23- راز نگاه – دیدن و مشاهده کردن

امروز سخن از یک بازی بنام بازی « کیم » در میان است .

برای اولین بار ( رودیارد لیپ لینگز  کیم ) در اثری که جهت آموزش ماموران مخفی  نگاشته است ، تاکید بر توجه دقیق بر مسائل و موضوعات کوچک و بی اهمیت بعنوان یکی از تمرینات مفید و کلید موفقیت نموده است.

او میگوید : برای تقویت نیروی ذهنی ماموران سری میبایست موضوعات کوچکی را انتخاب و بدقت آنها را مورد مطالعه قرار دهند .

در حقیقت این بازی استفاده از چشمان در درک مسائل است .

شما قرار نیست مامورمخفی یا جاسوس سری وآدمی از این قبیل باشید و یا در زندگی جیمز باند بازی در آورید ، اما  هر نکته کوچکی که در دایره ذهن ورزی و تقویت نیروهای ذهنی قرار گیرد از نظر ما حا ئز اهمیت و دقت نظر است .

نه دهم از مردم بطور موثر از دیدگان خود استفاده نمی نمایند . از این روست که اکثر آنها از کمی حافظه شکایت دارند .

حافظه باین معنا نیست که بطور صرف قادر به خاطر سپردن موضوعات باشیم ، بلکه این مطلب اثر نهائی یا نتیجه حافظه است .

حافظه و بخاطر سپردن صرفاٌ مستلزم مقدار نیرو و صرف وقتی استکه با دقت بر موضوع خاصی اعمال میشود . البته علاقه به موضوع مقدار نیرو و صرف وقت را کاهش میدهد .

دیدن کاملاٌ با مشاهده کردن تفاوت دارد .

 اگر بر موضوعی نگاه کنید و فقط آنرا ببینید درست شبیه مشاهده تصویری است که مغز برداشت سطحی از آنچه که قبلاٌ دیده است خواهد داشت .

اما اگر آنچه را که میبینید بدقت مشاهده نیز نمائید، شما بر جز جزئ موضوع دقت می نمائید و اجزائ آنرا با هم و با موارد مشابه آن مقایسه می کنید و تفاوت ها را در می یابید و رابطه آنها را با هم میسنجید .

این طریق دیدن ودقت کردن با تنها نظر کردن بسیار متفاوت است و عاملی است که بعد ها خواهیم دید چگونه موجب تقویت ذهن بویژه حافظه میگردد .

بازی کیم  راه فوق العاده ایست برای آموزش قدرت تشخیص و مشاهده که ارزش تمرین را دارد .

بسیاری از ما هنوز نمیدانیم که مثلاٌ تعداد دگمه های لباسمان چند تاست یا کفش بندی ای را که هرروز به پا میکنیم چند سوراخ دارد یا فرشی را که هرروز بر آن قدم میگذاریم چه نقش های بدیعی دارد و یا بر تمبری که بر کاغذ میچسبانیم چه ریزه کاریها ئی نهفته است و.... و این دلیل بر انست که ما فقط میبینیم و مشاهده نمی کنیم .

اگر فقط همه چیز را ببینید و بر آن دقت نکنید و جزئیات آنرا تجزیه و تحلیل نکنید ، خاطره ای نیز از آن در حافظه تان نخواهید داشت .

این عدم مشاهده در مورد گوشها یمان نیز صا دق است اکثر ما فقط میشنویم و گوش نمیکنیم . شنیدن با گوش کردن همان تفاوت دیدن و مشاهده کردن را دارد

از گوشهای خود نیز مشابه چشمانتان بطور دقیق استفاده کنید .

ظریفی میگفت خداوند به انسان دو چشم و دو گوش داده است که هرچیز را دوبار ببیند و دوبار بشنود .

از این تمرین میتوانید گاهی نیز با چشمان بسته موضوعات را بخاطر آورید ویا با استفاده از قدرت پساوائی و لامسه اشیائ را با هم مقایسه کرده و خواص متفاوت آنها را تمیز دهید.

اگر تمایل به داشتن حافظه خوب دارید از حواس خود حد اکثر استفاده را ببرید .

برای شروع تمرین از هم اکنون به اشیائ اطراف خود نظر کنید و آنها را خوب مشاهده کنید و تفاوت دیدن گذشته و مشاهده فعلی را درک کنید .

این تمرین زمان و مکان نمی خواهد در هر لحظه میتوانید آنرا بکار گیرید و ببینید واقعاٌ دیدگاه شما چقدر با گذشته تفاوت دارد .

خوب دیدن و خوب شنیدن گرچه جملاتی کوتاه است اما یگ جهان راز و معنا و تفسیر در آن نهفته است .

واین راز  نیز یکی دیگر از راز های موفقیت مردمان بزرگ است .

اکثر ما بدون انکه به تلاش و خصلت ها و علت های موفقیت دیگران توجه داشته باشیم فقط نتا یج کار که موفقیت افراد موفق است را میبینیم و حتی بسیاری از ما ادعا میکنیم که از نظر خصلت ها و عوامل موفقیت استحقا ق بیشتری از افراد موفق اطرافمان را داریم .

اما چرا مثل انها موفق نشده ایم را به بد شانسی خود نسبت میدهیم درحالیکه باید اعتراف کنیم که :

علت عدم موفقیت ما عدم اطلاع از فوت کوزه گری است .

همه ما کم وبیش داستان کوزه گری را شنیده ایم تکرار آن خا لی از لطف نیست :

شاگرد کوزه گری تمام رموز کوزه گری را از استاد خود آموخته بود اما کوزه ها ئی که او میساخت و لعاب میداد هرگز لعابی به شفافیت کوزه های استاد نداشت . بالاخره غرور خود را زیر پا گذاشت و علت را از استا د پرسید . استا د گفت از ابتدا شروع کن و کوزه ای بساز و انرا لعاب بده . استا د خود نیز شروع به ساختن کوزه کرد تا مراحل پایان ساخت و خشک کردن هردو یکی بود در زمان لعاب دادن استا د تاملی کرد تا شاگرد کوزه خود را لعاب دهد نتیجه لعاب شفا ف از آب در نیامد . استاد نگاهی به شاگرد کرد و گفت الحق که گوزه گری را استا دانه آموخته ای اما فوت کوزه گری را بعلت عدم دقت فرا نگرفته ای و بعد کوزه خود را فوتی کرد و در مخزن لعاب فر وبرد و در کوره نهاد پس از خارج شدن از کوره کوزه ای شفاف بدست آمد .

استاد گفت همین فوت کوچک فن استادی در کوزه گری است من با این فوت گرد از رخسار گوزه پاک کردم و چون کوزه من بی گرد بود لعاب را خوب پذیرفت و شفاف شد .

در حا لیکه کوزه آغشته به ناپاکی تو هرگز شفاف نخواهد شد .

اری در زندگی هزاران فوت کوزه گری موجود است که مردان بزرگ با دقت و مشاهده دقیق و تفکرو تمرکز و در اصل خوب دیدن و خوب شنیدن در آن استاد شده اند و رمز پیروزی آنها همین نکات ظریف و کوچک است که از دید بسیاری انسان پراستعداد اما بی دقت و ناشکیبا تا آخر عمر پنهان میماند .

حداقل خاصیت خوب دیدن وخوب شنیدن خوب آگاهی یافتن است که کلید ورمز موفقیت مردان وزنان موفق می تواند باشد .