مرحله اول خواب هیپنوتیزم -   آمادگی خواب  

هیپنوتیزم شونده در این مرحله کاملاٌ حواسش جمع است و به شما توجه دارد ولی انگار او از شما و حرکات شما فرار مینماید با حرف و تلقینات مکرر شما خود را آماده خواب مینماید ، دست ها و بدنش گرم میشود کم کم دوران سر آغاز میگردد و سر سنگین میشود در این لحظه چشم ها را میبند د و پلک ها شروع به سنگین شدن مینمایند البته در این چند لحظه بارها متوجه خود و جسم خود و اطراف میگردد بهمین خاطر است که میخواهد از خواب صرفنظر کند یک تذکر اورا از این فکر منصرف مینماید و ناگهان احساس سبکی و در عین حال خستگی مختصری در او ایجاد میگردد ، خستگی و رخوت شروع شده است و بهمین دلیل بخود تکانی میدهد و جابجا میگردد در این لحظه باید هیپنوتیزور خستگی و سبکی را یاد آور شود ، گرمای بدن که از دست ها شروع شده است عمومی میگردد و سر کاملاٌ دورانش بر طرف شده ولی گیج میخورد و حالت منگی بوجود آمده است درست مثل آن است که جسم سنگینی روی سرش میباشد صدای سوت در گوشش میشنود یک کوشش دیگر برای فرار از خواب و تسلط شما و حالات ایجاد شده در خود مینماید اما در این لحظه دهانش خشک شده است و قدرت تکلم ندارد، برای جمع کردن بذاق دهان تقلا میکند ، لپ هایش را تکان میدهد موقع آن است که رویای سبک آغاز گردد ، یکباره در خود احساس شعف و خوشحالی مینماید ، خستگی و رخوت لذت بخش شروع میشود رویای سبک آغاز شده است .

 

مرحله دوم خواب هیپنوتیزم رویای سبک

شروع حالت خوشی و آرامش ، در این حالت هیپنوتیزم شونده افکارش پراکنده میشود به آنچه که میخواهد فکر میکند و یکباره متوجه تاثیر مغناطیس وجود شما میگردد و از طرفی متوجه حالات ایجاد شده در خود میشود و بدون اراده مقاومت میکند ، از خصوصیات این حالت تکان و کوششی استکه برای باز کردن پلک ها انجام میدهد ، تذکر لازم است باو بفهماند پلک ها چنان سنگین شده و چسبیده اند که باز کردن آنها بسیار سخت میباشد ، باید مقاومت او را درهم شکست ، تلقین فقط در این حالت و رویای کامل لازم و موثر است و بعد از این مراحل تلقین نقش قابل ذکری ندارد و نیازی به آن نیست زیرا هیپنوتیزم شونده مطیع بوده و اوامر شما را کم و بیش اجرا مینماید لذا تلقینات میبایست کاملاٌ موافق با روحیه اش انتخاب گردد ، اساساٌ بیان حالات ایجاد شده در هیپنوتیزم شده برای او بهترین روش تلقین است ، در این لحظه مقاومت میکند و بیشتر افراد از ترس اینکه ممکن است حالات وخیمی خارج از کنترلشان در آنها ایجاد گردد از خواب صرفنظر کرده و تمام رشته های شما را پنبه میکنند ، این مرحله یک مرحلهء کاملاٌ حساس بوده و اگر بتوانید شخص را از این مرحله و مرحله رویای کامل بگذرانید دیگر مقاومت بی فایده بوده و کمتر کسی است که از خواب صرفنظر و بیدار شود .

مرحله دوم را با تلقین به مرحله رویای کامل برسانید و پاس دادن ( پاس یعنی عبوردادن مغناطیس روح به روح دیگر که بعداٌ طرق آن شرح داده میشود )در این مرحله ومرحله سوم یعنی رویای کامل باید شروع گردد .

بسیاری از هیپنوتیزوران برای ایجاد مرحله دوم خواب از وسائل هیپنوتیک استفاده مینمایند که لزومی به آنها در هیپنوتیزم نمایشی و مراحل اولیه تمرینات نیست .

 

مرحله سوم خواب هیپنوتیزم رویای کامل

هیپنوتیزم شده در این مرحله بعد از لحظه ای که مقاومتش بوسیله پاس و القاء و تلقین در هم شکست چشمانش سنگین میگردد ، دلش نمی خواهد بحرف شما گوش دهد ، حالتی شیرین و جذاب در اثر مغناطیس اورا بطرف خود میکشد ، بناچار تحت تاءثیر این لذت که ناشی از مغناطیس بدن شما و القاء آن است خود را آماده خواب مینماید ، بدن کرخ شده است ، گردنش بحالتی ثابت میماند ، کمرش گویا خشک شده است ، در رویای کامل از جسم خود و ناراحتی جسمی خبر ندارد ، اگر پاس را ادامه دهید با حرکت دست تمام حالات لذت بخش خواب در او تقویت میگردد، اکنون زمانی استکه دیگر به چیزی فکر نمی کند اگر به او امری دهید از قبیل اینکه دستت را بلند کن و یا به یکطرف خم شو با بی میلی اجرا میکند در این حالت میتوانید احساس شامه و بویائی او را متاءثر کنید یعنی کافی است  به او بگوئید الان بوی گلی را حس میکند و یا بوی عطری را حس میکنی این بو را چه خوب و چه بد حس خواهد نمود گرچه این بو وجود خارجی ندارد و کاملاٌ خیالی است .

