20- امید به موفقیت

ویر گیلی – شاعر رومی در تشریح علت موفقیت یک تیم قایق رانی برنده میگوید : آنها موفق شدند زیرا فکر میکردند و ایمان داشتند که موفق میشوند .

هیچ چیز بد تر از یک فکر شکاک و متزلزل کند کننده حرکت ماشین انسان نیست .

و هیچ عاملی چون باور قوی در توان انجام کار ، باعث موفقیت در انجام آن نیست .

انسانی موفق است که خود را تشویق میکند و بخود قبولانده است که او میتواند موفق باشد .

قابلیت فکر درست کلید طلائی درهای موفقیت ها و موقعیت هاست .

دلیل اینکه فکر موفقیت باعث موفقیت است این است که زمانیکه فکر میکنیم انجام کاری باحتمال بسیار به موفقیت می انجامد آنرا با تردید کمتر و نیروی بیشتر بمرحله عمل در می آوریم لذا شانس موفقیت بیشتری از عدم انجام آن با تردید در انجام آن داریم .

اگر در انجام کارها شما چندان موفق نبوده اید اما دیگران با انجام همان کار موفق شده اند ، احتمالاٌ یکی از عمده ترین دلایل عدم امید به موفقیت در شما بوده است .

براساس برآوردهای انجام شده تقریباٌ حدود یک دهم افراد با اطمینان کامل به انجام کار به آن مبادرت مینمایند ، آنها افرادی هستند که میدانند چگونه باید درست اندیشید و چگونه عمل کرد ، درحالیکه شما اگر دقت کنید میبینید که در اندیشه و عمل سست بوده اید .

خودتان را قبول داشته باشید و باور کنید که میتوانید .

امید به موفقیت داشته باشید و از ضمیر نا خود آگاه خویش کمک بگیرید .

قبل از آنکه مایوس شوید وهمه درها را بسته ببینید کمی در مورد جوانب کار اندیشه کنید و عوامل مثبت و منفی آنرا تجزیه و تحلیل کنید وتوان خود را نیز باور کنید .

افراد بی فکر این عمل را بی مبالاتی می نامند و روانشناسان آنراتلقین بخود میگویند .

در مانیه تیزم و هیپنوتیزم تلقین یکی از عوامل موثر موفقیت است .

ما نمیگوئیم که همه کار را در دنیا با روش تلقین به خود واینکه من میتوانم ، میتوان انجام داد و موفق شد اما میگوئیم که با باور این مطلب و اعتماد به قدرت انجام آن بیش لز نیمی به  موفقیت و نیروی حرکتی شما افزوده خواهد شد .

چرا باید در زمانیکه میتوان صاحب موتور پر قدرتی در وجود خود و ماشین انسان شد ، با یاس به ترمز نگهدارنده مزاحمی با قدرت فشار آورد .

امید به موفقیت اگر هیچ حسنی نداشته باشد حد اقل میتواند نیروی محرکی در انجام کار باشد.

فراموش نکنید کسی در جنگ و مبارزه پیروز است که یک آن بله فقط یک آن بیشتر مقاومت کرده باشد .

در مبارزه زندگی هوشمند کسی است که از تمام اممکات و منابع موجود بهره میبرد .

اگر نیروی قدرتمند امید به موفقیت ابزاری برای پیروزی همگام با ابزارهای دیگر همراه باشد چرا آن را از دست بدهیم .

آنچه را که در اوایل ای سلسله مقالات بیان کردیم یک بار دیگر ابراز میکنیم که:

قطاری که درگال مانده است همیشه در گل خواهد ماند اما با قطار درحال حرکت اگر به مقصد نرسید مطمئناٌ به جائی خواهید رسید . در بحث های آینده در مورد روشهای تقویت روحیه بحث خواهیم کرد . و خواهیم آموخت که چگونه در برابر مشکلات تصمیم گیری کنید .

یکی از روشهای مواجهه با مشکلات اینست که در برابر هر مشکل این امکان را فرض کنید که بدترین حالت وعواقب  شکست و  عدم موفقیت چه خواهد بود و خود را برای بد ترین حالت آماده کنید .

وبا اتکا به نیزه یا س و ناامیدی وبدترین حالت شکست امیدوارانه پرش خود را آغاز کنید .

اگر موفق شدید که باید مسرور گردید و اگر شکست خوردید همان شده استکه انتظار آنرا داشتید . بیادداشته باشید که مردان موفق بسیاری درجهان از فروش ضایعات سود میبرند.