19- چگو نه فکر خود را متمر کز کنیم (4)   

شاید عده ای بپرسند که فایده فراگیری تمرکز فکر چیست؟ ساده ترین پاسخی که میتوان باین سئوال داد اینست که : تمرکز فکر بجز پرورش مغز و بیدار کردن قسمت خفته مغز توان عمقی اندیشیدن بر مسائل را فراهم میآورد واز اغتشاشات  فکری میکاهد   ، انسانی که مغز خود بگونه ای آموزش داده است که  بدون اغتشا ش فکری بتواند تصمیم بگیرد و بکار بپردازد از نظر اقتصادی و اجتمائی با ارزش تر از انسان دستخوش آشفتگی فکری است .

از نظر اقتصادی بهترین دستمزدها به کسی داده میشود که ارباب فکر خود است کسیکه استقلال فکری داشته و توان جهت دادن به کار خود در مسیر دلخواه را دارد  .

از نظر روانشناسی پاسخ آنست که فراگیری تمرکز فکر میتواند در راه مفید بودن یاور انسان باشد و انضباط فکری ایجاد کند ، استمرار توجه یا استمرار تمرکز و توان آن بر هر چیز دلخواه مسئله ای مربوط به نظام یا دیسیپلین فکری است .

نظام فکری نظام در انجام کار را بدنبال دارد و کار منظم بهره وری بیشتر را ممکن میسازد .

خلاصه تمرکز فکر مسیر انجام تصمیمات و انجام کار را کوتاه میکند .

چستر فیلد میگوید قدرت بکار گیری فکر بطور مستمر و بدون وقفه بر موضوعی خاص مسلماٌ یک عامل نبوغی وا ستثنا ئی است و چنین فردی صاحب قدرت فکری خارق العاده ایست .

باید متذکر شد که انسان معمولی جز چند دقیقه برای هر نوبت بر یک موضوع بیشتر نمی تواند تمرکز دلخواه را داشته باشد مگر آنکه با تمرینات مستمر این مدت را افزایش دهد .

هدف تمام هیپنوتزران بویژه در هیپنوتیزم فردی همین توان  افزایش مدت تمرکز است .

در مباحث گذشته روشهای تقویت تمرکز را از عشق ورزیدن به موضوع مورد تمرکز اغاز و خواست قوی  تقوی ونهایتاٌ جمع آوری معلومات جدید از طریق مطالعه و فراگیری آنچه که بان علاقه ای نداریم خاتمه دادیم اما اکنون مسیر عملی دیگری را برای تقویت تمرکز فکر بیان میکنیم .

گفتیم ذهن انسان فقط میتواند برای مدت کوتاهی بطور مداوم بر موضوعی متمرکز گردد و پس از چند لحظه فکر دچار اغتشاش میگردد برای جلوگیری از این اغتشاش یا پراکندگی تمرکز از حقه خاصیت خود مغز استفاده میکنیم .

این روش در حقیقت روش دراویش و روش مدیتیشن مدرن است که به هر حال از همان متد دراویش و جوکیان یا مرتاضان استفاده یا تقلید شده است .

دراویش برای تقویت تمرکز ذهنی مریدان خود به هر مرید بصورت راز در ابتدای  پیوستن به جمع کلمه ای را در گوششان زمزمه میکنند که خاص برای هر کس است اما ممکن است صدها درویش بدون انکه بدانند همین کلمه را دریافت کرده باشند . این کلمه در میا ن اهل طریقت و دراویش به ذکر معروف است ضمناٌ بجز ذکر خاص پارهای ذکر های عمومی برای مجالس عام نیز وجود دارد معروفترین اذکار  یاهو و علی علی است .

در علوم مدیتیشن یا مراقبه یا خلسه ولمسه و ذن وغیرو این ذکر را مانترا میگویند .

شاید بپرسید خاصیت این ذکر یا مانترا چیست . و من میافزایم خصوصیت این ذکر چه باید باشد .؟.

