22- غلبه بر کم روئی

بسیاری از مردم پیشرفت زیادی در زندگی نمی کنند زیرا فاقد اتکا به نفس کافی میباشند . این افراد بزبان عامه ، کمرو ، خجالتی ، زبان بسته ، ... مردد ومتزلزل  در صحبت کردن و عمل هستند .

راه این افراد وسیله دیوار بی اعتمادی بخود و عدم توان به ابراز خواسته هایشان  مسدود شده است .

اکثراٌ فکر میکنند و بخود می قبولانند که آنها با اطرافیان خود بسیار متفاوتند .

زمانی مشکل بحرانی تر میشود که این افراد تصورات ذهنی را درون خود نگهداشته و بیرون نمی ریزند.

باهوش ترین ها فکر خود را بر این مسئله متمرکز کرده و حد اکثر انرژی خود را صرف این مطلب میکنند که بفهمند مردم درباره آنها چه فکر میکنند .

که خود این یک عمل بیهوده ویک  نوع تلف کردن انرژی است زیرا بر اساس یک اصل تحقیقی و ثابت شده روانشناسی ، مردم اصولاٌ هیچ فکر خاصی در باره آنها ندارند ، درحقیقت آنها وقت فکر کردن بر این جزئیات بی اهمیت را ندارند .

بهترین روش درمان کم روئی وخجالت عبارتست از :

1)    دایره مسائل مورد علاقه خود را وسیع تر کنید.

2)    بسوی هدفی تعین شده از قبل حرکت کنید .

هرچقدر به کاری بیشتر علاقه پیدا کنید ، فکر شما در اطراف آن بیشتر متمرکز میشود لذا از تصورات مخرب ناشی از اینکه دیگران در مورد شما چه فکر میکنند کاسته می شود .

اگر هدف معینی داشته باشید یا هدف زندگی خود را تعین کرده باشید موفقیت های حاصل از نزدیک شدن به هدف موقعیت حس اتکا به نفس را در شما تقویت میکند .بر اساس یک قانون انسانی که خجالتی است انسانی استکه هدف مشخصی برای زندگی کردن ندارد .

او از قدرتها و قابلیت های درون خود و توانائیهای فردی و استعدادهای ذاتی خود بعلت عدم به کار گیری نیروی فکری و جسمی غافل است و هرگز به تجزیه وتحلین خود نپرداخته است .

داشتن هدف در زندگی و آنچه که مهم تر است قبول و باور بان و پذیرفتن اینکه قادر به انجام ورسیدن به آن هدف هستید ، چنان فرد را مشغول خواهد نمود و باو نیروی لازم را خواهد داد که  احساس ارزش به خود و اعتماد به نفس را ناخودآگاه در او زنده خواهد کرد .

تعین هدف در زندگی نیروئی را ایجاد میکند که تمام افکار ناگوار راجارو خواهد کرد .

 آنکه منزلگاه وهدف دلخواه خودرا فرا رو میبیند هرگز به بیراهه نخواهد رفت .

یکی از عمده ترین علل کم روئی در کاغذ کادو پیچیدن و لباس مجلل پوشاندن دیگران در ذهن و عاریه و بدون هیچ مزیت دیدن خود در برابر دیگران است .

اما اگر خوب بنگرید همه مردم جدای از پیرایه هایشان مثل شغل و مقام و ثروت و درجه و منصب و غیرو که عاریه و اهدائی زمان و مکان است از نظر خواستها و نیازها بویژه نیاز به محبت دیگران و داشتن همدمی صدیق وبسیاری از نیازهای عاطفی با هم شریکند.

 بنی آدم اعضای یکدیگرند                                  که در آفرینش ز یک گوهرند

همه نیازمند محبتند و بخصون آنان که دارای عاریت های اجتمائی اند بعلت همین پیرایه ها بیشتر از دیگران تنها و بی کسند و بیشتر نیاز مند همدم .

شاهدی عینی میآوریم در یگ محیط کوچک مثل یک اداره عادی ترین مقامها مثل آبدارچی و نگهبان با همه دوست اند  درحالیکه بالاترین مقام بندرت دوستی یکدل دارد.

بدون ترس و نیاز دست محبت را دراز کنید ، با شگفتی ،  بروشنی  ووضوح خواهید دید که چه دست هائی ملتمسانه برای ربودن ذره ای از این محبت و گرمی دستان گشاده تان بسویتان دراز میشود .

افراد خجول با افراد خجول تر از خود بخوبی میجوشند . اگر به خیل دوستانشان بنگرید پر از افراد در موقعیت اجتمائی پائین تر یا از نظر سنی کوچکتر از آنها را که به دوستی برگزیده اند میبینید .

واین ثابت کننده مدعای ماست که آنان از لباس عاریه فاخر و کاغذ پر زرق وبرق مقام وجاه و سن افراد و  دیگران و مقایسه آن با خود خجالت میکشند نه افراد .

من در اینجا به افراد کمرو نیرنگ لطیفی را آموزش میدهم که عمل بآن حقه  میانبر باعث ایجاد ارتباط که برای افراد کمرو بسیار مشکل است از طرف دیگران میشود .

همیشه هدیه ای کوچک برای بخشیدن داشته باشید و با سخاوت به افراد هدیه کنید .

دوستی میگفت من بر کمروئی ام در محیط کار فقط با یک قوطی کبریت و چند عدد شکلات   فائق آمدم ودرحال حاضر بیشترین دوست رادارم .

و ادامه میدهد که با وجود آنکه سیگاری نبودم همیشه در جیبم یک قوطی کبریت داشتم و بمجرد آنکه کسی را آماده روشن کردن سیگار میدیدم سیگار او را با یک لبخند روشن میکردم .و همیشه تعدادی شکلات در کشوی میزم داشتم و گاه و بیگاه هر با ربا هرکس که برخورد میکردم به بهانه ای یک شکلات تقدیمش میکردم ، بدون حتی یک کلمه حرف در حال حاضر اگر آمار بگیرید من بیشترین دوست را  از هر مقام و منزلتی باندازه شکولات ها و کبریت هائی که هدیه کرده ام در محل کار دارم .

مردم نه نیازمند شعله کبریت شما هستند نه نیاز مند شکلات شما آنان مشتاق و اسیر وشیفته محبت نهفته در دستان شما یند .چرا که از محبت خارها گل میشود .

این حقه طلائی را بکار گیرید که نیرنگی دلپزیر و هر دو طرف برد است و حلال مشکل کمروئی شما.

بسیاری از مردمان موفق نیرنگهای ظریفی در چنته دارند که بکار گیری آنها رمز موفقیت آنهاست .