12 - بیکاری وتنبلی

 

بدون شک تفریح برای هر کس لازم است . چه آن فردی که هر روز با کار بدنی ماهیچه ها را بکار می اندازد و چه آن مرد وزنی که با کار فکری هر روزه سرو کار دارند وچه آن زن خانه داری که از صبح تا شب در فضای خانه در حال دویدن و تلاش است ، همه به استراحت نیاز دارند .

اما بین استراحت و بیهودگی فرق بسیار است .

اگر چه گفتن جمله تکراری وقت طلاست در این زمان خنده داراست اما بهرحال وقت نادر ترین چیزی است که در حال حاضر در دنیا وجود دارد . از این نظر که وقت از دست رفته بر نمی گردد.

بیکار بودن میبایست در برابر بدست آوردن چیزی صرف شود .البته بیکاری یا استراحت نمی بایست با تنبلی اشتباه شود .

بعضی افراد مینشینند و فکر میکنند اما گروهی دیگر فقط مینشینند .

فقط نشستن و نام آنرا استراحت گذاردن نه تنها رفع خستگی نیست بلکه خود خسته کننده است .

با گذشت روزها ماشین انسان نیاز به انرژی و تحرک دارد . اگر این صرف انرژی حاصلی نداشته باشد نتیجه ای جز زحمت بیهوده نیست .

بهترین استراحت برای فردی که بکار بدنی مشغول است فعالیت های فکری از قبیل خواندن و مطالعه است .

و انسانی که بکار فکری مشغول است ، استراحت فکری را در انجام کار بدنی باید جستجو کند .

باین طریق حتی از استراحت نیز میتوانید سود دوجانبه برد .

درحالیکه با تنبلی و کاهلی هیچ سودی حاصل نمی شود .

خطرزمانی آغاز میشود که این کاهلی خصلت فرد گردد.

خستگی زمانی از بین میرود که انسان تغیر کار دهد . تنوع ایجاد کند ، از کار بدنی به کار فکری و از کار فکری به کار بدنی روی آورد .

گر چه ماشین انسان در برابر این تغیرات تجدید نیرو وانرژی می نماید اما در برابر بیکاری و تنبلی بسرعت زنگ خواهد زد و پس از مدتی زدودن این زنگ وجرم نا خوش آیند کاری بس مشکل خواهد بود .

فراموش نکنید کاهلی و تنبلی کامل و مداوم مثل مواد مخدر و دارو اعتیاد آوراست و برای بدن سالم نه تنها ضروری نیست بلکه به شدت زیان آور است .

 

 

« ذهن وسیستم عصبی هر گز کاهلی را فراموش نمی کند و بسرعت تن به تنبلی میدهد »

 

«یکی از موذی ترین اعمال ذهن کاهل و آدم تنبل اینست که  انجام کار را به بعد محول میکند» .م.

 

«هر چه را که میخواهید انجام دهید امروز انجام دهید فردا خیلی دیر است »م