اول به خصوصیت این کلمه جادوئی میپردازم کلمه ذکر یا مانترا باید اول کوتاه باشد یعنی کلمه ترکیبی مثل آب فرات ، شاخ نبات  نباشد دوم باید آهنگین باشد مثلاٌ عباس، خیابان و... آهنگین نیست اما علی یا هو یا حق، جبروت و... اهنگین است. از نظر دراویش بهتر است این ذکر معنوی باشد اما از نظر مدیتورها هرچه میتواند باشد .

دوم خاصیت این کلمه ذکر یا مانترا چیست ؟ گفتیم مغز فقط برای چند ثانیه یا دقیقه میتواند بر موضوعی متمر کز گردد . برای آنکه تمرکز را تداوم بخشیم باید ابسار مغز را در دست گرفت و از فرار آن جلوگیری کرد این ذکر یا مانترا ابسار مغز گریز پاست .

در تمام مدتی که به تمرینات تمرکز فکر میپردازیم میبا یست ذکر را تکرار کرد . بقول دراویش ذکر با هر نفس باید در ذهن مرید تکرار گردد .

حال روش تمرین تمرکز فکر .

هرروز بمدت 15 دقیقه در محل راحتی لم میدهید و خود را در راحت ترین حالت رها میکنید چشمان خود را میبندید با نفس عمیقی شروع میکنید بهرچه میخواهید بیندیشید اما موضوع خاصی را انتخاب کنید و بان فکر کنید بمجرد آغاز تفکر بر موضوع میبایست بفاصله هر دم وبازدم ذکر خود را در ذهن خود تکرار کنید انقدر ای عمل تمرکز و تذکر را ادامه دهید که حالت وقفه در ذهن شما ایجاد گردد.

باید متذکر گردم روشهای کار متفاوت است پاره ای از  دراویش و گروه های دیگر  حرکاتی را براین حالت اضافه میکنند . گروهی حالات نشسته و دستها را بطریقی خاص بهم رساندن را بر گرفته از عبادات شرقی را لازم میدانند اما من بشخصه همه آنها را غیر ضروری میدانم فقط راحت بودن و درمراحل اولیه آرامش و بستن چشم ها را همراه با بیان هر ذکری را که دوست دارید توصیه میکنم عده ای میگویند میبایست ذهن خود را از هر فکر دیگری پاک کرد و فقط به موضوع مورد تقاضا فکر کرد ولی من عقیده دارم این کار امکان ندارد به هرچه میخواهید فکر کنید بعد که به موضوع مرد تقاضا فکر کردید و ذکر را تکرار کردید خود به خود فکر متمرکز میشود .

در ابتد ا ممکن است عده ای  از شما اصلاٌ موفق به تمرکز نشوید مشکلی نیست روز بعد وروزهای بعد کار را ادامه دهید حتماٌ موفق میشوید .

در پاره ای از شما که حساس ترید ممکن است بسرعت حالات خلسه و مدیتیشن بروز کند وباصطلاح احساس کنید که بخواب رفته اید  . چه بهتراصلاٌ نگران نشوید شما یک قدم از دیگران جلو هستید بکارتان ادامه دهید .

در اثر تداوم تمرکز فکر در مغز حالتی بوجود می آید که بدان –وقفه- میگوئیم ، وقفه اولین مسیر خواب هیپنوتیک است که اگر وسیله هیپنوتیزر بر روی سوژه انجام شود هیپنوتیزم واگر وسیله خود فرد بر روی خودش ایجاد شود خود هیپنوتیزم نامیده میشود .

اگر در روز فقط چند دقیقه این حالت آرامش و سکوت را رعایت کنید و بعد ها در هر زمان که نیاز به تفکر و تمرکز فکر دارید این آرامش را بوجود آورید و بان عادت کنید نه تنها به آرامشی وصف نا کردنی دست خواهید یافت بلکه تاثیر مسائل خارجی بحد اقل رسیده و بزودی صاحب اختیار نفس خود خواهید شد .

 بعبارت دیگر تمر کز فکر عبارتست از قابلیت فراموش کردن یا نادیده گرفتن هر چیز بجز کاری که در دست دارید .

اجازه دهید بحث تمرکز را در اینجا موقتاٌ خاتمه دهیم . و ذهن ورزی را در مباحث بعدادامه دهیم .