انرژی یا مغناطیس بدن

توضیح راجع به مغناطیس بعلت ناشناخته بودن بسیار مشکل میباشد اما زمانیکه خواب مغناطیس را فرا گرفتید اثر عامل مغناطیس را میتوان بخوبی در هیپنوتیزم شده آزمایش و باور کرد .

این مغناطیس دارای چنان جاذبه و کشش مطبوعی در معمول یا هیپنوتیزم شده میباشد که گرچه میتواند در برابر عامل یا هیپنوتیزور در مراحل اولیه خواب مقاومت کرده و از خواب خودداری نماید اما احساس لذت بخش و مطبوع این مغناطیس او را وادار به سپردن خود به خواب مینماید . یکی از هیپنوتیزم شوندگان این مغناطیس را با عبارت زیر تشبیه و بیان مینماید :

اثر این مغناطیس حالت تشنه ای را به انسان میدهد که در حال نوشیدن آب گوارائی است و هر لحظه که بخواهد از بار این مغناطیس خارج گردد بگونه ایست که گویا تشنه سیر نشده از آب گوارا را مانع نوشیدن شده باشند لذا عاشقانه و با تمام وجود قطره ای و جرعه ای دیگر از مسیر تشنگی را میخواهد بپیماید و این عامل خود باعث عمیق شدن خواب هیپنوتیزم شده میشود .

اغلب افراد بعد از دادن پاس مغناطیسی وسیله هیپنوتیزور در بدن خود این کشش را احساس کرده و جابجا میشوند و در مواردی بسیار آه میکشند که خود نشانه وارد شدن به مرحله ای دیگر از خواب مغناطیس میباشد که بعدا" به آن و اهمیت آن میپردازیم .

این احساس جذبه در بسیاری از افراد توصیف نا شدنی است بطوریکه بزحمت حاضر به بیدار شدن از خواب میباشند .

احساس آرامشی لذت بخش و بس سنگین میباشد که اکثراٌ ذکر مینمایند که این اولین تجربه آسودگی و راحتی کامل در دوران زندگی آنها بوده است و بهمین دلیل استکه هیپنوتیزم حالتی امیدوار کننده و خوابی دلچسب و استراحتی پر از شگفتی و سفری پر از اسرار جهت بسیاری از بیماران خسته از زندگی و افسرده است و به همین دلیل کسانیکه یکبار هیپنوتیزم شده اند تمایل بسیاری برای دفعات بعد دارند .

هیپنوتیزم شده ای در زمان پاس مغناطیسی اقرار می نماید که گرچه میخواستم مقاومت کنم اما چنان کشش در وجودم زنده شده بود که به سیم آخر زدم و خود را به لذت این کشش نوسانی سپردم و بعد نفهمیدم چه شد که دیگر نتوانستم مقاومت کنم و بخواب رفتم .

هیپنوتیزم شونده دیگری اظهار میدارد که در تمام مراحل اولیه به تمام حالات ایجاد شده در خود با ناباوری مینگریستم و پاسخ منفی میدادم ناگهان در وجود خود احساس کششی مطبوع نمودم که قابل انکار نبود و از آن پس هر پاسخ مثبتی به سئوالات هیپنوتیزور و هر حالت خواسته شده ای از من وسیله هیپنوتیزور این احساس مطبوع را تشدید مینمود بطوریکه با سرعتی سرسام آور رها شدم و دیگر احساسی جز این لذت و کسب کشش بیشتر و جذب آن نداشتم .

گرچه مغناطیس آخرین تیر ترکش هیپنوتیزور نیست اما چهار عامل ذکر شده در فوق با بیدار کردن حس کنجکاوی و در آمیختن آن با رویا های غیر منتظره و ممکن شدن همه نا شدنی ها و تلقین که بلافاصله اثر خود را در ایجاد حالات نمودار مینماید و بالاخره مغناطیسی که حالت مطبوع و جذبه دلچسب تمایل به خواب را بوجود میآورد عواملی هستند که هر انسانی را متمایل به هیپنوتیزم این دنیای نا شنا خته مینماید و احساس آرامش بعدی این تمایل را افزون نموده و خواب جلسات بعد را آسان تر مینماید .

دانشمندانی که در خواب طبیعی مطالعه نموده اند ادعا مینمایند که هر شخص در تمام طول خواب ، خواب میبیند اما آنچه که بیاد او می ماند آخرین خواب یا پر کشش ترین خواب در آخرین مراحل از طول مراحل خواب است و بقیه رویاها که ناشی از طرز تفکر او در موضوع خاصی سرچشمه گرفته از نهان و درون او در طی روز است از یاد میرود ، در هیپنوتیزم چنین حالتی تواءم با آگاهی و با واسطه شخص دیگر امکان پذیر است لذا کلیه مراحل خواب و تمام رویاها میتواند در ذهن سوژه در صورتیکه هیپنوتیزور بخواهد باقی بماند یا فراموش شود از طرفی همچنانکه در خواب طبیعی انسان قادر به انجام هر نا ممکنی است مثلاٌ میتواند پرواز کند و صاحب نیروی خارق العاده گردد در هیپنوتیزم نیز میتوان تمام این حالات را در شخص بوجود آورد و برای او رویا آفرید رویائی که در جسم او نیز اثر میگذارد و احساسات او را قادر به درک آنچه که تصور کرده است مینماید ، احساس سرما میکند در عین حالی که در محل گرمی است ، احساس سوزش و ترس و شادی و بوی خوش مینماید در حالیکه اصولاٌ چنین حالاتی وجود خارجی ندارد و جز تصوری بیش نیست .

