خلاقیت ذهنی و تقویت نیروهای نهفته درونی عاملی است که بشر امروز بیش از هر زمان دیکر بدان نیازمند است .

بر اثر تحقیقات دانشمندان ثابت شده استکه بشر در تمام طول زندگی حداکثر بیش از ده درصد نیروی مفید وخلاق ذهنی خود را بکار نمی گیرد . در حقیقت نیروهای نهفته در ذهن و مغز بشر هزاران برابر بیش از آن چیزی است که در زندگی عادی و طول حیات یکفرد از آن بهره میگیرد .

همه افراد بشر با این ودیعه ای که طبیعت در اختیار آنها نهاده است قادرندهمانگونه که به تقویت جسم خود میپردازند به تقویت نیروهای نهفته درونی نیز بپردازند .

بعلت عدم آکاهی از شیوه تقویت مغزی افرادی که خود آگاه یا نا خود آگاه به این موهبت دست می یابند بطور شگفت انگیزی از دیگران متمایز می‌گردند .

این گونه افراد در اصظلاح دارای قدرت جاذبه ای چنان قوی هستند که بسادگی گروه کثیری را تحت تاثیر و پیروی از خود قرار میدهند .            

درادامه این یادداشت ها روشهای عملی تقویت ذهن و هیپنوتیزم و روشن بینی عملی را به علاقمندان آموزش میدهیم .         یا حق