فصل هفتم - بخش دوم - تاثیر پذیری بعد از بیداری

 

 

چنانچه در بخش های قبل ذکر گردید میتوان آ ثاری را بعد از بیداری در هیپنوتیزم شده بوجود آورد که بدون چون و چرا در صورتیکه مخالف با اصول اخلاقی و عقاید و خواست هیپنوتیزم شده نباشد آنرا به اجرا گذارد در پاره ای موارد در صورتیکه زمان و مکانی جهت خاتمه تاثیر پذیری معین نگردد ممکن است تا مدتها تحت تاثیر قرار گرفته و در صورت بروز شرایط عکس العمل خواسته شده را انجام دهد و عمل تلقین شده بصورت عادت ناخود اگاه اجرا گردد.

 

بدین معنا که اگر به هیپنوتیزم شده در ضمن خواب گفته شود که مثلا بمجرد شنیدن صدای سوت قطار یا حرکت قطار جهت سفر آماده میشوی و چمدانهای خود را خواهی بست و زمانی برای خاتمه تعیین نگردد بسیار دیده شده استکه افراد حساس تا مدتها بمجرد شنیدن سوت قطار نا خود اگاه اقدام به بستن چمدانها خواهند نمود و دلیلی نیز برای کار خود احساس نخواهند نمود این عمل در ضمیر ناخود آگاه شخص نقش بسته و او را بدون اراده وادار به اجرا می نماید .

 

از این خاصیت هیپنوتیزم میتوان در بسیاری از درمانهای روحی از جمله ترک اعتیاد و عادات نا مطلوب و امراضی مثل ترس (فوبیا) تنگی نفس ، وسواس و غیره استفاده نمود ، باین طریق که معتاد یا بیمار را تحت خواب هیپنوتیزم طی جلساتی متاءثر کرده و هر بار باو گوشزد مینمایند که بمجرد دیدن سیگار یا عامل اعتیاد محل را ترک خواهی نمود و بشدت از آن احساس تنفر مینمائی و یا از این پس از عادات مضر خود متنفر گردیده و یا عامل ترس را نادیده می پنداری و بدون واهمه با ان روبرو میشوی ویا در مورد تنگی نفس که علت روحی دارد باو گوشزد میشود که بمجرد احساس گرفتگی کافی است که جمله ای را تکرار کنی یا عملی انجام دهی مثلا دست خود را مشت کی در این حالت بسیار دیده شده است که آسم کارگر نبوده و به آرامش تبدیل میشود مثلما این تاءثیرات بعد از بیداری که طی جلسات متمادی حاصل میگردد عادت شده و موجب درمان میگردد .

 

در یکی از نمایشات و جلسات هیپنوتیزم در تلویزون تجاری لندن ( آی - تی - وی) سال 1975هیپنوتیزور تعدادی از تماشاچیان را در صحنه حاضر کرده و بعد از تحت تاثیر قرار دادن آنان و خواب کردن انها هر یک را تحت یک روش تلقین وادار مینماید که تا زمانیکه در استودیو تلویزیون هستند بمجرد شنیدن کلمه ای خاص عکس العملی را نشان دهند .

 

به اولین نفر گوشزد میشود که بعد از بیداری بمجرد شنیده کلمه ناپلئون از جای خود برخاسته و فریاد میزنی - سرباز ها آمدند - سرباز ها آمدند .

 

به نفر دوم که مردی چاق و تنومند بود گفته شد بمجرد شنیدن کلمه سرباز ها در بار دوم از جای بلند شده و حالت کودکی در تو ایجاد شده و احساس میکنی کودکی سه ساله ای و فریاد میزنی مادر مادر من دستشوئی دارم .

 

به نفر سوم گفته شد که بعد از بیداری بمجرد شنیدن کلمه مادر در دو بار از جای بلند شده و فریاد میزنی چه هوای لطیفی .

 

و بالاخره نفر آ خر میبایست بعد از بیداری بمجرد شنیدن کلمه لطیف از جای بلن شده و فریاد بزند عزیزم من به تو نیاز دارم - ناپلئون کجاست ؟ البته فقط دوبار در سلسله گردش و در مرتبه سوم نفر آخر از گردش تاءثیر پذیری خارج میگردید .

 

بعد از بیداری افراد را تک تک به محل نشستن تماشاچیان که متجاوز از یکصد و پنجاه نفر میبود در مکانهای مختلف قرار دادند و طی یکربع ساعت مصاحبه خبر نگاران با افراد در میان جمعیت و همچنین با هیپنوتیزور در موضوعات مختلف آغاز گردید و در تمام مراحل با سئوالات روانی و روانشناسی ثابت گردید که کلیه هیپنوتیزم شدگان کاملا هوشیار و بیدار ودر حالت طبیعی میباشند و اثری از تاثیر هیپنوتیزم در آنان نیست .

 

در ادامه مصاحبه با هیپنوتیزور بعد از یکربع ساعت که از جریان خواب گذشته بود یکی از خبر نگاران از هیپنوتیزور راجع به خاطرات خود سئوال نمود .

 

هیپنوتیزور اظهار داشت که در یکی از جلسات هیپنوتیزم شده را به یکی از جنگ های تاریخی هدایت نمودم البته یکی از جنگ های ناپلئون -

 

بمجرد شنیدن کلمه ناپلئون اولین فرد که کاملا آزمایش شده بود بیدار میباشد و از هوش و حواس عادی بر خوردار است بدون کم و کاست از جای خود بلند شده و فریاد زد سرباز ها امدند - سرباز ها آمدند -و بمجرد شنیدن کلمه سرباز ها فرد دوم از جای برخاسته و با لحنی کودکانه جمله مربوط به خود را تکرار نمود وبهمین ترتیب دو بار حرکت ادامه داشت یعنی تا زمانی که نفر آخر تاءثیر پذیری خود را از دست نداده بود تسلسل ادامه داشت.