مهم تر از همه احساس بی حسی میکند چنانچه واقعاٌ بدن او هیچ حسی ندارد ، میتوان این مطلب را حتی با عمل جراحی بدون بیهوشی و بیحسی بر بدن او ثابت کرد .

درد را هرچه شدید باشد درک نمیکند و حتی احساس شادمانی میکند .

بدون اعضاء حس ، احساسات در او بوجود میآید ، با استفاده از مغناطیس بدن حس میکند ، میبیند و میشنود و این یکی از شگفتی های وجود آدمی است و ویژگی های هیپنوتیزم که در اولین مراحل هیپنوتیزم و بوسیله هرکس امکان پذیر میباشد و شما با فراگرفتن اولین مراحل خواب مغناطیس میتوانید این حالات را در هیپنوتیزم شده و یا هرکس دیگر بوجود آورید که خود باعث شگفتی بسیار خواهد بود .

تمرینات  تقویت مغناطیس بدن

در اینجا لازم میدانم دو تمرین  برای تقویت نیروی مغناطیس بدن در دست ها ارائه نمایم با این تمرینات مغناطیس را در بدن تقویت کرده و از طریق پاس وسیله دست ها میتوانید آنرا به دیگران انتقال دهید .

تمرین اول :

دستان شما دارای انرژی شفا دهنده میباشند این انرژی از مراکز قدرت نهفته در بدن (به بخش چاکرا ها مراجعه نمائید ) چاکرا ها سرچشمه میگیرد ، علاوه بر هفت چاکرا اصلی چاکرا های فرعی نیز وجود دارد که انرژی یا مغناطیس بدن در آنها ذخیره میشود . چاکرای دست در کف دست ها قرار دارد ، برای اطلاع شما نه تنها میتوانید از این چاکرا ها برای تسکین و شفا استفاده کنید ( که نیاز به تمرین مستمر وطولانی تقویت مغناطیس دست ها دارد ) بلکه میتوانید انرژی و مغناطیس بدن خود را نیز احساس کنید.

استفاده از دست ها برای متعادل کردن سایر چاکراها بسیار ساده و وسیله همه کس عملی است .

ابتدا دست ها را به آرامی بهم مالش دهید تا زمانیکه احساس گرما کنید ،

حال چشمان خود را به آرامی ببندید .

چند نفس آرام سه مرحله ای عمیق بکشید.

تنفس سه مرحله ای :  ( با هفت شماره نفس را از راه بینی به درون شش ها بدمید ،تا پنج شماره آنرا در شش ها حبس کنید، سپس  با ده تا دوازده شماره بازدم را از راه دهان خارج کنید این عمل را حد اقل سه تا پنج بار انجام دهید).

اکنون کف دست راست را بفاصله حد اقل پنج سانتیمتر بالاتر از یکی از چاکراها ی بدن قرار دهید و این عمل را بترتیب روی هفت چاکرا ادامه دهید .

محل قرار گرفتن چاکراها : به بخش چاکرا ها مراجعه شود .

 

بر روی هر چاکرا حد اقل یک تا دو دقیقه توقف کنید .

در زمان توقف بدقت به هر نوع واکنش یا احساسی توجه کنید .

این واکنش ها منتشر شده از آن چاکرا ست .

میتواند این احساس ، احساس سرما ، گرما ، احساس ضربان ، مور مور یا قلقلک و خارش و..... باشد .

البته باید توجه داشته باشید که درک این احساس به مدتی تمرین و زمان و هم چنین دقت و توجه نیاز دارد اما بهرحا ل ، نهایتاٌ شما قادر به درک و تشخیص درست احساس هر چاکرا خواهید شد علاوه بر آنکه انرژی مغناطیسی دستان شما نیز تقویت میشود .

تمرین دوم :

دستان خود را به ارامی بهم مالش دهید تا احساس گرما کنید .

چشمان خود را به ارامی ببندید .

فکر خود را بر روی دست ها متمرکز کنید .

 به آرامی چند نفس عمیق سه مرحله ای بکشید .

دستان خود را به فاصله پانزده  سانتیمتر بطوریکه کف دست ها روبروی هم قرار گیرد بموازات سینه خود قرار دهید .

