فصل چهارم -    بخش دوم

حالات و مراحل خواب هیپنوتیزم

 بطور کلاسیک پس از معرفی خواب مغناطیس وسیله مسمر و بعد از تلاشهای افرادی چون پرفسور شارگو – دکتر لیه بو – پرفسور برنهایم – دکتر جمس برد – دکتر ریجر – کشیش فاریه – دکتر پیگمان – دکتر کسمان و غیره ، امروزه مراحل خواب هیپنوتیزم به چهار دسته کلی تقسیم گردیده است که عبارتند از حالت ساجستیو (پذیرش ) کاتالپسی (بیحسی) سام نام بولیسم (بیدارخوابی ) ونهایتاٌ لتارژی (اغما) و کسانی چون پرفسور برنهایم مراحل نه گانه ای از خواب را تشریح می نمایند که به نظر نگارنده با تجربه بیش از پنجاه ساله خود در هیپنوتیزم نظرات مزبور گرچه تعیین کننده خطوط مرزی کاملی میتواند باشد اما در امر آموزش بعلت کلاسیک بودن مورد استفاده مبتدیان و علاقمندان با معلومات و اطلاعات عادی نبوده بلکه بیشتر مفید جهت خواص و تدریس در دانشگاه ها جهت افراد متخصصی که تحقیق در چگونگی خواب هیپنوتیزم را هدف خود قرار داده اند میباشد ،


لذا در تجزیه تحلیل حالات خواب خطوط مرزی مشخص و جدا کننده حالات را بر اساس تجربیات خود طبقه بندی و بسه دسته کلی خوابهای مرحله اول و خوابهای مرحله دوم و خوابهای مرحله سوم مجموعاٌ ده حالت تقسیم میگردد که پنج حالت اولیه خوابهای مرحله اول یا مرحله اول خوابهای هیپنوتیزم وسه مرحله بعدی مراحل تکمیلی و دو مرحله نهائی مراحل آخرین خواب نامگذاری شده است و در سه بخش جداگانه پس از آنکه خوابهای مرحله اول کاملاٌ تشریح گردید و تمرینات خاص مربوط به یادگیری آنها ارائه شد و مهارت کافی در آنها بدست آمد ، خوابهای مرحله دوم و سوم که حالاتی تکمیلی و نیاز به تمرینات و تجربیات بیشتر دارد تشریح و تجزیه تحلیل میگردد و آموزش لازم در مورد آنها ارائه میگردد .

اجازه فرمائید حالات خواب را با مقدمه ای ساده آغاز نمائیم ، شناخت مراحل خواب بسیار مهم بوده و به هیپنوتیزور کمک مینماید که با تشخیص مراحل خواب و خطوط مرزی در تکمیل و شنگین نمودن خواب و رسیدن به مراحل نهائی با استفاده از روشهای معمول و موثر بدون دردسر و سردرگمی اقدام و کسب موفقیت نماید .

لذا مراحل خواب و خطوط مرزی جدا کننده آنها میبایست با دقت و علاقه فرا گرفته شود .

آیا هرگز زمانی که بطور طبیعی آماده خواب شده اید به نحوه خواب و مراحل خواب فکر کرده اید. ؟

یعنی توجه نموده اید که چگونه به خواب میروید .؟


خواب مصنوعی یا خواب هیپنوتیزم با اندک تفاوتی بخواب طبیعی شباهت دارد .

در خواب طبیعی پلک چشمانتان را روی هم گذارده و سعی مینمائید که بخاطرات خود فکر کنید ، چندین لحظه در این حالت میمانید و افکارتان از شاخه ای بشاخه دیگر میپرد ،

چشم ها و پلک ها کم کم سنگین شده بهم می چسبند حالتی است که تمایل به باز کردن پلک ها ندارید ، اطراف و محل خواب را حس نمی نمائید اما صداها را اگر دقت نمائید و یا شدید و ناگهانی باشند می شنوید ولی زود فراموش میکنید ، در این هنگام به راحتی  میتوانید از خواب صرفنظر کنید و برخیزید

اما بعد از چند لحظه دیگر فکری در سر شما نیست به موضوع مشخصی فکر نمی نمائید ولی گاهی افکاری خیلی کوتاه در ذهن شما زنده میشود ، این حالت رویاست حالتی است دلچسب و خوش اگر در این حالت شما را صدا کنند خیلی به زحمت حاضر به صرفنظر  کردن از خواب می باشید و هیچ میل ندارید  از جای برخیزید اطراف برایتان غیر قابل درک است از بدن خود خبری ندارید ( دراین حالت وسیله مغناطیس روح (هاله مغناطیسی ) احاطه شده اید ) مدتی بعد حالت رویا شدیدتر میگردد و یکبار دیگر بدون آنکه متوجه شوید چگونه و چطور در خواب خواهید بود .


هیچکس نمیتواند بگوید در چه دقیقه ای و لحظه ای از حالت رویا به خواب سبک فرو رفته است لحظه مزبور لحظه ای گنگ و غیر قابل توصیف است .


آنچه در فوق ذکر گردید حالات خواب طبیعی است اما مراحل خواب هیپنوتیزم گرچه بسیار شبیه به خواب طبیعی است اما بخاطر داشته باشید که ( هیپنوتیزم خواب نیست و خواب هیپنوتیزم نیست ) یعنی هیپنوتیزم خوابی هوشیارانه و همراه با آگاهی ذهن است ،  رویا در خواب هیپنوتیزم حالتی است که شخص میتواند از خواب خود و تسلط هیپنوتیزور بر روحش جلوگیری کند ولی زمانیکه از حالت رویا گذشت و به خواب سبک فرو رفت هر عملی را که به او  امر شود انجام میدهد اما با ضعف و اصرار و تلقین موثر ، این حالت در تشریح خواب کلاسیک مرحله پذیرش یا ساجستیو است و اما اختلافات خواب طبیعی و هیپنوتیزم در آگاهی خواب هیپنوتیزم می باشد که مراحل زیر کاملاٌ قابل تشخیص و قابل تبدیل به خواب مراحل بعدی است .

مراحل خواب هیپنوتیزم عبارتست از :

1)    آمادگی خواب (پست هیپنوتیزم )

2)    رویای سبک

3)    رویای کامل

4)    خواب سبک

5)    خواب مغناطیس

و بعد از مرحله مغناطیس که خود مراحل مختلفی دارد خواب به از بین رفتن حواس تا آخرین مراحل که روشن بینی و پیشگوئی (خواندن ذهن ) و احضار ارواح یا بهتر بگوئیم تصور ذهنی ظهور ارواح و نهایتآ دورخوانی یا تله پاتی است پیش میرود .

اما تا تمرینات بعدی را انجام نداده اید بهتر است از مرحله خواب مغناطیس پیش تر نرویم و احوالات و آثار خارجی خواب را در مراحل یک تا پنج بررسی نمائیم .