فصل دوم -   بخش اول

چه کسانی میتوانند هیپنوتیزم بیاموزند و چه کسانی هیپنوتیزم میشوند؟ 

چنانچه قبلاٌ نیز اشاره گردید همه کس میتواند هیپنوتیزم بیاموزد اما در فراگیری علوم و فنون ، گذشته از دارا بودن استعداد و تفاوت علاقه ها و استعدادها در افراد مختلف نسبت به فنون و علوم مختلف ، مشخصات خاصی فراگیری بعضی از علوم را ساده تر مینماید .

مثلاٌ اگر ویولونیست دارای انگشتان کشیده باشد مسلم است که بساز خود مسلط تر خواهد بود و همینطور کسانیکه هیپنوتیزم می آموزند اگر دارای مشخصات خاصی باشند احتمالاٌ پیشرفت بیشتری در علم خواهند داشت ، گر چه ذکر این مشخصات چندان ساده نبوده و نمی توان آنها را طی استاندارد و فرمول خاصی عنوان نمود و احتمالاٌ علاقمندان به درک چنین مشخصاتی بهتر است به کتابهای روانشناسی و قیافه شناسی مراجعه نمایند اما بطور خلاصه این گروه مشخصات میتوانند به دو دسته جسمانی و روانی تقسیم گردند و همچنین باید در نظر داشت که علاقه شخصی و پشت کار در فراگیری علوم بخصوص علوم تجربی مثل هیپنوتیزم یکی از عمده ترین و مهم ترین دلیل پیشرفت و سرعت در فراگیری خواهد بود .

خلاصه ای از مشخصات جسمانی عبارتند از : فاصله دار بودن چشمان یعنی کسانیکه فاصله بین دو چشم آنها زیادتر بوده و یا حالت چشمان گیرائی و جذابیت داشته باشد میتوانند راحت تر افراد را تحت تاءثیر قرار دهند .

کسانیکه راحت و روشن سخن میگویند و کسانی که دستان بزرگ و صورت خندان دارند .

صاحبان چهره های اطمینان بخش و حالت موقر و قابل اعتماد در هیپنوتیزم موفقیت بیشتری خواهند داشت .

از نظر روحی : انانکه قدرت تصور قوی تری دارند .

هرچه معلومات عمومی بیشتر باشد موفقیت بیشتر است .

آنها که بهتر وسریعتر مسائل را درک میکنند .

افراد متفکر ، ساده ، بیتکلف ، خوش بیان و احیاناٌ بذله گو .

تمام این مشخصات باعث ایجاد اعتماد در هیپنوتیزم شونده و همچنین خود هیپنوتیزم کننده میگردد و چند خاصیت ظاهری از قبیل فاصله دار بودن چشمان در هیپنوتیزور باعث جلب و جذب هیپنوتیزم شونده گردیده و در نتیجه تسلط بیشتری به محیط خواهند داشت و در نتیجه کار ساده تر میگردد.

در مباحث قبلی اشاره گردید که اگر کسی نخواهد و قلباٌ متمایل نباشد هیپنوتیزم نمیشود این عبارت در عین سادگی به آن معنا ست که هیپنوتیزم با رابطه بین هیپنوتیزم کننده و هیپنوتیزم شونده یک رابطه دلخواه و بخصوص در اوایل و مراحل اولیه خواب رابطه ای کاملاٌ دو جانبه است تا هیپنوتیزم شونده اطمینان کامل نداشته باشد که اولاٌ از هیپنوتیزم خطری فکری و جسمی یا اجتمائی نخواهد دید آماده برای هیپنوتیزم نخواهد بود و مقاومت در برابر هیپنوتیزور چه خود آگاه و چه ناخود آگاه ارتباط را کامل نکرده و حتی مغناطیس منتشره از مخ عاملی هخالف در استقرار چنین رابطه ایست .

لذا شناسائی و خواست و درک و اعتماد به هیپنوتیزور عاملی اساسی در رابطه و در جهت آمادگی برای خواب مصنوعی است و بهمین دلیل چهره قابل اعتماد که اولین اثر اطمینان بخش و آرام کننده و رضایت بخش جهت آمادگی است از اهمیت بسزائی برخوردار میباشد .

به تجربه ثابت شده است که بسیاری از کسانی که بسختی هیپنوتیزم میشده اند در مطب روانشناس براحتی هیپنوتیزم شده اند و این خود اثبات کننده اینست که حصول اطمینان چه تاثیر قابل ملاحضه ای در افراد دارد .

دستان بزرگ قابلیت و شعاع انتشار مغناطیس بیشتری را داشته و احتمالاٌ در مواقع پاس تسلط بیشتری در رابطه دو جانبه ایجاد مینمایند گذشته از اینکه از نظر قیافه شناسی افراد دارای کف دست مربع شکل و بزرگ افرادی خوش بیان و بی تکلف اند و بزودی میتوانند نظر و اعتماد افراد دیگر را جذب و جلب کنند ، تا کجای این ادعای قیافه شناسان صحت دارد از بحث ما خارج است و این مشخصات فقط بعنوان نمونه ای در جهت راهنمائی و شناخت بیشتر از دیدی دیگر ارائه گردید و بحث بیشتر در مورد آن را بعهده خود خواننده وامیگذاریم .

