7- روش اند یشید ن

 

یکی از بزرگتری ( اگر مهم ترین نباشد ) نیروی حاکم بر وجود انسان عادت است .

از زمانیکه از بستر در صبح برمیخیزیم تا زمانیکه شامگاه سر بر بستر میگذاریم نه دهم یا نود درصد اعمالی که انجام میدهیم بر طبق عادت و ناخودآگاه و اتوماتیک وار انجام میشود.

فقط  برای معد ودی از افراد بعلت ضرورت اعمال آنها ،  نحوه این اعمال کمتر وابسته به عادات آنهاست .

زیرا این افراد ناچاراٌ  در موقعیتی قرار دارند که میبایست برای انجام کارها بطور مرتب و روزانه بر مسائل بیا ندیشند و تصمیمات جدید در موردشان اتخاذ نمایند .

اما بهر حال اعمالی وجود دارد که باز بصورت ناخود آگاه و اتوماتیک بروال عادت انجام میپذیرد .

گرچه نتیجه انجام کار بطور اتوماتیک ذخیره نیروی فکری برای پرداختن به مسائل و مشکلات مهم تر است اما انسان بدون داشتن مسائل فکری ، فردی است که چنان زندکی را بر روال عادات بنا نهاده است که نیاز به تلاش در جهت بهترشدن و ارتقا ندارد .

یک چنین انسانی سر سپرده ناتوانی بیش نمیتواند باشد . درحالیکه به سیستم عصبی اش اجازه داده است تا بجای بکار انداختن و کمک به او برای بهتر شدن زندگی و جامعه اش بصورت دشمنی برای او درآید .

زندانبانی که زندانیش را در چهارچوب قضا وقدر اسیر نموده است .

اما از نظر فکری – عادات بتنهائی بسیار مهم میباشند .

هیچ فردی که مغز در سر خود دارد مسلماٌ نمی تواند بصرف داشتن مخ به تنهائی در تمام مسائل موجود در جهان تفکر کند .

اما اندیشیدن یک حس فعال وجود انسان است .

استفاده از مغز بعنوان یک نیروی فعال محرک برای شناخت واقعیات البته محال نیست .

هرکس با کمی تلاش آگاهانه میتواند بآن بپردازد .

اگر این تلاش هرروزه انجام شود یا بعبارت دیگر عا د ت شود --- عادت فکر کردن شکل میگیرد – شناخت واقعیات آسان تر میشود وتکامل انسان آغاز میشود  .

بیاد داشته باشید :

انسانی که فکر میکند همیشه آقا و ارباب انسانی است که انجام میدهد .

اما آن انسانی از هردو سر تر است که: هم فکر میکند و هم انجام میدهد .

هرگز برای کسب عادات دیر نیست ، اگر چه ممکن است تصور شود که افراد مسن دیرتر آنرا کسب مینمایند ولی بهر حال قابل کسب است .

افرادی که عادت اندیشیدن را هر روز تمرین میکنند ، افرادی هستند که دیر یا زود پاداش اندیشه های خود را در مراحل مختلف دریافت خواهند نمود .

بازهم در این مورد سخن خواهیم گفت .

 -------------------------------------------------------------------------------

 

« بیاندیشید، بیا ندیشید، بیاندیشید  و باز هم بیا ند یشید حتی در مورد مسائل بی اهمیت تا «اندیشیدن عادت  شما شود» .م.

« اما بکوشیم بدون تعصب و بیطرفانه و منصفانه بر اساس منطق نه احساس بیاندیشیم .»م.  

«یک مقلد، همیشه یک تابع، دنباله رو،  درمانده، بی اعتبار، آلت دست  است.

اما یک اندیشمند، یک آزاده، سر بلند، مستقل، مورد احترام است»م.