15- اتلاف نیرو

در مورد تمرکز فکر برآنچه که انجام میدهیم صحبت کردیم و قرارشد بعلت اهمیتی که تمرکز فکر در ساخت شخصیت و رمز موفقیت دارد بیشتر صحبت کنیم .

اغلب افراد تمرکز فکر را با آنچه که ما در واقع خلوص نیت یا تمرکز فکر از صمیم قلب می گوئیم اشتباه مینمایند .

برای روشن شدن مطلب به دو کارگر فنی یکی ماهر و دیگری کم تجربه در زمان انجام کار معینی نگاه میکنیم . نفر اول بر کار خود بطور کامل تمرکز فکر دارد و کاری را که انجام میدهد به راحتی و بدون مشقت و با اعتماد به نفس که حاصل از تمرکز فکر صحیح و تجربه بر کار است انجام میشود . نفر دوم نیز بهر حال مجبور به تمرکز دادن فکر خود بر کار خویش است ، اما این تمرکز بعلت شکی که حاصل از کم تجربگی و مهارت است و پی آمد ها و نتایج را نمیداند یا باور نکرده است کامل نیست .

لذا مقدار انرژی ایکه نفر دوم صرف کار مینماید بمراتب بیش از نفر اول و بیش از حد لزوم کار است ، در عین حال نتیجه حاصله نیز از نظر کارائی در حد پائین تری قراردارد .

زیرا نفر دوم عامل ترس از عواقب را در برابر عامل رهائی از خویش و تمرکز کامل و سپردن تمام وجود به کاری که انجام میدهد قرار داده است .

در حقیقت گرچه به ماشین بدن خود فشار میآورد و گاز میدهد اما خبر ندارد که ترمز دستی ترس و نگرانی بالاست و بیشتر نیروی وارده به چرخ را برای حرکت خنثی میکند .

زمانیکه کار بانجام میرسد او احساس راحتی میکند و از اشتباهاتی که سبب نلف شدن کار و نیرو شده است اگر تیز هوش باشد پند میگیرد .

باین طریق گذشته از تجربه ، اعتماد به نفس را نیز در انجام کارهای بعدی بدست می آورد .

در واقع این کارگر نا وارد در کار خود پتکی را برای کوبیدن یک میخ بکار برده است درحالیکه لزوم کار چکش سبکی است ..

هدف هرکس میبایست کرفتن حد اکثر نتیجه از کار با حد اقل مصرف انرژی ممکن باشد .

که ما آنرا بهره وری مینامیم و یک انسان با تجربه و خبره میتواند براساس بهره وری بیشتر کار را انجام دهد . زیرا تمرکز فکر او بر کار همراه با اعتماد به نفس و باور به توانائی خود و باصطلاح دیگر ناب و خالص است .

اجازه دهید مجدداٌ به عامل عادت برگردیم .

زمانیکه تمرکز فکر و توجه به مسائل عادت گردد بزودی مغز از کوششهای جنبی و خنثی کننده فارغ شده و توان تمرکز مطلوب وکامل و سپردن تمام نیروی لازم خود را بر مسئله مورد نظر خواهد یافت .

عادت بمنزله کلید میان بر کامپیوتر مغز است .

در حقیقت تمرکز فکر کامل و درست روغنی است که  چرخهای ماشین انسان را روان تر بحرکت وا میدارد .

اما اگر این تمرکز فکر ناقص بکار گرفته شود ، مثل روغن سفت شده ای است که از حرکت جلوگیری میکند .

-----------------------------------------------------------------------------------------

تمرکز صحیح و موثر فکر عاملی کلیدی در ذهن ورزی است . ذهن ورزی که قادر به تمرکز فکر کامل نباشد قادر به ذهن ورزی کامل نیست . از این رو چهار بخش بحث آینده را به روشهای تمرکز فکر اختصاص میدهیم .

باید متذکر شد که چهار بخش اینده  تمرکز فکربر خلاف روال گذشته مقالات که- آموزش نهفته در متن بود- و نیاز به تمرین نداشت  نیاز به تمرین دارد .لذا با ممارست وتمرین جدی در جهت خبره شدن در تمرکز ورسیدن به مرحله مطلوب آمادگی خود را برای ادامه ذهن ورزی فراهم آورید .