فصل ششم – بخش دوم

گروه خوابهای مرحله دوم هیپنوتیزم

ا- بی حسی کامل

2- روشن بینی

3- ظهور ارواح (اسپریتیزم )

جهت تحت تاءثیر قرار دادن افراد میبایست از هر دریچه ای که ممکن است بر روح شخص وارد شد البته در نظر داشته باشید همانگونه که قبلاٌ نیز متذکر گردیدیم مبتوانید در آن واحد بجای یک فرد افرادی را روبروی خود بنشانید و همه را یکباره تحت تاءثیر قرار دهید در این حالت بعضی زودتر و گروهی دیر تر بخواب میروند و هماهنگی وجود ندارد . برای وارد شدن بروح غیر از دریچه های اصلی روح که پنج حس یا 9 حس ذکر شده بودند نقاطی نیز وجود دارد که در حقیقت راه میان بر بوده و مقصود زودتر حاصل میگردد اعضاء حس ما بوسیله اعصاب ، نرون ها و جسم سلولی ها و گره های عصبی با مغز مربوط میگردند اما میتوان بجای آنکه از راه دریچه ها و اعضای حس شخص را تحت تاءثیر قرار دهیم از طریق متاءثر کردن مراکز عصبی یا گره های عصبی که احساس را به مغز هدایت میکنند آثار خواب را ایجاد نمائیم .

البته شرط اولیه آگاهی از نقاط مذکور خواهد بود . قبل از معرفی این نقاط میبایست متذکر شد که از طریق پنج حس براحتی میتوان بمقصود رسید .

 

از طریق پوست یا حس بساوائی بوسیله لمس و ایجاد سردی و گرمی ، از راه چشم بوسیله جذب نگاه ، از طریق سامعه یا از گوش بوسیله ایجاد صدا که مهم ترین آنها آهمگ های سبک و مرتب مثل صدای باران است .

در سالهای بین 1975 الی 1980 نوارهائی جهت خواب کودکان و نوزادان به بازار عرضه گردید که بسیار موثر بود در این نوارها که کاشف آن فردی معمولی بود و ادعا مینمود از طریق صداهای ضبط شده میتوان کودکان را بخوابی آرام فرو برد توانست در اروپا ثروت سرشاری کسب کند و حتی ادعای او عده ای از روانشناسان را واداشت که در جلسات متعدد تلویزیونی و دانشگاهی حاضر شده و این صدا ها را بر روی کودکان آزمایش نمایند که نتیجه ای بیش از نود درصد خواب در مدتی کمتر از سه دقیقه ایجاد گردید .

پس از جستجوی بسیار کاشف این صداها ادعا نمود که صداهای نامفهوم و درهم ضبط شده مربوط به صدای دستگاههای عادی خانگی از قبیل ماشین لباسشوئی و بخصوص صدای جاروی برقی است که در اثر یک اتفاق متوجه شده است که بمجرد روشن کردن این دستگاه ها یا یکی از ادوات الکتریکی مشابه کودک چند ماهه او بخوابی عمیق فرو میرود و بعد از آزمایشات مکرر متوجه شده است که این صداها در اکثر نوزادان تاءثیر مثبت داشته و آنان را بخواب وا میدارد لذا صداهای مزبور را ضبط و به بازار عرضه داشته است .

عده ای از روانشناسان عقیده داشتند که صداهای مزبور تداعی صدای مشابه صدای قلب و امعاء مادران در زمان بار داری و زمانی استکه کودک در شکم مادر بوده است و از این جهت سبب آرامش و خواب او میگردد البته صدای باران و آهنگ های ملایم و سبک و یکنواخت اثر خواب کنندگی داشته و خواب را تشدید مینماید بر این اساس تعدادی آهنگ از صدای طوفان و باد و باران و دریا از طرف تعلیم دهندگان انواع مدیتیشن بعنوان آرامش درون ارائه شده است که طرفدارانی نیز دارد .

لالائی نیز معروفترین و قدیمیترین آهنگی استکه در اثر تکرار بسیار موءثر بوده و تقریباٌ همه با آن و تاءثیر آن آشنا می باشیم .

تابش نور به چشم و بخصوص بعضی از نورها و رنگ ها خواب را تشدید مینماید ، پاولف در خواب درمانی بسیاری از بیماران خود را از طریق ایجاد سکوت در اطاق خواب و تابش نور آبی درمان مینمود و این روش پاولف یکی از طرق موءثر درمان بیماران روانی در مورد بسیاری از بیماریهای روانی است .

