فصل سوم –بخش اول

خود هیپنوتیزم – اسرار کار مرتاضان

 

در این بخش بطور اجمالی هدف از هیپنوتیزم فردی یا خود هیپنوتیزم و اسرار کار مرتاضان تشریح میگردد ، اما افرادیکه مایل به هیپنوتیزم دیگران یا دگر هیپنوتیزم باشند نیاز به تمرینات و تحمل مشقا ت مربوطه را که تسلط بروح و تمرکز فکر و تقویت مغناطیس مورد نظر است برای مدت طولانی ندارند ، فقط ممارست و درک عوامل موثر در خواب هیپنوتیزم گذشته از روشن شدن ذهن علاقمندان ، حلال بسیاری از مشکلات مربوط به تسلط بروح دیگران خواهد بود .

انجام این تمرینات و رسیدن به مراحل تکمیلی تسلط به روان خود نیاز به تقبل تمرینات متمادی و مداوم و مدت طولانی دارد که متجاوز از چند سال تمرین بدون وقفه خواهد بود اما اسرار کار مرتاضان در سه عامل عمده خلاصه گردیده است که گرچه مسیر های رسیدن به این عوامل مختلف و بسته به سلیقه علاقمندان تغییر مینماید اما اساس کار یکی است .

آنچه را که بطور کلی جوکیان و راهبان و مرتاضان بخصوص در هند و تبت و نپال در نظر دارند خلاصی از جسم و انعکاسات جسم بوده تا بتوان فارغ از عوامل موثر و تاثیر محیط در جسم و احساسات عادی بشری بر روح مسلط گردید واز طرفی تقویت نیروی مغناطیس موجود در بدن از طریق باز کردن مراکز قدرت یا چاکرا هاست ( به بخش چاکرا ها مراجعه شود ) با بکار گیری این مغناطیس تقویت شده در تسلط به روح فرد و هم چنین ایجاد ارتباط با دنیای خارج بدون استفاده از پنج حس شناخته شده و فقط با کمک از حس ششم (چشم سوم ) و عامل ارتباط از طریق تله پاتی و جلای بصری است .


البته باید متذکر شد که خود هیپنوتیزم را میتوان به چند مرحله تقسیم نمود : مرحله سبک جهت خود درمانی در این مرحله فقط حالات خواب سبک تجربه میشود و هیپنوتیزم شده پس از رسیدن به مراحل اولیه که مرحله پذیرش القائات است با تلقین به خود در جهت عبور از دروازه ضمیر نا خود آگاه قادر به تغییر عادات و باورهای بیمار گونه خود خواهد بود این نوع خود هیپنوتیزم به بیماران آموزش داده میشود تا خود، به خود درمانی بپردازند.

 همانگونه که قبلاٌ نیز متذکر شدیم بهترین روش و سریع ترین روش آموزش این مرحله چند بار هیپنوتیزم شدن است .

مرحله دوم خود هیپنوتیزم با هوشیاری آگاهانه در جهت تقویت ذهن و فعال کردن مراکز خفته یا کم کار مغز است در این مرحله شخص بعد از ایجاد خواب مرحله اول در خود با تمرکز و تلقین خواب را تا مرحله بی خبری از جسم و محیط سنگین میکند این مرحله شبیه به خلسه یا مدیتیشن عمیق است .

مرحله سوم مرحله خواب سنگین همراه با بی خبری از جسم و محیط و بیحسی کامل و ارتباط هاله و مغناطیس بدن با مغناطیس کائنات است .که در این یادداشت ها به خود هیپنوتیزم تعبیر شده است .


اولین عامل در هیپنوتیزم فردی و همچنین در دگر هیپنوتیزم تقویت و ایجاد تمرکز فکر بدون تزلزل در مدت طولانی است . مرتاضان و کاهنان و جوکیان این تمرکز را از طریق تصور ذهنی تصاویر خاص (ماندالا ها و یانترا ها ) انجام میدهند بدین طریق که ابتدا یک تصویر ساده را انتخاب و پس از چند بار بدقت نگاه کردن به آنها سعی مینمایند تمام جزئیات تصویر را در ذهن با چشمان بسته مجسم کنند و بتدریج با پیشرفت در هرمرحله تصویر پیچیده تری را بر میگزینند تا نهایتاٌ تصور ذهنی خود را به حد کمال برسانند . (تعداد زیادی از این تصاویر در بخش مربوط به ماندالاها ویانترا ها و همچنین در کنار مطالب بخش های قبل آورده شده است که علاقمندان میتوانند به آنها مراجعه نمایند ) .