 

حتی در ادامه برنامه یکی از هیپنوتیزم شدگان را از استودیو تلویزیون خارج نمودند و در محوطه خارج استودیو چندین بار در جملاتی کلمه ناپلئون را تکرار نمودند اما شخص هیچگونه عکس العملی را نشان نداد .

 

زیرا باو گفته شده بود فقط تا زمانیکه در استودیو است تحت تاءثیر خواهد بود .

 

در تمام مدت نمایش عکس العمل ها با وجود خنده شدید حضار بسیار عادی مینمود و هرگز افراد تحت تاءثیر خنده ها و حرکت ها قرار نگرفته و از عمل خود نیز سر باز نمی زدند و بهیچ وجه از کرده خود پشیمان نبودند گرچه علت آنرا نیز نمی دانستند .

 

بعد از چند دقیقه اولین فرد که از استودیو خارج شده بود مجددا به استودیو دعوت گردید ومجددا یکی از مجریان برنامه در جمله ای کلمه ناپلئون را تکرار نمود صحنه مجددا تکرار گردید .

 

بهر حال تحت تاءثیر قرار گرفتن بعد از بیداری عاملی است که در روان درمانی موارد مصرف بسیار دارد ودر معالجه قطعی بسیاری از بیماریهای روانی حتی به ادعای مسمر در معالجه فلج حاصل شده از امراض عاطفی موءثر است .

 

عدم تعادل روانی حاصل از شوک مغزی در اثر حوادث عاطفی از جمله مرگ عزیزان ،آتش سوزی ،تصادفات و غیره بسیاری از بیماران را رنج میدهد که در چندین جلسه میتوان این افراد را تحت تاءثیر قرار داده و حادثه را در ذهن آنها کوچک وبی اهمیت قلمداد کرده و اثر شوک روحی را خنثی نمود .

 

البته علاقمندان میتوانند اثرات آنرا بعد از هیپنوتیزم نمودن افرادی بصورت نمایشی ملاحظه نمایند .

 

 

بدین طریق که فرد را در موقع خواب تحت تاثیر قرار داده و باو اجرای عملی و یا حتی احساسی را گوشزد مینمایند مثلا میگویند شما پس از ده دقیقه که از خواب بیدارشدی احساس سرمای شدید خواهی کرد بطوریکه از لرزش دندانهایت بهم میخورد برای رفع این حالت کافی است که انگشت دست راست را در گوش بگذاری تا حالت عادی را بدست آوری این حالت حتی اگر در تابستان هم باشد ایجاد خواهد شد یا مثلا از شخص بخواهید بعد از بیداری بمجرد بمشام رسیدن بوی سیگار باو حالت تهوع دست خواهد داد و بسرعت از اطاق خارج خواهد شد مسلما چنین خواهد شد و تا مدتها بسته به تاثیر پذیری فرد این حالت تنفر از سیگار در او خواهد بود .

 

نکته ای که میبایست تذکر داده شود اینست که تمام اعمال انجام شده در صورتی صادق خواهد بود و هیپنوتیزم شده تن به اجرای آن خواهد داد که مطابق با مصالح جامعه باشد و در ذهن هیپنوتیزم شده مخالف با عقاید و خواسته های عقیدتی او نباشد .

 

باین معنا که مثلا فرد مسلمانی را نمی توان تحت تاثیر هیپنوتیزم واداشت که از اعتقادات مذهبی خود دست بردارد ویا به کیش دیگری در آید وبالعکس چون وجدان بیدار او مخالفت خود را اعلام داشته و عکس العمل مخالف را شدیداٌ بروز خواهد داد .

 

در حالتی که در نمایش تلویزیونی ذکر گردید چون اجرای حالت در ذهن هیپنوتیزم شدگان اجرای نمایش می بود و به حیثیت و شخصیت و وجدان طرف خللی وارد نمیکرد ، آنرا اجرا نمودند و از اجرای آن باک نداشتند .

 

در مورد ترک اعتیاد نیز چون اصولا در ذهن هر معتادی حتی معتادان به سیگار این باور یا فکر وجود دارد که اعتیاد عملی ناشایست میباشد وجدان شخص آماده قبول ترک اعتیاد است لذا این آمادگی سبب میگردد که تلقین بع از بیداری بطور ناخودآگاه تداعی شده و موءثر واقع گردد اما اگر اعتیاد شدید باشد تر ک آن عملی بسیار مشکل خواهد بود چون نیاز جسمی بوده و صرفاٌ روحی نیست اما امکان ترک تا رفع نیاز و اثرات جسمی ممکن نمی باشد .

 

هیپنوتیزم عاملی دلخواه و وابسته به خواست دو طرف هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده است و تا کسی نخواهد هیپنوتیزم نمیشود لذا برخلاف مصالح افراد انان را نمی توان هیپنوتیزم کرد ونه میتوان آثار اعمالی را بعد از خواب از آنها مشاهده کرد.

 

اگر چه در داستانها آمده است که عده ای را وسیله قرار داده و وادار به ارتکاب جرم نموده اند اما به نظر نگارنده با تجربه بیش از پنجاه سال در هیپنوتیزم این نوشته ها و مقالات خیال پردازی بوده و واقعیت ندارد .

 

از طرفی وسیله هیپنوتیزم در زندانها بخصوص زندانهای سیاسی تاکنون نتوانسته اند از افراد اقرار گرفته یا افراد را وادار به برگشت از عقاید نمایند اما در زندانهای عمومی مجرمین بعلت آنکه عمل خود را بد میدانند آماده اصلاح بوده و تحت تاثیر قرار گرفته و چه بسا که اصلاح شده اند .