فصل ششمبخش اول

روشهای مختلف خواب هیپنوتیزم

هیپنوتیزوران براساس سلیقه خویش روشهای مختلفی را جهت خواب هیپنوتیزم برگزیده اند پاره ای از این روشها از طرف روانشناسان و متخصصین بصورت کلاسیک تشریح شده است و هیپنوتیزوران این طرق را بسته به سلیقه یا تجربه خود ارائه نموده اند اما بهر روش و طریق که خواب ایجاد شده باشد با تجربه و مهارت هیپنوتیزور نتیجه ای یکسان بدست می آید .

بعضی از هیپنوتیزم شوندگان با گونه ای از روشها بهتر تحت تاءثیر قرار میگیرند و گروهی با روشی دیگر بخواب خواهند رفت .

آشنائی با روشها فقط میتواند ایجاد تنوعی در چگونگی خواب در جلسات متعدد باشد که هم هیپنوتیزور و هم هیپنوتیزم شونده خسته نشده و احتمالاٌحاضران تحت تاءثیر بیشتر قرار گیرند .

بطور کلی خوابهای هیپنوتیزم بیشتر در غرب بدو طریق با استفاده از ابزار هیپنوتیک و بدون استفاده از این ابزار ایجاد میگردد که حالت اول بیشتر در مواردی استکه خواب بصورت سیستماتیک و در مدتی کوتاه و در حالت دوم در مدتی بلند تر ایجاد میگردد ، اما همراه با آرامش وصمیمیت بیشتری بین هیپنوتیزور وهیپنوتیزم شونده خواهد بود .

خواب وسیله اسبابهای هیپنوتیک .

 


چنانچه قبلاٌ نیز تذکر داده شد اکثر هیپنوتیزوران حرفه ای در مراکز هیپنوتراپی از ابزارهای مختلفی که ابداع خود و یا ساخته شده در بازار میباشد از جمله گلوله های هیپنوتیک – آئینه های گردان – چراغهای پرنور و یا اشیاء درخشان استفاده مینمایند که اصل عمل جلب و جذب توجه هیپنوتیز شونده را انجام میدهد اما اسبابهای مختلف میتواند حالات مختلف خواب را در شخص بوجود آورد که قابل تبدیل به حالتهای بعدی خواهد بود .

در صورتیکه شیئی یا جسمی یا ابزار قابلیت انعکاس نور را داشته باشد یعنی درخشان وبراق باشد در اثر خیره شدن هیپنوتیزم شونده بآن حالتی شبیه حالت اولیه خواب همراه با اطاعت و تلقین پذیری باو دست خواهد داد در این حالت کلیه اعمال هیپنوتیزور را بعد از خواب تقلید مینماید .

گلوله های هیپنوتیک عبارت از چند گلوله درخشان یا صیقلی متصل شده به نخی است که در جلوی چشم هیپنوتیزم شونده  بصورت پاندولی حرکت داده می شود ویا در روشی دیگر معمول بر این استکه هیپنوتیزم شونده را وا میدارند که در آئینه ای که بر آن نور تابیده است و یا چراغ پر نور یا شمع یا فلزی درخشان و یا گلوله های گردان که در اثر تابش نور بحالت درخشانی در آمده است نگاه کند ، بعد از چندی در اثر تلقینات و تحت تاءثیر اخیره شدن در او ایجاد رخوت گردیده و احساس خواب آلودگی مینماید .


 

 

در مورد کودکان در دندانپزشکی یا مطب این جسم نورانی دور محوری دایره ای گردش مینماید و معمولاٌ بر اساس سلیقه هیپنوتیزوررنگین بوده یا  شکل جانوری را دارد که جلب توجه کودک را نموده و بعد از دنبال کردن گردش آهسته جسم نورانی بخواب فرو میرود وبعد حالت بی حسی را در او ایجاد کرده و دندان بدون احساس درد مورد معالجه قرار میگیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکال بسیاری که بطور ثابت یا گردان میباشد و معمولاٌ از دوایری درهم یا خطوطی موازی تشکیل شده است نیز بعنوان اشکال هیپنوتیک استفاده میشود (به اشکال توجه فرمائید ) .