البته مدت لازم جهت این تمرکز در دگر هیپنوتیزم بسیار کوتاه بوده و از حد چند ثانیه و دقیقه تجاوز نمی نماید اما در خود هیپنوتیزم چون عامل خود شخص و معمول یا سوژه نیز خود شخص میباشد نیاز به تمرکز فکر بسیار شدید بوده و می بایست در مدتی طولانی بدون نوسان و تزلزل باشد که گاهی میبایست از چند ساعت متجاوز گردد.

لذا رسیدن به این حد گرچه ممکن است ، اما نیاز به تمرینات مکرر و طولانی و مستمر چند سا له که شاید از عهده کمتر کسی بر آید دارد .

آزمایشات و تمرینات جهت تمرکز فکر بسیار ساده بوده و به دوبخش بیخبری از جسم و بعد تمرکز اندیشه بر موضوع خاص تقسیم میگردد که یکی عامل رسیدن به دیگری است ، یعنی تا زمانیکه عکس العمل های جسمی در ذهن تاثیر میگذارد تمرکز فکر بحد لازم جهت  دگر هیپنوتیزم در مدت کوتاه و خود هیپنوتیزم در مدت درازتر امکان پذیر نیست در این حالت زمانی به تمرکز رسیده ایم که از محیط و چگونگی جسم ، خارش ، صداها ،دردها،بوها،مزه ها،و مناظر اطراف بیخبر و بعد مرحله تمرکز فکر کامل امکان پذیر میگردد.

گرچه در ابتدا ممکن است اینطور به نظر برسد که تمرکز عملی بسیار مشکل می باشد اما با تمرینات ساده داده شده در مدتی کوتاه میتوان به حدی از تمرکز رسید که برای هیپنوتیزم نمودن  دیگران کاملاٌ لازم و کافی خواهد بود و در مواردی حدود یک تا دوهفته تمرین روزی چند بار هر بار ده تا بیست دقیقه کافی برای رسیدن به تمرکز چند ثانیه و چند دقیقه ای بسته به استعداد علاقمندان خواهد بود ، اما جهت هیپنوتیزم فردی همانگونه که متذکر گردیدیم نیاز به تمرکز فکر در مدتی طولانی بدون تزلزل و وقفه میباشد .

جوکیان در هیپنوتیزم فردی دو عامل را در نظر میگیرند یکی چنان حالتی در خود بوجود آورند که باراده خود از جسم خود بیخبر شوند ، جهت رسیدن به این حد بی خبری از جسم ساعت ها تمرین و ممارست همراه با تحمل مشقات طاقت فرسا را بر خود هموار مینمایند .برای مثال ساعتها درگوشه ای بیحرکت می ایستند تا جسم چنان تخدیر گردد که احساس درد و خارش و ناراحتی و نا آرامی جسمی به حالت بی خبری و بی حسی تبدیل گردد .به این عمل در یوگا – YAMAبه معنی ریاضت کشیدن و تحت کنترل در آوردن نفس میگویند .

البته کلمه یوگا به معنای اتحاد و هماهنگی است و مکاتب مختلفی دارد در مکتب هندی به شش طرق مختلف طبقه بندی میشود :

-HATAYOUGAهاتایوگا- به معنای رسیدن به تمرکز فوق العاده و درک نیروی الهی با ورزش بدنی و تسلط کامل بر عضلات .

REGAYOUGA- راجا یوگا-  یعنی تمرکز فوق العاده همراه با آرامش روحی وجسمی ودرک احدیت.

GENANAYOUGA- جنانا یوگا- با تمرکزفوق العاده و آرامش جهت پی بردن به یگانگی خداوند –

BEHAGETYYOUGA- بها گتی یوگا- با تمرکز برای پی بردن به نیروی لایزال –

KARMA YOUGA- کارما یوگا- تمرکز شدید برای خدمت به خلق -

MANTRAYOUGA- مانترا یوگا- تمرکز از طریق ذکر گفتن -

در مکتب یوگا بویژه در شعب  اصلی یوگا بنام های –   DHARNAدهارانا- یعنی تمرکز فکر -  DHAYANA دهایانا- یعنی تعمق و عرفان واشراق و SAMDHEY صمد هی به معنای خود شناسی  این عمل بوسیله خیره شدن و عدم تحرک تمرین میشود که به آن –سمیاما – میگویند پتنجلی یکی از مدرسین یوگا سی و هفت نوع سمیاما را معرفی میکند و عقیده دارد که با اجرای سمیاما به سه نوع   (شکل و زمان و حالت ) میتوان به امور گذشته و آینده آگاهی یافت .