بعضی از نورها برعکس برای خواب مضرند . بتجربه ثابت شده است یا این چنین ادعا شده است که چراغ آبی و رنگ آبی ملایم خواب را تشدید مینماید و اگر در برابر چشم شخص چراغی گردان و چشمک زن از نور آبی قرار دهیم زودتر به خواب میرود و اگر این نور در چند آئینه منعکس شود و متحرک باشد تشدید شده و شخص بخواب میرود حتی میتوان با نواختن موسیقی سبک یا صدای باران و صدای حرکت قطار چون ایجاد نور متحرک آبی در آئینه های گردان شخص را خواب نمود و یا خواب را عمیق کرد .

در مورد نور میبایست تذکر داد که در حالاتی میتوانیم خواب را سنگین و یا خواب مغناطیس را بخواب با بی حسی کامل و حتی روشن بینی برسانیم . در بیان حالات خواب در مراحل بالاتر مغناطیس این مطلب بوضوح ذکر میگردد .

با استفاده از قوه چشائی میتوان حالات و یا مزه های مختلف را یاد آور و تذکر داد که باعث سنگینی و باور گردیده و متاءثیرین را بیشتر تحت تاءثیر قرار میدهد .

از طریق حس بویائی میتوان مواد بیهوش کننده یا مواد محرک را و یا یک بوی خوش را بطور ذهنی بخاطر هیپنوتیزم شده آورد بدون آنکه این مواد وجود خارجی داشته باشد اما استفاده از این مواد به هیچ وجه توصیه نمیگردد فقط از طریق تلقین بوی آنها تداعی میشود و اورا از نظر ذهنی وادار به احساس این مواد مینمائید که البته چنین داروئی ذهنی بوده و اصلاٌ وجود خارجی ندارد مسلماٌ او خود این بو را حس خواهد نمود و اعصاب او بهمان گونه تحریک و متاءثر میگردد که دارو استعمال شده باشد . بتجربه ثابت شده است که عکس العمل ضمیر ناخود آگاه صد درصد مشابه استعمال واقعی مواد بوده و هیچگونه تفاوتی با آن ندارد .

این امر مربوط به انعکاس شرطی است که برای اولین بار وسیله پاولف بآن اشاره و در مورد آن تجربه شده است .

اما استفاده از دارو در خواب هیپنوتیزم چندان جالب نبوده و تا بحال بوسیله هیپنوتیزوران مورد توجه قرار نگرفته است زیرا آزمایشات انجام شده ثابت کرده استکه هیپنوتیزم شده از ترس عواقب آن سلب اعتماد نموده و تا آخرین مراحل خواب حتی اگر بمرحله آخرین نیز رسیده باشد در او مقاومت وجود دارد و مرتباٌ خواب او نوسانی میگردد و هرگز کامل نمی شود و آثار خواب در او همراه با بی هوشی بوده و غیر قابل کنترل است (حالت آناستازیا) .

اما اگر از دارو استفاده نگردد که نیازی نیز بآن نیست خواب آرام، مطمئن و اثر آن بمراتب با ارتباط دوجانبه بیشتر و با موفقیت بیشتر همراه خواهد بود .

بخصوص به پزشکان و روانپزشکان علاقمند به استفاده از هیپنوتیزم توصیه میگردد حتی الامکان از خواب بدون وسیله و بدون استفاده از دارو استفاده نمایند و بیماران را بطور عادی و معمول با روشهای شرقی بخواب هیپنوتیزم فرو برده و تحت تاءثیر قرار دهند تا نتیجه بهتری با روشن بینی ذهنی و تسلط و اختیار دو جانبه و ایجاد میل و رغبت حاصل گردد .

فراموش نفرمائید هیپنوتیزم خواب نیست و خواب هیپنوتیزم نیست بلکه هیپنوتیزم خواب با هوشیاری کامل و آگاهانه ضمیر آگاه و ضمیر نا آگاه در حد کمال خود میباشد .زیرا در بیداری ضمیر هوشیار فعال است و در خواب ضمیر نا خود آگاه هوشیار و عامل رویا و خواب دیدن است اما در حالت هیپنوتیزم هردو ضمیر نه تنها فعال بلکه در حد کمال فعال میباشند از این روست که در خواب هیپنوتیزم بر خلاف خواب عادی مسائلی از قبیل جلای بصری، خواندن افکار دیگران و تله پاتی بسادگی امکان پذیر است واز بدیهیات حالت تکمیلی هیپنوتیزم است .