 

 

 

 

 

 

 

 

برای ایجاد بی حسی معمولاٌ همراه با

تلقین و پاس  از نقاط حساس استفاده میشود و با فشار به این نقاط ازجمله بند انگشتان دست – پلک چشم – لاله گوش و پیشانی و ملاج و بازوها اورا بحالت بی حسی در می آورند .

در صورتیکه شیئی غیر براق باشد در این حالت بدن بحالت جمود با بی حسی در میاید اما مدت رسیدن به این حالت بسیار طولانی تر خواهد بود در این حالت میتوان حالت بی حسی تا مرحله جمود و خشک شدن را در بدن شخص بوجود آورد و پس از اطمینان از تکامل حالت وسیله تلقین حتی بر بدن او عمل جراحی نمود .

این حالت نیز در دندان پزشکی برای بی حسی و همچنین در جراحی و زایمان بدون درد مورد استفاده قرار میگیرد .

تاباندن نور شدید بر روی چشم بسته و صورت هیپنوتیزم شده بعد از آنکه اثار اولیه خواب در او ایجاد گردید موجب تبدیل خواب از حالتی به حالتی عمیق تر میگردد .

برای بیدارکردن این نوع هیپنوتیزم شدگان با وسائل هیپنوتیک میتوان از طریقه راحت دمیدن به صورت آنها استفاده نمود همانگونه که خواب با بیخبری ایجاد شده است بیداری نیز سریع انجام می پذیرد ، معمولاٌ افراد پس از چند بار آزمایش یا تحت چند جلسه خواب بسرعت تحت تاءثیرقرار گرفته و در عرض چند دقیقه به مرحله مورد لزوم خواهند رسید .

اما خواب بدون وسیله خوابی طولانی و در عین حال همراه با لذت خواهد بود که بر خواب بوسیله اسبابهای هیپنوتیک برتری داشته و بعلت وجود رابطه نزدیک بین هیپنوتیزور هیپنوتیزم شده اطمینان بخش و راحت خواهد بود . 

در این روش هیپنوتیزوران از چشم و ،تلقین ،القاء مغناطیسی یا پاس استفاده مینمایند و روشهای مختلفی را بکار میگیرند که میتواند یکی از روشهای زیر باشد . ما در اینجا برای آشنائی چند ین روش معمول  را ذکر کرده ایم .

1)    دستان معمول یا سوژه ( هیپنوتیزم شونده ) را در دست گرفته و بعد از ایجاد گرما در دست بکمک تلقین به میان دوابروی سوژه نگاه کرده و حالات مختلف ایجاد شده در بدن و روح او را یاد آوری مینمایند . معمولاٌ بعد از ده تا پانزده دقیقه معمول بحالت خواب عمیقی فرو میرود .

2)    در حالتی که چشم سوژه بسته است انگشتان شست او را در دست گرفته د به او فرمان میدهند در هر شماره چشمان خود را باز و مجدداٌ به بندد و از یک تا پانزده شماره داده و در هر شماره معمول چشمان خود را باز و بسته مینماید در این حالت چشمان سنگین شده و معمول بخواب عمیقی فرو میرود معمولاٌ ده دقیقه و یا پانزده شماره جهت خواب اکثر افراد کافی است .

3)    هیپنوتیزور در حالیکه دستان خود را در برابر چشمان سوژه قرار داده است او را متوجه انگشتان خود می نماید و باو تلقین مینمید که بمجرد بسته شدن دست ویا بشکن زدن در او ایجاد خواب میگردد چندین بار دست خود را بحالت دورانی در برابر چشمان سوژه حرکت داده و آنرا بتدریج میبندد و یا بعد از چندین با حرکت دورانی دست ناگهان بشکن میزند و هیپنوتیزم شونده که تحت تاءثیر خواب قرار گرفته است بمجرد بسته شدن دست یا صدای بشکن بخواب میرود .

