11-ژنراتور فکر

 

آیا چون ما غمگینیم گریه میکنیم – یا اینکه اگر گریه کنیم احساس غم بما دست میدهد؟ .

آیا ما چون شادیم میخندیم --- یا اگر خنده کنیم احساس شعف و شادی بما دست میدهد؟ .

این سئوالات آنقدر که کودکانه بنظر میرسد احمقانه نیست .

مسئله اصلی اینست که آیا این اعمال بدنی و جسمی است که اول ظهور پیدا میکند یا احساسات ذهنی .

گسترش نظرات در روانشناسی بر این اصل و اثبات استوار است که بسیاری از اعمال جسمی محرک احساسات ذهنی اند .

برای اثبات این مطلب بسیار ساده است که – زانو بر زمین بزنید وحالت درخواست و تمنا بخود بگیرید چشمان خود را ببندید و دستها را بحالت التماس و درخواست جلو بیاورید – بسرعت خواهید دید که احساس عبودیت مذهبی بشما دست خواهد داد .

حالات و انعکاسات جسمی ، احساسات و عکس العمل های ذهنی را بدنبال خواهند داشت .

ای مطلب ما را به نتیجه ای بسیار مهم رهبری مینماید . باین معنا که همانگونه که فکر و ذهن کنترل کننده جسم ماست ، جسم نیز میتواند تاثیر مستقیم بر ذهنیات ما بگذارد .

بخاطر همین است که زمانیکه شما زانوی غم به بغل میگیرید و گوشه ای کز میکنید ، بسرعت احساس غم بسراغ شما می آید .

رفتار فیزیکی جسم بسرعت بدنبال خود احساسات و ذهنیات را بارمغان میآورد ، برعکس مطلب نیزصا د ق  است ، هرزمان که احساس غم یا کسالت میکنید با رفتار جسمی میتوانید آنرا کمرنگ یا برطرف کنید ، لب خند بزنید ، پشت خود را صاف وقامت خودرا استوار نگه دارید ، شانه های خود را ستبر ومحکم کرده و با اعتماد به خود قدم بردارید و با هیجان وشادی بکار بپردازید .

اعمالی از قبیل نقاشی – نجاری- هیزم شکنی –باغبانی –پیاده روی و خیاطی وموسیقی  نواختن یا گوش کردن ،هرچه که بان تمایل دارید بشرط آنکه کار بدنی باشد احساس خوش وامید را در شما زنده میکند .

سعی کنید همه کار را با دلخوشی و لب خند انجام دهید هر چند که مطلوب شما نباشد . بغض واخم نکنید ، با خود زمزمه کنید ، آواز بخوانید  و از خود تحرک نشان دهید .

ذهن شما بسرعت بدن شما را دنبال خواهد کرد و یک احساس شاد در تمام وجود شما پرتو خواهد افکند .

در حال حاضر این اصل روانشناسی را که مغز از جسم پیروی میکند میدانید ، این دانش را بکار گیرید ، بگذارید بدن شما ژنراتور فکر و ذهن شما باشد .

زمانیکه فکر شما خسته است بدن را بحرکت در آورید و با حرکات شادی آور هرچند هم که مسخره باشد جسم خسته را از فکر خستگی بدر آورید .

بدون شک ذهن خسته شما حرکات شا د شما را دنبال خواهد کرد .

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

«بیچاره آن کسی است  که واقعاٌ بیچاره است، بیچاره تر از اوکسی است که فکر میکند بیچاره است .»م.

 « من آنم که میاندیشم آنم، گرچه ممکن است در واقع آنی باشم که دیگران میاندیشند که آنم»م.