36- تقویت اراده

ما بکرات  دراین مقالات به مسئله عادت و فرم دادن عادت اشاره کرده ایم . زیرا مکانیزم مغز یا ماشین انسان بر اساس انعکاسات شرطی وعادت ها روغن کاری شده و کار میکند .

هرچه عادات نیکو بیشتر در ذهن و فکر انسان جایگزین باشد نتایج بهتر و زندگی آسوده تر و مفیدتر حاصل میشود .

میتوان عادات را بمنزله تمایل به تکرار اعمال بصورت خود بخودی و اتوماتیک تعریف کرد ، چه این عادات فکری و چه جسمی باشند – چیزهائی هستند که در گذشته شکل گرفته اند .

اگر ما دریابیم که مسئول انجام کارهائی بطور مدام وروزمره هستیم ، یا چیزی که بخوبی آگاهیم که نبایستی آنرا انجام دهیم و یا برعکس کاری را که باید انجام دهیم انجام ندهیم علت بسیار ساده است – اگر دوست دارید میتوانید  آنرا ضعف اراده بنامید ، اما از نظر ما این مطلب فقط کمبود یا عدم تمرین وبرنامه ریزی است .

اگر از شما بپرسیم چگونه یک فوتبالیست ضعیف فوتبالیستی ماهر میگردد ؟ مسلماٌ خواهید گفت فقط با تمرین و بروز استعدادها .

او سعی میکند مرتب و مدام اصول ابتدائی وفنون داده شده را مرتباٌ تکرار کند ، اشتباهات را مرور و اصلاح کند ، خود را کنترل مینماید ودر راه صحیح کار را می آموزد و به آن روش برنامه ریزی و تمرین میکند ، چشم و گوش وپاها وحرکات بدن و آنچه را که لازم است بکار میگیرد و در بهترین جهت آنرا تکرار میکند .

فقط تمرینات طولانی و تکرار مداوم ولی صحیح اعمال استکه با تشریح علت موفقیت و راهنمائی برای انجام صحیح کار میتواند موفقیت را به همراه داشته باشد .

به همین روش میتوان بر مشکل ضعف اراده یا کاهلی فائق آئید .

ما ذهن ورزان معتقد یم همه مردم دارای اراده قوی هستند اما عادت به کاهلی و تنبلی و نداشتن برنامه وهدف  بصورت بی ارادگی در آنها نمود کرده است .

چرا که همین افراد بظاهر بی اراده اگر باجبار اجیر کس دیگر شوند کارمند یا کارگر کارفرمائی باشند بخوبی میبینید کاری را که برای خود به سختی حاضر به انجام آن هستند بخوبی برای دیگری بانجام میرسانند .

در حقیقت این افراد نیاز مند یک فرمانده یا ارباب برای انجام کار هستند .

     اگر شما نیز چنینید ، سعی کنید ارباب خود باشید .انجام کار را از خود بخواهید و بخود

      فرمان دهید وخود را در عدم انجام یا تاخیر مواخذه کنید .       

اگر شما تمایل دارید که عضلات قوی داشته باشید مسلماٌ تمرین جسمی و ورزش بدنی می نمائید ، پس جای تعجب نیست که اگر انسان اراده قوی میخواهد می بایست تمرین و ورزش کند . همیشه گفته ایم شروع هر کاری یا بهتر اولین قدم برای پرداختن به هر کاری بمنزله نیمی از انجام کار است .

در این مورد جسم و فکر از یک مکانیزم پیروی میکند .

اما بخاطر داشته باشید در هر دو مورد تداوم کار و استمرار و پایداری تا رسیدن به نتیجه اصل است .

انجام کار نیم بند نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه فقط اتلاف وقت است .

اکثر کسانیکه از ضعف اراده در شروع و انجام کارها در هر مورد شکایت دارند کسانی هستند که رمز برنامه ریزی را نمی دانند .

همین امروز دقیقه ای بنشینید مشکلات خود را لیست کنید –آنها را سبک وسنگین کنید – برنامه کار را تدوین کنید و آنها را به قطعات کوچکتر بر اساس اولویت ها و تقدم ردیف کنید . این قطعات باید بطریقی تنظیم شود که انجام آن در یک مرحله امکان پذیر باشد . سپس  تصمیم قاطع برای انجام اولین قسمت بگیرید . و مهم تر ازهمه از همین امروز بلافاصله شروع کنید .

یک اصل به تجربه رسیده روانشناسی میگوید که بی اراده ترین افراد زمانیکه اشتیاق به کاری را در خود می بینند در همان لحظه اول نیرو وتمایل به انجام کار در انها چندین برابر است .

لذا بمجردی که تصمیم به کاری گرفتید و آنرا برنامه ریزی کردید بلافاصله اولین قدم را برای اجرا بردارید همین امروز نه فردا ، نه حتی ساعتی بعد ، در ابتدای کار انقدر نیرو در شما هست که کار را جدی بگیرید پس شروع کنید و برای کار بعدی زمان تعین کنید .

همانگونه که تمرین را در روز پنج شنبه انجام میدهید در جمعه و شنبه نیز انجام دهید و روزها را استثنا نکنید .

دیسیپلین در تمرین بمعنای سرعت در رسیدن به هدف است .

کسیکه فکر میکند ارباب کسی است که انجام میدهد اما برتر از هردو کسی است که هم  فکر میکند وهم  انجام میدهد .

دنیا را کسانی ساخته اند که افکار خود را بمرحله عمل در آورده اند .

در هر جامعه ای چه کوچک چه بزرگ دو دسته افراد وجود دارند ، افرادی که همیشه نفر اولند که ما آنها را فرماندهان مینامیم ، آنها خود کار نمی کنند بلکه قابلیت بکار کشیدن دیگران را دارند . و افراد دوم که ما آنها را معاونین و افراد ستادی مینامیم ، آنها قابلیت انجام کار برای خود راندارند و همیشه بفرمان دیگران کار میکنند .

 عجیب است که همه کارها وسیله همین گروه دوم واین افراد به ظاهر بدون اراده و معاونین انجام میشود .

اگر شما نیز تصور میکنید که اراده انجام کاری را برای خود ندارید ذاتاٌ از گروه معاونین هستید .لذا می بایست اربابی برای خود بتراشید . ما این ارباب یا فرمانده یا نفر اول را ارباب درون مینامیم .

اگرباور کرده اید که اراده شما دچار ضعف است قبول کنید که  ارباب درون شما خفته است . آنرا بیدار کنید و در اغاز و انجام کار از او دستور بگیرید .

کمی بیاندیشید که چرا برای دیگران به خوبی از عهده کارها بر می آئید اما برای خودتان قادر به اجرای همان کار نیستید . شما بی اراده نیستید بلکه ذهن شما ودرون شما نیاز مند یک فرمانده است .