10- نگرانی وتشویش

تشویش مشابه شیشه عینک کدری است که تمام جهان را تیره بنظر میآورد .

لفافهائی را که از مشکلات دیگران در فضای ذهنی خود پیچیده اید بگشائید و ذهن را از انچه که هنوز پیش نیامده است پاک کنید .

مشکلات دیگران را به خودشان وا گذارید ، در برخورد با افراد بدون نگرانی از انچه از او ساخته اید ، بعنوان فردی شبیه و در حد خود عمل کنید .

بسیاری از افراد عادت دارند دیگران را در ذهن خود در بسته های کادوئی زیبا فکر کنند و خود را در برابر آنها بدون لفاف و بدون پوشش و عاری از محسنات و زیبائی ببینند .

مسلم بدانید که آنچه را که شما با ارزش و وزین میشمارید با کمی تعمق وزن حقیقی خود را خواهد یافت ترازوی ذهن را همیشه برای توزین ارزشهای واقعی آماده داشته باشید وبا کمی تامل این توزین را انجام دهید .

اگر در ذهن خود همه افراد را بدون لباس ( جا و مقام و ثروت و موقعیت و...) در حمام فرض کنید خواهید دید که همه مثل هم اند و شما چیزی از آنها کم ندارید 

یکی از خصوصیات مغز انسان غرق ساختن افکار ناخوش آیند یا فراموشی است .

هیچ انسانی تمام خاطرات را بطور دائم در ذهن خود ذخیره نمیکند ، بلکه بخصوص افکار و خاطرات ناخوش آیند را بسادگی بفراموشی میسپارد .

اما این افکار و خاطرات واتفاقات ناگوار  در عمق ضمیر و ذهن مدفون میگردد ،

کند وکاو در بیاد آوردن آنها هیچ اثری جز ترمز کردن انرژی ندارد .

انرژی صرف شده برای تفکر به خاطرات ناخوش آیند ، خود را به دیگر افکار می چسباند و آنها را از حرکت باز میدارد .

همه ما از انچه در اطراف ما میگذرد تاثیر میگیریم ، بسرعت هیجانی ، عصبانی ویا خوشحال خواهیم شد .

تمام این عوامل بستگی به مقدار، زمان و انرژی متمرکز شده بر مسئله ای خاص دارد .

لذا قبل از انکه وقت خود را صرف مسئله ای کنید ، آنرا بدقت بسنجید و ببینید ارزش فکر کردن دارد یانه ؟ بزودی در خواهید یافت که بسیاری از مسائل ناراحت کننده ، انقدر که شما فکر خود را صرف آن کرده اید ارزش نداشته اند .

زمانیکه ارزش یا عدم ارزش مسائل را یافتید ، بان چسبیده یا براحتی از آن رد شوید .

همه ما در طول حیات مشکالا تی داشته ایم که در زمان خود با اهمیت و غیر قابل حل بوده است ، اما اکنون حتی بسیاری از آنها را بخاطر هم نمی آوریم .

زمان بهترین حلال مشکلات است . یا این مشکلات انقدر که ما فکر میکرده ایم مشکل نبوده اند و ما بزرگشان کرده بودیم ویا ما قادر بوده ایم با درایت حلشان کنیم  ، در واقع نود درصد آنها اصلاٌ مشکل نبوده اند .

راه دیگر حل مشکلات در مورد مسائل نگران کننده ، درد دل با دیگران است ، در واقع گفتگو در مورد مسائل با دیگران تکرار تفکر منطقی تر در مورد آنهاست چون دیگری نیز به قضاوت نشسته است و شما نمی توانید برخلاف آنچه را که در خلوت ذهن بزرگ کرده اید در برابر دیگری وزین کنید . با نز دیکان خود ، پدر-  مادر – شوهر – زن – دوست برادر وخواهر صحبت کنید ، مهم نیست مخاطب شما چه کسی باشد ، تا زمانیکه آنها بحرف شما گوش میدهند صحبت کنید ،

با صحبت کردن در مورد آن انرژی ایکه در اثر ضربه حاصل از استمرار تفکر یا گویائی خاموش با خود بخود وارد می آورید کاهش می یابد و مسائل نگران کننده برای شما بسرعت ناپدید میگردد و تسکین خواهید یافت .

اصولا، یکی از مهم ترین موارد مصرف دوستان و آشنایان و نزدیکان مشارکت در مواقع بحرانی است ، این نعمت را بی حاصل از دست ندهید ودر طول زندگی کمال بهره را از آن ببرید

در واقع، زمانیکه شما در مورد نگرانی ها با خود خلوت میکنید و درون خود را به قضاوت در باره آنها وا میدارید تنها به قاضی رفته اید و هرچه میخواهید روغن داغ آنرا زیاد میکنید.

اما زمانیکه در حضور دیگری مشکلات را به محکمه میبرید کم وبیش ناچاراٌ  از رنگ و بوی آن میکاهید و منصفانه تر به قضاوت در مورد آنها مینشینید .

در ذهن شما این مشکلات رنگی نخواهد داشت و بزودی احساس میکنید فرد دیگری شده اید.

 نترسید اگر دیگران به مشکلات و نگرانیهای شما خندیدند ناراحت نشوید آنرا به فال نیک بگیرید و شما هم بدون تعصب اقرار به خنده دار بودن آن کنید و در خنده آنان شریک شوید .

بارمشکلات را درون خود نگه ندارید آنرا با دیگران تقسیم کنید تا حمل انها اسانتر شود و از شرسنگینی  آنها خود را خلاص کنید .