فصل هفتم - بخش سوم

نیمه بدن در خواب -نیمه  دیگر بیدار

یکی از حالات بسیار جالبی که میتوان در هیپنوتیزم شونده ایجاد نمود ، تحت تاءثیر قرار دادن نیمی از بدن میباشد.

در این حالت نیمی از بدن در خواب هیپنوتیزم بوده واز کنترل هیپنوتیزم شده خارج و به فرمان هیپنوتیزور است در حالیکه نیمه دوم بیدار و کاملا تحت کنترل و اختیار خود هیپنوتیزم شده است .

برای ایجاد چنین حالتی میبایست مجدداٌ از اعصاب حسی بخصوص اعصاب چشم و اعصاب سمپاتیک و پاراسممپاتیک وحساس صورت استفاده نمود .

بدین طریق که بعد از بوجود آوردن حالات اولیه خواب تا مرحله مغناطیس بیکی از روشهای ذکر شده 

 یکطرف صورت هیپنوتیزم شده را با پارچه ای تمیز می پوشانیم و وسیله یک چراغ پر نور ناگهان نوری شدید به طرف دیگر صورت و چشمان بسته او می تابانند و با اجرای پاس و تلقینات مناسب باو گوشزد مینمایند که بعد از مدتی نیمه ای که بر آن تابش نور تاءثیر کرده است هیپنوتیزم شده و بحالت بی حسی در خواهد آمد درحالیکه نیمه تاریک تحت کنترل خود او بوده و بیدار است اما نیمه روشن فقط تحت فرمان هیپنوتیزور متاءثر میگردد.

در این حالت هیپنوتیزم شده از تاءثیر تلقینات و پاس و مغناطیس و نور شدید اختیار  نیمی از بدن خود را از دست داده مثلا طرف راست بدن و از کنترل او خارج میگردد .

با یک چشم میبیند درحالیکه چشم دیگر او نابینا و یا باختیار هیپنوتیزور بیناست با یک گوش میشنود در حالیکه گوش دیگر جز بفرمان هیپنوتیزور قادر به شنیدن نیست بفرمان هیپنوتیزور اندامهای طرف متاءثر حرکت کرده و عکس العمل نشان میدهد یا مسخ و ناتوان  و بیحس یا حساس میشود فلج میگردد یا توانائی فوق العاده پیدا میکند در حالیکه طرف دیگر تحت اختیار خود شخص بوده وچشم و گوش و دست و پا و سایر اندامهای آن طرف باراده صاحب آن و تحت فرمان اوست و هیچگونه احساس نا متعادل یا کنترل شده ندارد .

برای هیپنوتیزم شده خلاصی از این حالت بسیار مشکل ولی بسیار عادی است در پاره ای از موارد مسئله برای هیپنوتیزم شده باعث تعجب و نگرانی میگردد .

اما بیشتر هیپنوتیزم شدگان این حالت را عادی تلقی کرده و اصولاٌ چنان رفتار مینمایند که اساساٌ این چنین متولد شده اند .

حتی میتوان دو حالت خواب را در دو نیمه بدن بهمین طریق ایجاد نمود .

یعنی مثلاٌ یک قسمت در حالت مغناطیس و طرف دیگر در حالت لتارژی یا پیش بینی باشد .

جهت بیدار کردن فقط کافی است پاس و دمیدن و تلقینات را جهت همان طرف خواب شده اعمال نمود .

این حالت میبایست با امکانات بیشتر از طرف روان شناسان و پزشکان مطالعه گردد که احتمالاٌ فرصت مطالعه در مورد آن برای پزشکان ومحققین و احیاناٌ علاقمندان فراگیری هیپنوتیزم فراهم خواهد بود .

نکته جالب دیگر در مورد نیمه بدن خواب شده در این است که نیمه خواب شده بسر عت تحت تاءثیر قرار میگیرد و خواب و حالات آن سریع تر از خواب عمومی بدن است .

شاید مغناطیس حاصله از وجود هیپنوتیزور چون شعاع کمتری را تحت نفذ قرار میدهد و فقط احتمالاٌ قسمتی از مغز را متاءثر میکند اثری بیشتر داشته و هیپنوتیزم شده را سریع تر تحت نفوذ و تاءثیر و احاطه قرار میدهد .