17- چگونه فکر خود را متمرکز کنیم  (2)

در مباحث گذشته ، خلاقیت و علاقه را بعنوان یک اصل و نقطه آغاز برای ایجاد تمرکز فکر صحیح مشاهده نمودیم .

تمرکز فکر – یا توجه کامل – یا دلبستگی – قابلیتی است که میتواند بطرق مختلف کسب شود یا بعبارت دیگر می توان از آن عادت ساخت .

عشق ودلبستگی گوهری است که باید آنرا جستجو کرد ویافت .

مشابه عادت های دیگر،  عادت به تمرکز فکر نیز نیاز به تمرینات مداوم دارد . اگر بخواهیم بموفقیت در آن دست یابیم راه ارائه شده زیر طریق بسیار ساده ایست برای کسب چنین عادتی که توجه مداوم روزانه و تمرین روزانه نیاز دارد تا کم کم به مرحله مطلوب برسیم .

هر کس میتواند روزانه حد اقل نیم ساعت از وقت خود را با وجود مشغله بسیار صرف مطالعه کند ، این کار را اگر تاکنون شروع نکرده اید از امروز بعنوان تمرین رشد شخصیت و تمر کز فکر آغاز کنید .

اما – در اینجا یک اما وجود دارد – بدنبال آنچه که دوست دارید رفتن کار سا ده ایست و عادی  اما کار مهم آنست که بدنبال آنچه بروید که بآن علاقه ندارید وشاهکار آنست که بدنبال چیزی بروید که  از آن نفرت دارید. تعجب نکنید این کلید تمر کز فکر مستمر است .

آن داستانها یا کتابهائی را که علاقمند به مطالعه آنها هستید رها وفراموش کنید . مسلما، اگر علاقمند به مطالعه کتابهای مورد علاقه خود هستید میتوانید وقت دیگری را برای آنها اختصاس دهید . زیرا خواندن داستان یا کتاب و مطلب مورد علاقه بعلت علاقه بان نیاز به هیچ کوشش فکری ندارد و بطور اتوماتیک برابر اصل اول تمرکز فکر یعنی علاقه این تمر کز حاصل میشود .

برای تمرین و تقویت تمرکز فکر سعی کنید کتابهای دیگری که بان علاقه ای ندارید یا حاوی مطالب خشک علمی و تخصصی است را انتخاب کنید مثل کتابی در مورد اقتصاد ، تاریخ ، علوم و سیاست و.... را انتخاب کنید که دارای مطالب خشک وجدی باشد ونیاز به دقت وتفکر داشته باشد .

روزی نیم ساعت از وقت ونیروی خود را صرف مطالعه دقیق آن و درک مفاهیم آن مباحث کنید .

البته در اوایل کار آسانی بنظر نمی رسد و حتی ممکن است کسل کننده باشد .

مسلماٌ فرم گرفتن یک عادت بطور طبیعی و خود بخودی کار ساده ای نیست .

قانونی برای خودتان بسازید ، هیچ روزی را از دست ندهید ، حتی در صورت اهمال خود را جریمه کنید ، مثلاٌ قانون بگذارید که اگر یکروز مطالعه نکردم فلان مبلغ را بحساب فلان خیریه واریز کنم ، شرط موفقیت در انست که این جریمه سنگین باشد مثلا یک پنجم درآمد ماهانه .

زمانیکه این قانون را بوجود آوردید مصراٌ بان بچسبید .بتدریج در خواهید یافت که کار مطالعه و درک برایتان آسان میشود .

در اینجا میخواهم یک نکته طلائی را گوشزد کنم  . کاملاٌ دقت کنید .

ما به چیز هائی علاقمندیم که در مورد آنها اطلاعاتی داریم ، و به چیزها یا افرادی که در مورد آنها کم یا هیچ نمیدانیم بی علاقه ایم و برعکس اگر احساس میکنید که از کسی یا چیزی متنفرید بآن نزدیک شوید و درباره آن اطلاعات کسب کنید بزودی زمانیکه اطلاعات شما بحد مطلوب رسید خواهید دید که بان علاقه مندید .

فرض کنیم شما از تاریخ یا ریاضیات یا ستاره شناسی یا زبان عربی واسپانیائی و... متنفرید بروید تاریخ بخوانید ریاضیات را از پایه شروع کنید زبان عربی بخوانید در کلاسهای مربوطه ثبت نام کنید ، زیا د طول نمی کشد بمجرد آنکه معلومات ابتدائی را در مورد موضوع مورد تنفر بدست آوردید احساس خواهید کرد که نه تنها قابل تنفر وتحمل نیست بلکه بسیار هم دلنشین است .

با توجه و دقت مکرر وتکرار عمل ، موضوع مورد مطالعه کم کم نتیجه بخش خواهد بود و علاقه شما را جذب خواهد کرد . و پس از چندی آنرا جالب توجه خواهید یافت .

بمجرد توجه و علاقه به آن تلاش بیشتری برای چسبیدن اجباری وجود نخواهد داشت ، نه تنها دومین روش تمرین تمرکز فکر و تقویت آنرا فرا خواهید گرفت بلکه در جهت رشد ذهنی و بالا بردن معلومات خود نیز کوشیده اید که در نهایت باعث رشد شخصیت شما بسوی کمال انسانی خواهد شد .

علت منگرائی جمود فکری و نفهمی یا قلت معلومات اجتماعی و تنگ نظری است ، زمانیکه دایره معلومات انسان من گرا با کسب معلومات جدید  وسیع ترگردد انسان منگرا بسوی ما گرائی سوق پیدا میکند . و با افزایش معلومات انسان ماگرا دید وسیع تر شده و انسان ماگرا به سمت همه گرائی متمایل میشود . وهرچه این دید حاصل از دانش وسیع ترشود تکامل انسان بسوی کمال امکان پذیر تر خواهد شد .

انسان از تاریکی میترسد چون نمیداند دراین ظلمت چیست ، زمانیکه چراغ روشن شد و محیط قابل رویت گردید ترس منطقی  یا کاملاٌ ذایل میگردد.

جهل تاریکی است در تاریکی مجبوریم که ساکن و بی حرکت باشیم از عدم حرکت هرگز کسی راه بجائی نخواهد برد .