و یا چون جوکی بر جریانی بنام یولانا تسلط یابد در آب غرق نمیشود.

برای مثال اجرای سمیاما بر درک خیالات موجب اطلاع از گذشته میشود – یا با انجام سمیاما به خورشید علم دنیا برای جوکی حاصل میشود –انجام سمیاما بر فرق سر موجب بینش –بر دایره(ماندالاو یانترا) موجب آگاهی از خلقت وبرچشم سوم موجب بیداری و آینده نگری و خواندن افکار و....... میشود .

سری رامانا مهارش یکی دیگر از مدرسین یوگا ویکی از پیشوایان هند میگوید با سنگدلی وسختی بکوش و خود را جستجو کن تا بفهمی به چه چیز ((من )) میگوئی من از کجا شروع میشود در کجا ست و کجا ختم میشود تا ادراک و فهم و الهامات تو مکاشفه و مجهز و مستعد گردد .

در اثر تمرکز ممتد بعد از رسیدن به مرحله ایکه جسم در هر زمان که اراده شود تخدیر و بی حس گردد عامل تمرکز فکر که همراه با تمرین تخدیر جسم و حالت بی حسی است و یا میتواند مجزا از آن صورت گیرد انجام میپذیرد و در حالت سوم عامل آگاهی و تمرین جهت آگاهی از روح و استفاده از مغناطیس بدن جهت ایجاد ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم از نزدیک یا از راه دور بسته به تسلط فرد و تعدد و نوع تمرینات آغاز میگردد .

اما در دگر هیپنوتیزم ایجاد حالت بی حسی جسم توام با تمرکزفکر و تسلط روح و استفاده از مغناطیس همه همگام و در یک زمان و بعد از اجرای تمرینات ساده ای در مدتی کوتاه چه در ضمن هیپنوتیزم سوژه و چه در تمرینات انجام میپذیرد و چون تسلط به روان دیگری مد نظر است امکان استفاده از آگاهی ذهنی هیپنوتیزور بسیار زیاد است لذا بر خلاف خود هیپنوتیزم ، آگاهی و حد آن مشخص بوده و جدا از عوامل سه گانه بیخبری جسمی و محیط و استفاده از مغناطیس و تسلط به روح یا عامل تمرکز میباشد .

اکنون چند روش معمولی و تمرین ساده جهت تقویت و تمرکز فکر تشریح میگردد که توصیه میشود حتی الامکان از کلیه روشها استفاده گردد تا بهترین و مناسب ترین آنها یا به ابتکار شخص تمرین مشابه ای انتخاب گردد .

در مورد بی خبری از جسم راه اصلی تحمل مشقات و ایستادگی در حالتی است که کلیه انعکاسات جسمی تخدیر گردد ، مسلم استکه اگر برای مدتی مدید در حالتی ساکن باقی بمانید احساس درد و درک محیط از بین رفته و جسم دچار بی حسی میگردد (تمرینات یاما در یوگا بحالت بالانس روی سر یا ایستادن روی یکپا ویا نشستن بحالت چمباتمه وخوابیدن روی تخته میخدار و.......) که یافتن بهترین روش بسته به سلیقه داوطلبان هیپنوتیزم فردی امری مربوط به هوش و استعداد خود فرد میباشد که با کمی تفکر میتوانید مسیر آنرا پیدا کنید .( به روشهای تمرین یاما در کتابهای یوگا مراحعه فرمائید )

اما در دگر هیپنوتیزم اصولاٌ نیازی به تحمل چنین مشقاتی نیست و اساساٌ ایجاد بی حسی جسمی لازم نبوده بلکه ایجاد حالت تمرکز باعث بیخبری میگردد و چون زمان نیاز به تمرکز فکر کوتاه میباشد بیحسی و بی خبری در جسم به سادگی امکان پذیر است و نیاز به تمرین زیاد ندارد لذا به ذکر تمرین تمرکز فکر و تقویت آن میپردازیم .