بهر حال ایجاد اعتماد در هیپنوتیزم شونده عاملی نیست که بتوان به زور و یا در مدتی کوتاه حاصل نمود بلکه افرادی بطور ذاتی دارای خصوصیاتی میباشند که در بیننده موجب اعتماد واطمینان میگردد و مسلم است که افراد عبوس و عصبی و تعارفی نمیتوانند آن رابطه صمیمانه و دلچسب را که لازمه میان هیپنوتیزور و مدیوم یا سوژه است ایجاد نمایند .

در بسیاری حالات دیده شده استکه هیپنوتیزوران بخصوص هیپنوتیزوران حرفه ای در مطب خود (مراکز هیپنوتراپی ) ( این مراکز جدیداٌ در ایران نیز دایر شده است ) سعی بر این دارند که گذشته از بوجود آوردن محیطی راحت و دلچسب و در عین حال اسرار آمیز و مرموز از قیافه و چهره ای موقر و یا لباس و ظاهری خاص استفاده نمایند .

نویسنده در تجربات خود در خارج از ایران بخصوص انگلیس در ملاقاتهائیکه با این افراد چه در انجمن های مربوط به هیپنوتیزوران و چه مطب و دفاتر این افراد داشته است مشاهده نموده استکه این افراد حرفه ای اولاٌ بعلت داشتن حدقه چشمانی باز که در اثر تداوم کار و استفاده و باز نگهداشتن و پلک نزدن در موقع هیپنوتیزم حاصل شده است و همچنین جهت جلب توجه با آرایش صورت و ریش خود به حالتی مرموز و شاید تحت تاء ثیر این مطلب و تفکر اجتماعی که هیپنوتیزم عملی گرفته شده از شرق بخصوص هند است سعی نموده اند قیافه ای شبیه به مرتاضان هندی بخود بگیرند تا شاید زودتر و سریعتر افراد را تحت تاثیر قرار داده و موفق تر باشند . البته امروز با گسترش هیپنوتیزم این ترفند ها کم و بیش کنار گذاشته شده است .

بهر حال عامل اصلی در ایجاد رابطه ابتدائی جهت هیپنوتیزم نمودن افراد جلب اعتماد است که خود میتواند حاصل از طرز رفتار ، قیافه ظاهری ، حرکات ، تن صدا و طریقه ادای کلمات و آهنگ طبیعی کلمات باشد .

فراموش نشود که هیپنوتیزم جادوگری نیست که لازمه آن گرفتن قیافه جادوگرانه و یا صحبت کردن مرموز و ترسناک باشد که در اکثر موارد باعث خنده گردیده و بخصوص در جمعی که برای اولین بار در جلسه هیپنوتیزم شرکت میکنند حالت نا باوری و مسخره بخود گرفته و کار هیپنوتیزران کم تجربه را نا ممکن خواهد نمود .

از طرفی هیپنوتیزم چشم بندی و شعبده بازی نیست که با ذکر اوراد و دعاهای خاص آن نیروی مرموز و نا شناخته در عامل بوجود آید یا وسیله آن بتوان از نیروهای ناشناخته قدرت گرفت و سوژه را تحت تاءثیر قرار داد .

در مرحله اول می بایست جلب اعتماد لازم در هیپنوتیزم شونده یا سوژه بوجود آید تا تمای برای هیپنوتیزم شدن حاصل گردد.

 در مواردی دیده شده است که هیپنوتیزوران کم تجربه در مراحل اولیه خواب هیپنوتیزم که بعد از چند درس و دستور توانستند بعضی از اثار اولیه را در افراد مختلف و سریع التاءثیر ایجاد کنند حالتی مرموز به خود گرفته و با تغییر تن صدا و حالاتی مضحک و مسخره و با فشار به عضلات دست و چهره و اوامر مختلف درصدد کسب قدرت و تاءثیر گذاری بر افراد بر می آیند که اکثراٌ نتیجه معکوس بوده و در بسیاری موارد باعث دلسردی و نا باوری آنان میگردد .

آنچه مسلم است یک فضای مناسب با حالتی طبیعی و حاکی از اعتماد دوجانبه و خواست دو طرف مهم ترین عامل جهت ایجاد جو مناسب برای بوجود آمدن خواب مصنوعی و عمیق شدن آن خواهد بود .

در درسهای مربوط به گویائی و تکلم و دروس تمرینی هیپنوتیزم خواهید دید که چگونه می بایست هیپنوتیزم شونده را تحت تاءثیر قرار داد و چه عواملی در تحکیم رابطه فی مابین و سنگین کردن خواب تاءثیر خواهند داشت ، برای رسیدن به چنین مرحله ای می بایست تمرینات مستمر و مداوم و بسیار نمود و با پیشرفت دروس قدم به بقدم به آنها اشاره خواهد شد و مسلم استکه هرکس با هر استعدادی می تواند به نسبت در هیپنوتیزم پیشرفت نماید و با هر جلسه هیپنوتیزم خود بخود مطالبی خواهد آموخت که از هر نوع توضیح و تفسیر مفید تر و گویاتر بوده و خود درسی جهت فرا گیری بیشتر و پیشرفت سریع تر خواهد بود .

من همیشه به شاگردانم گفته ام که فراگیری هیپنوتیزم مثل فراگیری دوچرخه سواری است زمانیکه لم یا رمز تعادل را فرا گرفتید خود بخود به ابتکار خود تا مرحله مهارت پیش خواهید رفت .