8- برانگیختن انرژی های عصبی

برخاستن از خواب در صبح یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر گروه گثیری بویژ ه جوانان میباشد .

برانگیختن انرژیهای عصبی قسمتی از فعالیت های طبیعی است که میبایست بحد معقولی ارتقا یابد .

از خواب برخاستن را یک عادت کنید تا از مشکلات آن بکاهید . در واقع برخاستن از خواب به سادکی رفتن به بستر است ، مسئله اصلی تصمیم گیری وانجام آن است که بستگی زیادی به نیروی خواستن دارد .

کسیکه نتواند تصمیم به انجام کاری بگیرد تقریباٌ خواست ضعیفی دارد لذا میبایست سعی در تقویت آن کند .

اگر مثال مسخره ای چون برخاستن از خواب را اصل بحث خود قرار داده ایم تعجب نکنید عکس العمل ماشین انسان دربرابر کوچکترین پدیده و بزرگترین پدیده مشابه یکسان عمل میکند . اصل مطلب مشکل تصمیم گیری برای انجام یک عمل است .

اگر انرژی های عصبی را برای یک عامل کوچک برانگیزیم برای عوامل مهم تر نیز این خفته بیدار است .

اگر برای شما  برخواستن از خواب مشگل است مسلم بدانید شروع هر کار دیگری نیز مشکل است . زیرا انرژی حرکتی عصبی شما کاهل است و برناانگیخته ، باید آنرا بیدار کرد ، تلقین بخود (یکی از ابزارهای تاثیر گذاری علم مانیه تیزم –خواب مغناطیسی -آنچه که برای اولین بار مسمر آنرا بدین نام نامید میباشد.م ) قبل از خواب شب میتواند بگونه ای شگفت انگیز موثر باشد و زمانی موثر تر است که با صدای بلند از ته دل و آمرانه آنرا بخود بگوئید : «صبح با انرژی و بدون مکث از بستربرخواهم خواست »

البته توجه داشته باشید که تلقین بخود میبایست قاطع و با تمام قدرت و نیت قلبی  و خواست باشد .

( با کودک ذهن ودل آمرانه رفتار کنید تا لوس نشود م.) .

بدین طریق از راه بیدار کردن و هوشیار نمودن ضمیر نا خود آگاه خود به موفقیت در بسیاری امور نزدیک میشوید .

اگر این نیت وخواست را هوشیارانه انجام دهید در خواهید یافت که با این روش در بسیاری از کارها موفق خواهید بود و دیگر شروع یک کار برای شما مشکل نخواهد بود .

از همین امروز شروع کنید ، زیرا تاخیر در این امرکه از موذی گریهای ضمیر نا خود آگاه شماست نمی گذارد به آنچه که موثر در تقویت نیروی اراده است دست یابید .

از دست دادن آن از دست دادن خلاقیت وتحرک در نیروی ماشین انسانی وجود خود است .

اجازه دهید ضمیر ناخود آگاه شما (در مورد ضمیر آگاه و ضمیر نا خود آگاه بعداٌ مفصلاٌ بحت خواهیم کرد) اعصاب و ماهیچه های شما را برای حرکت آماده کند .

هرشب قبل از خواب به خود تلقین کنید که شما قادر به انجام هر عملی که بخواهید هستید «من میتوانم »

 این جمله کوتاه نیروی عظیم و شگفتی را بحرکت در خواهد آورد ، همانگونه که سویچ ماشینتان ماشینتان را بحرکت در میآوردهرگز شبی را بدون گفتن این جمله از دست ندهید .

سحر خیزی هر روز کمک به موفقیت در روز بعد خواهد نمود وهرروز که این مسئله را به تاخیر اندازید روزهای بعد را نیز از دست خواهید داد .باید به سیستم عصبی خود ثابت کنید که جدی هستید .

سیستم عصبی هرگز کاهلی را فراموش نمیکند و بسرعت تن به تنبلی میدهد .

سعی کنید این مطلب را بصورت عادت در آورید ،

مشکل زمانی حل میشود که اولین قدم را بردارید . شروع حرکت بمنزله نصف راه است .