تنفسی عمیق اورا از این حالت به حالت چهارم یعنی خواب سبک فرو میبرد در حالت خواب سبک نیز شخص قدرت مخالفت دارد ولی از آن به بعد مقاومتی در بین نیست و تمام اوامر هیپنوتیزور را اجرا خواهد نمود .

گروهی از هیپنوتیزوران با مالش یا تماس نقاط حساس و خواب آور بدن که شرح آن نیز داده خواهد شد مرحله رویای کامل را به مرحله خواب سبک تبدیل مینمایند .


حالت چهارم خواب هیپنوتیزمخواب سبک

مرحله خواب سبک بسیار کوتاه است و هیچ حالت قابل ذکری ندارد جز اینکه اعمال و اوامر را سریع تر انجام میدهد ، در این مرحله می توانید باو بگوئید که فلج یا شل یا کر شده ای او نیز از همان حس ومحلی که ذکر کرده اید و به آن پاس داده اید یا آنرا لمس کرده اید در همان عضو مثلاٌ از پا یا دست ناتوان میشود و یا از یک یا هردو گوش کر میشود و یا نقطه ای از بدنش را دست بگذارید و بگوئید این نقطه گرم یا سرد می شود حتماٌ همان طور خواهد شد و او گرما و سرما را حتی احساس سوزش در اثر گرما را حس میکند و یا از سرما خواهد لرزید در این مرحله مثلاٌ میتوان قند را بجای نمک یا قطعه پاک کنی یا سیب زمینی خامی  را بجای شکلات باو خوراند چه بسا  از خوردن آن نیز لذت میبرد ،  میتوان احساس شوری و شرینی و ترشی و تلخی را در او ایجاد کرد و کلیه احساسهای او را می توان تحت تاءثیر قرار داد می توان اورا به زمین یا میز میخکوب کرد . او را برقص در آورد و یا بدن او را مثل چوب خشک کرد و بسیاری فرمانهای دیگر که کم و بیش و بدون چون و چرا اجرا میگردد و احساس میشود .

مرحله خواب سبک بزودی با چند فرمان به خواب مغناطیس فرو میرود پاس دادن در خواب سبک کمک زیادی به عمیق نمودن خواب مینماید ضمناٌ فرمان و خواستن اوامر متعدد خواب را عمیق میکند .

در نمایشات در مرحله خواب سبک است که  نمایشگر بدن  هیپنوتیزم شده را خشک کرده و پا و گردن او را به دو لبه دو صندلی میگذارد که ما این کار را اصلاٌ توصیه نمیکنیم چرا که باید در نظر داشت در نمایشات، معمول تعلیم یافته است و از این عمل آسیبی نمی بیند .

خواب مغناطیس مراحل مختلفی دارد ، زمانی که شخص از خواب سبک گذشت و به خواب مغناطیس فرو رفت تمام حالاتی را که بگوئید در او ایجاد میشود و کمتر کسی است که جز بامر شما از خواب بیدار شود ،

قبل از ذکر خواب مغناطیس وحالات آن که پایان خوابهای گروه اول است لازم است طرق پاس دادن و یا تولید جریان القائی و هدایت جریان القائی و مغناطیسی بدن را به بدن هیپنوتیزم شده تشریح نمود .


در خواب سبک حالت ظاهری شخص هیپنوتیزم شده درست حالت کسی است که خود را به خواب زده است اکثر هیپنوتیزوران مبتدی این مرحله از خواب را خود نیز باور نمی کنند و تصور مینمایند که هیپنوتیزم شده تظاهر به خواب مینماید و این تصور ذهنی باعث عدم تمرکز فکر و ثبات اراده هیپنوتیزور شده و اثر القائات جذب شده را خنثی مینماید و شخص هیپنوتیزم شده احساس مینماید که خواب او نوسانی شده است و چه بسا که قبل از رسیدن به مرحله خواب مغناطیس خواب او سبک شده و از خواب بیدار شود .

فراموش نفرمائید افکار و باورهای شما لحظه به لحظه برای هیپنوتیزم شده قابل درک است لذا قاطع بودن و عمیقاٌ بخود ایمان داشتن و عدم تزلزل فکری رمز کار و موفقیت شماست .