رادمردان صادق شکست خورده دوست داشتنی تر از حیله گران متقلب پیروزمند بوده اند و هستند و خواهند بود .

قهرمان همیشه کسی نیست که پیروز شود بلکه بیشتر قهرمانان ماندگار تاریخ کسانی هستند که با پایمردی ، شرافتمندانه و صادقانه در راه اهداف خود جان داده اند .

ظریفی که در کار تجارت بود میگفت : به تجربه بر من ثابت شده استکه بزرگترین و پایدارترین  کلاهبرداری صداقت است با صداقت در هر کار چنان کسب اعتماد خواهد شد که هر کس براحتی آماده ادامه معامله و همکاری و مشارکت است و سودی که از این راه حاصل میشود از هر کلاه برداری بیشتر و مستمر تر میتواند باشد .