21- پله های موفقیت

با وجود دلایل بیشماری در رد این ادعا . اکثر مردم دوست دارند که مصرا، باور داشته باشند که بیشتر آنچه که در زندگی بوجود می آید وابسته به شانس یا قضا وقدر است .

از طرف دیگر از ابتدا تا انتهای زندگی بدون شک مسلم استکه بیش از نود درصد عواقبی که حاصل میگردد چیزی نیست جز نتیجه اعما ل و تصمیما تی که گرفته شده است و هر عمل و عکس العمل و نتیجه ای چه مثبت و چه منفی در کاراکتر افراد و ساخت آن تاثیر گذار است .

یکی از روانشناسان بزرگ میگوید : ما پله های نردبان موفقیت خود را بر روی پایه های پیروزی های خود میسازیم .هیچ مورد بد یا خوبی فراموش نمی شود ، شاید ما مسائل را به فراموشی بسپاریم و خطا های خود را ببخشیم ، اما سیستم عصبی ما نه میبخشد و نه فراموش میکند .

و این مسئله تاکید بر این دارد که هیچ عاملی هر چند کوچک بی اهمیت نیست . پی آمدی که سال آینده در نتیجه عملی پیش می آید میتواند علت و معلول افکار و اعمالی باشد که امروز انجام میدهیم .

لذا گر چه گذشته گذشته است و این امروز است که باید بحساب آید اما رد پای گذشته در مسیر زمان تا بامروز پا برجاست .

از نظر ظاهری این مسئله میتواند با مثال زیر کم وبیش  اثبات گردد .

انسانی که بدن خود را با مواد مخدر یا دارو و دیگر عادات مضر مسموم میکند ، مسلماٌ بهای آنرا دیر یا زود در آینده خواهد پرداخت و عواقب آنر تجربه خواهد نمود .

کسی که امروز در باز پرداخت قرضی که از شما گرفته است بد قولی میکند برای یک عمر اعتبار و حمایت شما را  خود را از دست داده است .

در بانک طبیعت چیزی بنام اعتبار وجود ندارد .

در مورد زندگی ذهنی و فکری نیز این مسئله بهمان گونه مصداق دارد .

در اینجا نیز طبیعت وام دهنده بی رحمی است .

فردی که کار امروز خود را بی اهمیت تلقی میکند و مسئولیت های عادی زندگی را نادیده و کوچک میشمارد و فکر میکند که این کار چندان مهم نیست ، دیر یا زود ، صورت حساب کار و اندیشه خود را دریافت و مشاهده خواهد کرد .

بی توجهی وسهل انگاری امروز که بی اهمیت و کوچک بنظر میرسد ، به معنای شکست در زمانی است که مسئولیت ها و مشکلات بزرگ خود نما ئی مینماید .

آنا نی که امروز کارهای بزرگ انجام میدهند ، نردبان ترقی خود را بر پله های شکست ها و پیروزی ها ئی که در مسائل کوچک و بر موارد بی اهمیت با آن روبرو ودست وپنجه نرم کرده اند ساخته اند که درنظر اول بسیار ناچیز و بی اهمیت تصور می شده است .

فراموش نکنید هر نردبانی از دو بدنه اصلی و ده ها پله کوچک ساخته شده است .

شخصیت و اینده انسان مسئله شانس و قضا وقدر نیست – خود فرد سازنده آن است و بر اساس اعمال خود او ساخته میشود .

فکر درست و مبتنی بر منطق و اصالت و شرافت نتیجه ای درست و مبتنی بر احترام و اعتبارو صداقت  را بهمراه دارد .

کارهای کوچک را بخوبی بانجام برسانید و بگذارید چیزهای بزرگ خودشان به فکر خودشان باشند .

بخاطر داشته باشید دریا از قطره های کوچک باران و رودها ی کم آب و پر آب منشا گرفته است . و هر بنای عظیمی از قطعات کوچک ساخته شده است .

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ما ایرانیها ضرب المثلی داریم که میگوید شانس یکبار در هر خانه را میزند .

اجازه دهید ما ذهن ورزان که گونه ای دیگر می اندیشیم آنرا اینگونه اصلاح کنیم 

شانس هر لحظه در خانه شما را میکوبد این شمائید که گوش شنوا ندارید ودر را نمی گشائید.

 جهان پر است از ثروت وفقرو عشق ونفرت و خوشبختی وبدبختی انسانهای بینوا بد بختی ها و نکبت ها ونفرت هایش را جمع آوری میکنند  و در توبره زندگی میریزند.

بیا تا گل  برافشانیم و می در ساغر اندازیم        فلک را سقف بشکافیم و طرحی نودر اندازیم

اگرغم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد       من وساقی  بهم سازیم و   بنیادش بر اندازیم

 با هشیاری و کمی  تلاش  آینده تان را خودتان بسازید تا آنچه که دلخواه شماست شود .

 چرا که اگر  بدست معمار هوسباز  قضا و قدر بدهید  هر طور که دلش بخواهد میسازد .