4)    معمول را روبروی خود نشانده و انگشتان شست اورا در دست میگیرند و به میان دو چشم او با نگاهی نافذ و ایجاد تمرکز چشم میدوزند و سپس دست او را رها کرده و پاسها را آغاز می نمایند بعد چشم معمول را با نک انگشتان رویهم آورده و آهسته پشت پلک را فشار میدهند و آمرانه امر بخواب مینمایند .

5)    سوژه را روبروی خود نشانده کلماتی به او میگویند و از او میخواهند که مرتب آنها را تکرار نماید و شروع به پاس در برابر چشمانن او مینمایند در این حالت پس از مدتی حدود بیست دقیقه خواب بر او چیره شده و قادر نخواهد بود کلمات را بدرستی تکرار نماید .

6)    هیپنوتیزور دست را روی پیشانی سوژه نهاده و پاسهای طویل را با دست دیگر آغاز مینماید و تلقینات زبانی و تمرکز را در خود و او ایجاد کرده اورا در مدتی حدود بیست الی سی دقیقه تحت تاءثیر قرار میدهد .

7)    سوژه خود را در آئینه مینگرد و هیپنوتیزور حالات خواب را برای او بیان میکند در این حالت بعد از مدتی از 15 تا 40 دقیقه بسته به حساسیت فرد حالت خواب ایجاد میگردد .

8)    هیپنوتیزم شونده را بر روی یک صندلی نشانده از پشت سر باو روشنائی میتابانند و در چشمان او نگاه کرده دستان او را با دست گرفته و تلقین بخواب با تمرکز نموده و پاسها را آغاز مینمایند تا در او ایجاد خواب گردد .

9)    از سوژه میخواهند به اشیاء اطاق نگاه کرده و تصور نماید که آنها به او نز دیک میشوند حالات خواب را شرح داده و از پشت سر باو پاس میدهند و به او تلقین مینمایند زمانیکه اشیاء به سی سانتیمتری آنها رسید بخواب میروند .

10)هیپنوتیزوران قوی با نگاه در چشمان معمول بطوریکه ایستاده است و یا با معطوف نمودن نگاه او به انگشتر یا دسته کلید یا ساعت او را تحت تاءثیر قرارداده و میخوابانند معمولاٌ در تمام حالات پاسها در روی صورت و بدن معمول اعمال میشود .

11)کتابی بدست معمول داده از او میخواهند کلمه به کلمه خوانده و آنرا هیجی نماید در این حال تلقینات را شروع کرده و باو خواهند گفت بعد از چند شماره قادر به تجزیه تحلیل و تشخیص حروف نخواهد بود معمولاٌ هنوز صفحه ای از کتاب پایان نیافته معمول خواب خواهد بود .

12) از معمول میخواهند به ساعتی که بصورت پاندولی در حرکت است نگاه کرده و دقایق را همگام با عقربه  ثانیه شمار بشمارد تلقینات و پاس و تمرکز را شروع کرده و میگویند مثلاٌ پس از سی ثانیه ابتدا عقربه ها و سپس ساعت محو میشود و او بخواب عمیقی فرو میرود .اما مهم ترین روش خواب ویا ساده ترین و موءثر ترین آنها ایجاد رابطه دلخواه بین عامل و معمول یا هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده بوده که معمولاٌ با تشریح علت خواب ایجاد میگردد و بعد حالات خواب یک به یک بطور طبیعی باو گوشزد میگردد با نگاه در چشم معمول و لمس انگشتان او از کیفیت روحی و حالات جسمی و با تولید گرما ویا ایجاد خواب و گیجی او مطلع شده و تلقینات مناسب همراه با ذکر حالات روحی و جسمی داده میشود و در تمام مراحل هیپنوتیزم شونده را وادار به همکاری صمیمانه و تمرکز بر خواب مینمایند با ایجاد چنین حالاتی که همراه با علاقه و آرامش دو جانبه میباشد اطمینان و آسایش و راحتی خاصی در دو طرف ایجاد شده و کمتر کسی استکه تحت تاءثیر قرار نگیرد و بخصوص با علاقه بعدی در جلسات آتی شرکت ننماید .

