6- تیزهوشی  

اکثراٌ سئوال میشود که تیز هوشی به چه معنا ست در حقیقت در متن این سئوا ل این مطلب نهفته است که آیا میتوان خصوصیات یک انسان تیز هوش را برشمرد یا مشخص کرد ؟.

اما این سئوال ساده ای نیست که بتوان بسادگی بآن پاسخ قانع کننده ای داد . در واقع نظریات بسیاری بگونه های مختلف در مورد اینکه تیز هوشی چیست

ذ ا تی است یا کسبی و یا اصولاٌ چنین چیزی در وجود بشر موجود است یا خیر؟ ارائه شده است .

از نقطه نظر ما تیز هوشی یکی از خصوصیات ماشین انسان است که قدرت تمیز درخشانی در جهات مختلف و در مسائل گوناگون بروز میدهد .

در توصیف آن میتوان گفت : ذکاوت و تیز هوشی عبارتست از آن نیروئی که بتواند یک فرد را بسرعت و بطور صحیح با محیط اطرافش یا عوامل محیطی وفق دهد . در یک کلمه  توان سازش با محیط –و این نیروی سازش است که نشان هوش فرد در بهره گیری از اتفاقات وگسترش تفکرات و هوش برای انجام درست کار در کل سطوح فعالیت هایش میباشد .

 

البته یک چنین انسانی دارای خصوصیات یا کاراکتر های دیگری نیز میباشد .

او سست عنصر نبوده و تردید بخود راه نمیدهد ، قبل از انجام کار فکر میکند ، موقعیت ها را میسنجد و بر اساس واقعیات موجود نه فرضیات  برنامه ریزی میکند، از تعصب بدور است . و در زمان انجام کار مرتب مراحل انجام را تجدید نظر ، کنترل و اصلاح میکند و......

 

لذا اکنون با این تشریح ساده تیزهوشی ، میتوانیم ادعا کنیم که تیز هوشی و ذکاوت عاملی استکه هرکس با تمرین و تفکر میتواند صاحب آن گردد .

هر انسان سالم با خصوصیات بشری بدون شک ذاتاٌ دارای این خصیصه یا ویژگی میباشد . راه توسعه و گسترش تیزهوشی – تمرکز فکر –درست اندیشیدن – تجزیه تحلیل عقلانی ( نه احساسی ) مسائل – قضاوت صحیح و بی طرفانه و.... میباشد .

عوامل مخرب تیز هوشی گرچه بسیار است اما بدیهی ترین آنها  تعصب – شتاب – بزدلی – عدم دیگر پذیری –و..... است .

همیشه ما در مباحث خود به همان نکته اولیه بر میگردیم – فکر – اندیشیدن –اندیشه با تعمق – منطقی و بی تعصب فکر کردن – تمرکز فکر بر تمام مسائل جانبی –و عدالت در اندیشه و حق پذیری – آنچه که اصل و ریشه یک روح بلند و آزاده است .

قبل از پایان این مطلب باید اشاره کنیم که بعلت اهمیت موضوع در اینده نیز در مورد تیزهوشی بیشتر صحبت خواهیم کرد ، اما در حال حاضر فکر کنید و این ویژگی اندیشیدن را ادامه دهید ، فکر کنید و مدام بیندیشید ،تا اندیشیدن بر تمام مسائل و دقت نظر درآنها  عادت شود .

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

« مولا علی (ع) میفرمایند اندیشیدن از صدها سا ل عبادت برتر است. ».م.

باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که:

« آدمی که فکر میکند نیمی از کار را انجام میدهد و انکه فکر میکند وبان عمل میکند همه کار را انجام داده است .»م.