38- چهارراه

اگر شما به مطالب گذشته ما در مورد حافظه برگردید و مجدداٌ آنها را مرور کنید ، ملاحظه خواهید فرمود که ما بطور مرتب صحبت از استفاده از فکر و اندیشه را پیشنهاد کردهایم و بر آن تاکید داشته ایم .

فکر کنید – فکرتان را بر مطالب متمرکز کنید – سعی در توجه به مسائل بی اهمیت و کوچک داشته باشید – در مورد تمرکز فکر و عادات تمرین کنید و خط مستقیم فکری ایجاد کنید و اجازه ندهید فکرتان منحرف شود .

در تمام موارد بالا هدف روشن کردن نحوه کار کرد فکر وذهن شما بوده است

در حقیقت راز حافظه و بخاطر سپردن و همچنین اسرار تقویت و نحوه کار کرد اراده وتاثیر تمرکز فکر در آنها تشریح شده است .

در طول زندگی بارها شاهد بوده اید که زمان بحران و زمان پایان یافتن نتیجه کار و عاقبت نامطلوب اکثریت مردم بصراحت اشاره به این مطلب کرده اند که : من فکر نکردم –یا فکر نمیکردم که و مطالبی مشابه آن .

واقعاٌ چه عذر بدتر از گناهی ، ایا نباید از این افراد پرسید ؟ چرا ؟ چرا؟ چرا؟ شما فکر نکردید .

در واقع فرق انسان با دیگر موجودات در چیست ؟ مگر همین قدرت فکری و تمیز و تشخیص و عمل بر اساس آن نیست ؟

  مگر شما بزرگترین خصوصیت یک انسان را بسادگی به غریزه حیوانی نفروخته اید؟ .

بر اساس غریزه عمل کردن خصلت انسان نمی تواند باشد . اگر شما فکر نکرده اید یا فکر نمی کردید مسلماٌ شما در مورد بکارگیری بزرگترین قدرت درونی خود اهمال و تنبلی نموده اید .وظیفه انسان است که منطقی واز روی فکر عمل کند و این وظیفه شماست که بهترین و عاقلانه ترین فکر را بانجام برسانید .

علت عدم فکر ، عدم داشتن شکیبائی و متانت و آرامش کافی در تصمیم گیری است .

شتاب زدگی در انجام کار یا گفتار عملی عاقلانه و انسانی نمی تواند باشد . نود دصد اعمال شتابزده نتیجه ای نامطلوب ببار خواهد آورد و ده درصد بقیه مواردی است که چاره ای جز آن نبوده و اجتناب نا پذیر است .

اگر بر هر مسئله ای اندکی تامل کنید بدون شک مجبورید بر آن فکر کنید و فکرتان را در جهت بهترین گزینه بر اساس دانسته ها و تجربیات خود یعنی حافظه و اندوخته های فکری سوق دهید واز آن کمک بگیرید ، آنرا بررسی کنید و بهترین راه حل را برای آن انتخاب کنید.

طی کردن چنین مسیری مسلماٌ در اضطراری ترین رویدادها نیز عملی است

اگر تصور میکنید امکان تصمیم گیری در بحران خاصی را ندارید ، مشورت کنید .

مشورت یعنی تامل و آرامش و تعقل و تمرکز وکمک گرفتن از حافظه و تجربه خود ودیگران.

بیاد داشته باشید که هر لحظه  زندگی چهار راهی استکه فقط یکراه آن را باید رفت سه راه دیگر به بیراهه میرود .

در مورد شکیبائی و متانت صحبت کردیم ، بسادگی میتوان گفت که شکیبائی راز پیروزی و موفقیت مردان وزنان موفق است وره رستگاری مومنین در این جهان و آن جهان  .

و از انجاست که راز الهی بودن قران را در مییابیم که چرا  توصیه به صبر را در ردیف توصیه به حق و رمز وراز رستگاری بیان میکند . ( سوره مبارکه والعصر) .

خداوندا همه ما را به راه راست هدایت کن نه را ه آنان که مغضوب تو قرار گرفتند نه راه گمراهان .