بویژه این روش پس از مدتی ایجاد علاقه و همکاری بین عامل و معمول نموده و اغلب بیماران با رغبت به مرکز هیپنوتراپی یا مطب پزشک هیپنوتیزور خواهند آمد و تاءثیر معالجه بسیار سریع و با همکاری خود بیمار معجزه آسا خواهد بود .

اما استفاده از وسائل و یا حالاتی که حاکمیت عامل یا هیپنوتیزور را بر هیپنوتیزم شونده نشان میدهد گرچه ممکن است در بسیاری موارد موءثر باشد اما هرگز بمراحل عمیق خواب نمیرسد و همیشه عامل مقاومت خود آگاه یا ناخود آگاه در ذهن و روح هیپنوتیزم شونده و اتکا به اسباب و ابزتر در ذهن هیپنوتیزور وجود خواهد داشت که خود مانعی در رسیدن به خواب عمیق و لذت بخش خواهد بود .

استفاده از اسباب و ابزار در هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم بروش غربی و استفاده از چشم و تلقینات بدون ابزار و گاهی استفاده از آئینه به تنهائی هیپنوتیزم بروش شرقی و یا هندی و روش مرتاصان و کاهنان معروف شده است .

روشهای غربی را افرادی چون پاولف – دکتر برنهایم – مسمر – دکتر کسمان – پروفسور لیه بو – پیگمان – دکتر مارسه – دکتر ریشه – و کشیش فاریا و غیره ... معرفی و در دانشکده های روانشناسی تدریس میگردد .

اما اغلب آثار هیپنوتیزم در شرق و بخصوص هند و نپال جهت معالجه سنتی و پیشگوئی و تله پاتی و ردیابی افراد و اشیاء کمشده و ... مورد استفاده قرار میگیرد که حالتی عبادت گونه و مقدس در معابد دارد .

بعضی از شعبده بازان در سیرک و سالن های نمایش نیز هیپنوتیزم را با استفاده از قدرت فکری در معمولان از پیش تعیین شده و یا حضران بصورت فردی و یا دسته جمعی انجام میدهند که مراحل اولیه خواب را در گروه جهت نمایش بوجود می آورند .

برای اولین با هیپنوتیزم از طریقه تلویزیون وسیله شخصی بنام پیتر  گاسون در انگلیس انجام گردید که تعداد کثیری از بینندگان را تحت تاءثیر قرار داد و حالات خواب در آنها مشاهده گردید .

هیپنوتیزم از طریق تلفن و نامه در معمولین حساس امکان پذیر است بشرط آنکه هیپنوتیزم شونده قبلاٌ در جلسات متعدد تحت تاءثیر قرار گرفته و شرطی شده باشد .

عده ای از هیپنوتیزوران بحدی شهرت یافته اند که معمولین تحت تاءثیر شهرت آنان از قبل آماده بوده و بمجرد روبروشدن با آنها بسرعت و بدون استفاده از بیان تحت تاءثیر قرار میگیرند .

خواب هیپنوتیزم را میتوان بصورت دسته جمعی در افراد ایجاد نمود که بسته به حساسیت افراد هر سوژه در مرحله ای از خواب خواهد بود چون کیفیت تاءثیر پذیری آنان مختلف است در این حالت هیپنوتیزور با مراجعه به تک تک آنها مراحل خواب را بعد از چندین پاس و تلقین بصورت یک نواخت در خواهد آورد که مرتب این هماهنگی میبایست انجام پذیرد .