29- چند قانون وجمع بندی

اجازه دهید مجموعه آنچه را که راجع به خاصیت مغز در رابطه با بخاطر سپردن و حافظه است وتاکنون مورد بحث قرار گرفته است را جمع بندی کنیم و قانونهای مربوط به خاصیت ماشین انسان را خلاصه کنیم .

گفتیم برای بخاطر سپردن میبایست مطالب را با نیت و ایمان قوی به مغز سپرد .

علاقه و اشتیاق در یاد گیری و تمرکز فکر در کاری که انجام میدهیم عوامل اصلی میباشند که آنرا به عشق این کلمه سه حرفی ولی هزار معنی تفسیر کردیم .

هرگز به سوژه ایکه مغز در مورد یاد گیری آن ضعیف است اجازه فرار ندهید و با تلقین به خود که دارای حافظه ای خوب هستید موتور اشتیاق را فعا ل نگه دارید .

بخاطر داشته باشید که تلقین به خود همانگونه که یاد آور شدیم اثر بینهایت موثری را بر ماشین انسان دارد .

سعی کنید بیش از هرچیز با خودتان صادق باشید و بخود راست بگوئید .

به قابلیت های خود اعتماد کنید ، به حافظه خود اطمینان داشته باشید .

با فرض اینکه یادگیری بخوبی انجام شده باشد . آنچه را که آموخته اید بخاطر آورید می بایست بدون مکث قابل ابراز باشد .

آنچه که در موقع یاد آوری و تکرار آن بمغز میآید و قویاٌ به آن فشار می آورد مطالب صحیح است .

سعی کنید براحتی و بدون فشار به مغز آنچه را که بخاطر میآورید تکرار کنید .

بر اساس یک قانون ساده تجربی ، اولین چیزهمیشه  بهترین  چیز است .

بخاطر آوردن و بخاطر سپردن بستگی به ، تداخل عقاید و ایده ها دارد ، هنگام یادگیری مطالبی راکه مایل بیاد گرفتن آنها هستید کنار هم قرار دهید ، هر چقدر دو چیز بیشتر وجه تشابه داشته باشند ، ارتباط نزدیک تری با هم دارند لذا بهتر با هم متحد و متداخل میشوند .بطوریکه یاد آوری یکی دیگری را تداعی میکند .

فکر کردن یک عادت است ، خود را به منطقی فکر کردن عادت دهید .

در زندگی هدف داشته باشید ، این اهداف میتوانند کوتاه مدت ، میان مدت وبا اهداف استرتژیک بلند مدت باشند .

هرگز بدون هدف نباشید . اهداف خود را کاملاٌ و بوضوح مشخص کرده و آنها را به سلسله اهداف تبدیل کنید .هدف اصلی را به اهداف کوچکتر تقسیم و اهداف گوچکتر را زمان بندی کنید .

هدف را جزئی از وجود خود کنید ، حتی در پندار ، کردار و گفتار خود نیز از اهداف خود کمک بگیرید ودر حقیقت خود را وقف هدف کنید وهمه چیز را از فیلتر هدف اصلی رد کنید .

بخاطر داشته باشید که سلامت عامل فیزیکی کارکرد خوب مغز و حافظه است .

سه عامل مهم در حفظ سلامت تغذیه بحد لازم حتی کمتر از حد لازم – تنفس بطور کامل و در هوای خوب – دفع راحت و بدون دغدقه و استراحت بحد کافی و بدون تشویش .

تمرین مطلوب و آزادگی و آرامش به سلامت فکر کمک میکند و آنرا تقویت و به کمال میرساند .

و نهایتاٌ با علاقه بمردم و چیزها توجه کنید ، هر عاملی که ارتباط زنجیری با افکار شما داشته باشد کمک به حافظه و یاد گیری شما میکند .

آزاد اندیش باشید و جوانمرد و فکر کنید حتی بر مسائل کوچک و بهترین را جستجو کنید، مطالعه کنید و بخود اعتماد به نفس داشته باشید .