اولین تمرین برای ایجاد حالت و آزمایش استعداد شما است با این تمرین میتوانید دریابید که استعداد شما در تمرکز فکر در چه حد است و اگر کامل نیست بروش ساده زیر آنرا تقویت نمائید .

در محلی ساکت قرار بگیرید بطوریکه کاملاٌ راحت باشید ، اشیاء یک قسمت از محل را با تمام خصوصیات از جمله رنگ، بزرگی و کوچکی ، ابعاد و شکل هندسی ، تعداد و طرز قرار گرفتن و حدود و فاصله های آنها از همدیگر واز دیوار یا زمین و سقف و غیره نگاه کنید و بعد سعی نمائید با بستن چشمان خود آنچه را که دیده اید با تمام خصوصیات ذکر شده در ذهن خود مجسم نمائید یعنی تمام آن قسمت محل را و آنچه که در دامنه دید شما بوده است را در خاطر ببینید ، این تمرین باید آنقدر ادامه یابد که تمام اشیاء و محیط با بعد و طرز و شکل و مشخصات در ذهن شما نقش ببندد بطوریکه در تشخیص تفاوتی با حالت چشم باز نداشته باشد اگر پاره ای از اشیاء یا حالات و محیط فراموش میشود میبایست تمرین را با دقت و علاقه و حوصله بیشتر برای دفعات و روزهای متمادی تا زمانیکه از این کار خسته نشده اید ادامه دهید بمجرد احساس خستگی تمرین را رها کنید زیرا تمرین در حالت خستگی اثری ندارد .

البته اگر به مطالب قبلی ما در بخش تصور عینی - تصور ذهنی مراجعه نمائید برایتان روشن خواهد شد که تصورعینی کاملاٌ با تصور ذهنی متفاوت است اما آنچه را که در ذهن و ضمیر ناخود آگاه خود تصور میکنید چیزی تداعی شده از تصور عینی است .

یعنی برای مثال زمانیکه در ذهن خود به شیئی مثلاٌ ساعت خود فکر میکنید آنچه که در ذهن تصور میشود مشابه ساعت شما نیست بلکه تصوری استکه باور ساعت شما را تداعی میکند . لذا انچه را که در تمرین مشاهده میکنید نیز تصور ذهنی شما خواهد بود و بعد از چندین بار تمرین تصور ذهنی شما به تصور عینی شما تبدیل میشود . شاید ادامه این بحث برای عده ای گنگ باشد اما با ادامه تمرینات مطلب برای همه روشن خواهد شد .

ادامه این تمرین به استعداد شما و متمرکز کردن ذهن شما بر روی موضوعات مختلف کمک نموده و در تمرینات بعدی زمانیکه همه چیز در ذهن شما بوضوح مجسم شود باین عمل عادت کرده و سعی کنید در تمرینات پس از آن آنقدر چشمها را بسته نگه دارید که دیگر قادر به تجسم اشیاء نباشید و اشیاء و محیط از نظر شما محو گردد ، هدف از این تمرین تمرکز فکر و ادامه آن در مدتی طولانی است که در دگر هیپنوتیزم حدود چند دقیقه میباشد که مسلماٌ بعد از یکی دو هفته یا ده ها بار تمرین به این حد خواهید رسید و در خود هیپنوتیزم این تمرین میبایست انقدر ادامه یابد تا اشیاء برای مدتی حدود یک ربع ساعت یا بیشتر در ذهن باقی بماند و محو نگردد و تزلزل و قطع فکر وجود نداشته باشد که مسلماٌ عمل طاقت فرسا و نیاز به تمرینات وسعی و دقت و علاقه بسیار داشته و در مدتی طولانی حاصل میگردد.

در تمام تمرینات سعی نمائید بمجرد احساس خستگی تمرین را متوقف فرمائید .

تمرین را بیش از روزی چند بار تکرار نکنید و مهم تر از همه خودتان راگول نزنید . چون انجام این تمرینات گرچه بسیار ساده است ، حائز اهمیت فراوانی است و فرا نگرفتن و عدم ممارست در آنها حتی یکی از آنها ممکنست سبب گیجی شده و علت عدم تسلط بروح خود یا دیگری را نخواهید یافت و بقیه تمرینات و مطالب خاص جهت هیپنوتیزم از دست شما خارج خواهد شد .

از طرفی تمام این تمرینات بهم بستگی دارند.