با حفظ فاصله پانزده  سانتیمتری با احساس اینکه گلوله ای در میان دستان شماست ( با حفظ فاصله) دست ها را به سمت هم فشار دهید با تصور اینکه گلوله میان دستان شما اجازه نزدیک شدن ویا رسیدن کف دست ها بهم را نمیدهد (به تصویر نگاه کنید )

 

 

حال مجدداٌ کف دست ها را بهم بمالید تا احساس گرما کنید .

این بار دست ها را به فاصله سی تا چهل سانتیمتر باندازه و به موازات شانه ها قرار دهید و مجدداٌ با تصور گلوله ای بزرگتر در میان دست ها بهمان طریق اول دست ها را بدون صرف انرژی بهم فشار دهید و گلوله را در دستان خود بچرخانید .

برای بار سوم پس از مالش مجدد و تنفس عمیق  فاصله دست ها را دوبرابر عرض شانه ها باز کنید و همین عمل را انجام دهید .

بعد از چندین تمرین گلوله انرژی را در میان دستان خود احساس خواهید کرد و با تداوم تمرینات مغناطیس بدن را در کف دست ها تقویت می نمائید .

گروهی عقیده دارند که این روشی است برای تقویت انرژی در جهت انرژی درمانی ، شاید !!!

در تمام مدت انجام این تمرینات باید بدن در آرامش مطلوب  و دست ها رها و بدون فشار و زور باشد در صورت انجام تمرین با استرس و بدون آرامش نتیجه تمرینات معکوس خواهد بود .

حال اثر مغناطیس و قدرت آنرا مشاهده کنید :

از شخصی بخواهید بایستد و خود را رها (ریلکس ) کند، چشمان خود رابسته  و هر احساسی که میکند مقاومت ننماید .

حال پشت او قرار بگیرید و دست ها را بموازات سینه بفاصله بیست تا چهل سانت از شخص قرار دهید .

 بدون لمس بدن شخص ، فکر خود را متمرکز کنید و قویاٌ بخواهید بطرف شما کشیده شود .

در این حال به آرامی دست های خود را بطرف خود بکشید .

کمتر کسی است که بطرف شما کشیده نشود افراد حساس را بگیرید تا نیفتند مسلماٌ آنها بشما خواهند گفت که چه کشش نیرو مندی را احساس کرده اند .

 

زمانیکه قدرت مغناطیس شما به اندازه کافی قوی شد میتوانید این تمرین را از روبرو نیز انجام دهید.

 

در دروس بعدی به ترتیب با توجه به اینکه مطالب کلی در مورد هیپنوتیزم و آگاهی و شناخت اولیه کامل شده است به روشهای خاص هیپنوتیزم و تمرینات اساسی جهت مهارت احساسات و قوای ناشناخته درون بخصوص تمرکز فکر و مغناطیس بدن میپردازیم .

درس سوم در بخش اول با خود هیپنوتیزم  (هیپنوتیزم فردی) که اسرار کار مرتاضان است شروع میشود که اگر چه حاوی تمرینات متعدد است و نیاز به زمان دارد اما جهت هیپنوتیزم دو جانبه یا دگر هیپنوتیزم طول مدت آن ومهارت در آنها بسیار کمتر بوده و نیازی به آن نیست ، ممارست و تمرین در هیپنوتیزم فردی (خود هیپنوتیزم ) میتواند برای کسانی مفید واقع گردد که مایلند در مدت زمانی طولانی با تحمل تمرینات مستمر و کسب مهارت های فردی ، هیپنوتیزم را در خود بوجود آورند و از خود بعنوان معمول یا سوژه یا هیپنوتیزم شونده استفاده نمایند که مسلماٌ نیار به سالها تمرین مستمر دارد .

این نکته نیز ضروری است که جهت درمان بیماران روانی ، خود هیپنوتیزم در مراحل ابتدائی نه عمیق به بیمار آموزش داده میشو د تا خود بکمک خود در درمان بکوشد .

بهترین وکوتاه ترین روش فرا گیری خود هیپنوتیزم یک بار یا چند بار هیپنوتیزم شدن است .

اما در دگر هیپنوتیزم که این سلسله مقالات و دروس در مورد آنها برشته تحریر در آمده است آگاهی از اسرار کار مرتاضان و هیپنوتیزوران فردی درک مطالب و حالات در دگر هیپنوتیزم را آسان مینماید و به علاقمندان تجربیات زیادی را خواهد آموخت ، لذا بخش هیپنوتیزم فردی (خود هیپنوتیزم ) بگونه ای تنظیم گردیده است که در عین حالیکه بسیار مختصر و خلاصه میباشد ، بتواند مورد استفاده هر دو گروه علاقمندان خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم باشد .

از این جهت توصیه میگردد تمرینات ذکر شده در بخش خود هیپنوتیزم  

را بخوبی فرا گیرید زیرا همان دروس و تمرینات و فرا گیری آنها نه با مشقت و تمرینات زیاد و طولانی مدت لازمه فرا گیری دگر هیپنوتیزم نیز میباشند .