نقاط حساس بدن -

نقاط حساس بدن اغلب بر روی سر ، کف دست ها و کف پا قرار دارند. تمام نقاط نزدیک به مرکز سر حساس بوده وبا لمس این نقاط خواب سنگین میگردد .


پیشانی ،شقیقه ها،پلک ها،  چشم ها، نقاط خواب آور بوده وحتی کشیدن موی سر به آهستگی خواب را تشدید مینماید . اغلب کودکان در موقع خواب موی خود را در دست پیچانده و در خود ایجاد خواب مینمایند . بند انگشت ها ،بازوها وشست محل های دیگری از نقاط خواب آور ند اما بهترین محل همان وسط سر یا ملاج میباشد اگر وسط سر را با دو انگشت لمس نمائید و یا مالش دهید خواب از مرحله ای به مرحله بالاتر میرسد .


چندین نقطه حساس دیگر نیز وجود دارد که موضعی بوده و در اشخاص مختلف فرق میکند لذا چون عمومی نیست چندان جالب توجه نبوده فقط در صورت امکان و اطلاع میتوانید از آنها استفاده نمائید .

پاس بدون تماس گرچه در فاصله ای از جسم و بدون تماس انجام میپذیرد بعلت انتقال الکتریسیته بدن دارای اثری بسیار قوی است اما لمس نقطه وسط سر و یا پیشانی مقاومت را در هم شکسته و چنانچه ذکر گردید میبایست موقعی انجام پذیرد که شخص بین دو مرحله از خواب میباشد .البته اثر نور بر روی پلک ها نیز بسیار بوده و نتیجه ای شبیه اثر پاس و لمس نقاط حساس و خواب آور را دارد .

بطور کلی نقاط حساس و خواب آور عبارتند از مراکز عصبی یا گره های عصبی نزدیک به پوست و سطح خارجی که در تمام نقاط بدن بخصوص سر و صورت و دست ها و پاها قرار دارند .

واما نقاط عمقی تری نیز وجود دارد که در طب سوزنی با آشنائی از مسیر حرکت امواج مغناطیسی بدن و چهار راههای ارتباطی آنها (نقاط برخورد ) و استفاده از جسم خارجی در راه گشائی اثر این مغناطیس مسیر حرکت را باز و امراض را معالجه مینمایند.


در طب سوزنی ادعا شده است که در بدن افراد چنانچه از بیش از پنج هزار سال پیش در چین به آن معتقد بوده اند  نقشه هائی از مسیر حرکت انرژی های مثبت و منفی وجود دارد مسیر های حرکت امواج مغناطیسی مثبت و منفی (خیر وشر)که تنظیم کننده وضعیت جسمی و روحی وسلامت هر شخص میباشد .این امواج در مسیر حرکت خود از گذرگاههائی مشترک عبور مینمایند و اگر تعادل مثبت و منفی در این گذر گاه ها بهم بخورد در واقع بزبان ساده راه بندان یا ترافیک ایجاد شده و بعلت ایجاد این راه بندان امواج باندازه کافی به قسمتی از بدن نرسیده و در نتیجه تعادل جسم بهم میخورد و در شخص ایجاد ناتوانی یا بیماری میگردد که این امراض بسته به محل و نوع از قبیل سرماخوردگی ، نا شنوائی ، سردرد ، امراض قلبی و عروقی ، فلج وکوری وغیره و درجمع کلیه امراض وحتی انواع سرطان حاصل میگردد .


جهت از بین بردن و بهبودی بشرط آنکه مزمن وحاد نشده باشد با استفاده از جسم خارجی (سوزن مخصوص طب سوزنی )این مراکز تجمع یا ترافیک تحریک شده وبا بر طرف شدن راه بندان و باز شدن حرکت امواج بهبودی حاصل میگردد .

قدمت طب سوزنی به بیش از پنج هزار سال پیش برمیگردد اما در زمان مائو با عمومی کردن و پذیرش طب سوزنی و دستور استفاده و تکمیل آن و علمی نمودن آن وسیله دانشگاه ها و متخصصین این مراکز شناخته شده ودر کتب قدیم و جدید نقاط کور یا چهارراه ها و ارتباط آنها با هر نقطه از بدن معین گردیده و قوانین مربوطه نیز ابداع و ذکر شده است که امروزه نه تنها در چین بلکه در سایر نقاط دنیا با استقبال روبرو گردیده و درمانگاه های طب سوزنی ایجاد شده است .البه تا چندی پیش پزشکان آمریکائی و مقامات پزشکی در آمریکا بعلل سیاسی و اجتمائی از پذیرش و گسترش آن بشدت خودداری مینمودند که تا حدود زیادی سبب عدم عمومی شدن این علم شده است اما در اروپا مراکز بسیاری وجود دارد که مورد هجوم بیماران قرار گرفته است ، در شوروی سابق (روسیه) دانشمندان در پی یافتن این نقاط یا مسیر های جریان مغناطیس مثبت ومنفی در بدن از طریق ثبت و ظبط علمی بر آمدند اما نتوانستند این مسیر ها را وسیله دستگاه ها یا اثر جریان را بر روی دستگاه ها مشخص نمایند اما تاءثیر ووجود آنرا نیز منکر نشده حتی تائید نیز نموده اند .

ایجاد بی حسی وسیله فروکردن چند سوزن در وسط گودی شست و انگشت سبابه و یا یکی از طرق بی حسی در طب سوزنی است که میبایست وسیله متخصص این علم عمل گردد و سوزن نیز مخصوص میباشد .

ذکر این مطلب از این جهت نیست که علاقمندان هیپنوتیزم وسیله سوزن ایجاد بی حسی نمایند بلکه بر عکس تشریح وجود نقاط خواب آور عمقی است .اما در هیپنوتیزم می بایست از نقاط سطحی بدن و گره هائی که در سطح بدن وجود دارد استفاده کرد (طب فشاری ) که با کمی اطلاع از علم پزشکی و عصب شناسی وشناسائی این نقاط عصبی میتوان مراکز آنرا پیدا کرد لذا ادامه مطلب را به خود علاقمندان واگذار مینمائیم. )  با ر دیگرخواب را تا مرحله ظهور ارواح  اسپریتیزم)یعنی مرحله ای که شخص میتواند ارواح را در ذهن هیپنوتیزم شده ظاهر نماید و از آنها سئوالاتی نماید تذکر میدهیم که این مرحله از مرحله بی حسی کامل و روشن بینی گذشته است یعنی آخرین مرحله از مراحل خوابهای گروه دوم هیپنوتیزم است .خوابهای هیپنوتیزم چنانچه قبلاٌ ذکر گردید سه گروهند اول پنج مرحله خواب مغناطیس ، دوم سه مرحله تا ظهور ارواح و گروه سوم عبارتند از پیشگوئی و تله پاتی که مراحل نهائی بوده و بعداٌ به ذکر آنها خواهیم پرداخت لذا جمعاٌ ده نوع خواب هیپنوتیزم در سه گروه وجود دارد. 

در طب فشاری عقیده بر این است که اگر نقاط تعین شده در کف دست و کف پا ها را فشار داده یا مالش دهند درد آن قسمت تسکین یافته یا از بین میرود (به نقشه های کف دست وپا و محل های امعاءواعضاءبدن نمایش داده شده در آنها توجه فرمائید).