 در بعضی از کتابهای آموزش هیپنوتیزم یا تمرینات یوگا برای تمرکز نگاه کردن به خورشید یا چراغهای پر نور و نور شمع جهت رسیدن به این حالت پیشنهاد میگردد که از نظر نگارنده عملی بشدت ممنوع و خارج از تعلیمات اصلی یوگا که در تمام موارد چه درآساهی یوگا که تمرینات جسمی است وچه صمدهی یوگا و دهارانا ودهایانا یوگا که تمرینات ذهنی و روحی یوگاست بدقت به سلامت فرد توجه شده است میباشد و عملی من در آوردی از تعلیم دهندگان غربی گونه  است که بدون درک روح مطلب نمائی از آن را گرفته و به گمان خود بدایع جدید را آفریده اند.

بهرحال هر نوع پیشنهادی که برخلاف سلامت جسم و روح باشد هیچ حاصلی جز زیان ندارد گرچه وسیله عده ای مقدس هم شده باشد لذا از اجرای آنها جداٌ خودداری نمائید و مطمعن باشید که فراگیری هیپنوتیزم چه فردی چه دگر هیپنوتیزم چنان ساده است که نیازی به این گونه تمرینات مردم فریب زیان آور نیست به تمام علاقمندان قول داده میشود با همین تمرینات ساده هیپنوتیزم را با تسلط کامل فرا خواهید گرفت.

متاسفانه در تمام مکاتب و مذاهب به تمام تمرینات و عبادات ساده چنان رنگ و لعاب داده اند و حکم تقدس بان زده اند که اصل مطلب از دست رفته است.

 برای مثال همین نماز ساده مسلمانان هم ورزشی جسمی است هم عبادتی روحانی با حرکات نماز تمام بدن به همان سبک تمرینات جسمی یوگا که تکمیل ترین وسالم ترین نوع ورزش برای تمام سنین است وشاید گشفی بشری باشد ، به حرکت واداشته میشود اصولاٌ یوگا حرکت ضربه ای بر خلاف ورزشهای ابداعی ندارد بلکه همه حرکات مطا بق با طبیعت جسم و کششی است با رکوع تمام جسم به حرکت در می آید کمر ، پشت ، پاها ، دست ها ، سروگردن ،شکم  و با سجود تمام مفاصل فعا ل میشودبه طرز قرارگرفتن پا در سجده توجه کنید تما م استخوانها و عضلات در حالت کشیده است در تکبیر و قنوت به حرکت دستها توجه کنید بازوها، مفاصل، کف دست، مچ  پنجه ها همه فعال است در سجده دست ها، عضلات و ماهیچه های پا و دست و گردن و پشت  ،مچ پا انگشتان کمر شکم همه در کشش است.

 مسلماٌ حرکات نماز از یوگا سرچشمه نگرفته است و میتوان گفت هیچ ورزش یا تمرین جسمی یوگا ئی به کمال همین یک تمرین عبادی نماز نمیرسد واگر تمام تمرینات جسمی یوگا را در یک تمرین جمع کنید در نهایت به همین فرم حرکات نماز مسلمانان میرسید  لذا با کمی دقت تمرینات یوگا را میتوان گسترش یافته جز ء به جزء حرکات مشابه در نماز دانست و با توجه به دفعات و رکعات نماز نماد ورزش جسمی و ارزش آن در سلامتی جسم مشخص میشود.

 واین عبادت راستین خدائی همراه با ورزش جسمی برای کسب سلامت است که خداوند به بشر ارزانی داشته است .

میگویند در معبدی گربه ای بوده است که در زمان اجرای مراسم عبادی مزاحم شاگردان میشده است و تمرکز آنان را بهم میزده است لذا استاد عابد فرمان میدهد در زمان عبادت گربه را به تیرکی ببندند این عمل ادامه میابد تا استاد برحمت ایزدی میپیوندد اما استادان بعدی لازمه عبا د ت را بستن گربه ای به تیرک کنار معبد تلقی میکنند حتی بعد از مرگ گربه اول قبل از شروع مراسم گربه ای به تیرک میبستند تا مراسم کامل شود . واین عمل جزو مراسم مقدس  مذهبی معبد میشود.

ابن چنین است که یک اصل ماهیت خود را عوض میکند و به انحراف کشیده میشود .

 

 

 چند نمونه از مانترا ها و یانتراها