فصل چهارمبخش سوم -   پاس pass

(قبل از مطالعه این بخش به فصل دوم –بخش دوم(( قسمت انرژی یا مغناطیس بدن)) مراجعه وآن  را مجدداٌ مرور فرمائید).


معنی لغوی پاس pass ، عبوردادن ، ردکردن و منتقل کردن است .

اما پاس در هیپنوتیزم بمعنی تولید جریان القائی مغناطیس بدن هیپنوتیزور و رد کردن و انتقال دادن آن به بدن هیپنوتیزم شده جهت تحت تاءثیر گرفتن روح و متاءثر کردن هیپنوتیزم شده و سنگین نمودن خواب یا انتقال خواب از مرحله ای به مرحله بالاتر است و در حالتی ثابت نگه داشتن خواب و ایجاد روشن بینی بیشتر هیپنوتیزم شده است .

یاد آوری

اوایل یادداشتها گفتیم که : بدن ما دارای مغناطیسی است که از روح ما سرچشمه میگیرد و اطراف بدن مارا احاطه کرده است با حرکت دادن اندامهای خود این مغناطیس تبدیل به جریان القائی شده که جذب یا دفع قطب مخالف میگردد و اگر یک قطب را تقویت کنیم قطب دیگر از آن مطابعت میکند ، بدن ما بخصوص حس لامسه روح را و در نتیجه نیروی مغناطیس روح ما را بخارج منتقل می نماید ، پس زمانیکه یکی از قطبین را تقویت کنیم قطب دوم را که مغناطیس بدن و روح شخص هیپنوتیزم شونده است باید جذب کند و یا اثرات آنرا دفع نماید و تحت تاءثیر قرار دهد .


اگر از کسی خوشمان می آید و یا بر عکس برایمان دلچسب نیست علت جذب و دفع این مغناطیس است .

در بخش دوم از فصل دوم این یادداشت ها گفتیم اگرکف دست ها را بهم مالش دهید و برای بار اول در فاصله سی سانتیمتری هم قرار دهید و با تصور اینکه گلوله ای در میان دست شماست دو دست را بهم فشار دهید و بچرخانید نیروی این مغناطیس را حس میکنید و اگر برای بار دوم وسوم فاصله دست ها را دوبرابر و چهار برابر کرده وهر بار با مالش بهم این عمل را تکرار کنید نیروی مغناطیس دست های شما تقویت میشود .

در تمرین مشاهده آثار مغناطیس گفتیم که : اگر پشت کسی قرار گیرید و بوسیله دست ها بدون تماس اورا متاثر کنید در حالیکه در خود شدیداٌ تمرکز ایجاد کرده اید بدن او بطرف شما کشیده شده و جذب میگردد و متذکر گردیدیم که این عکس العمل تاءثیر نیروی مغناطیس بدن است .

پاس در خواب مغناطیس همین عمل را انجام میدهد و آثار مغناطیس بدن را از دست ها به بدن هیپنوتیزم شونده منتقل مینماید .

پاس دارای انواع مختلف منفی و مثبت و همچنین باتماس و بدون تماس بوده و در اثر حرکت دست ها انجام میشود .

از مدت ها قبل بشر پی به اثر مغناطیس بدن خود برده بود و کشف نموده بود که مغناطیس از مسیر دست ها و چشم ها بخصوص از نک انگشتان دست بیشتر بخارج صادر میگردد .

 

داستانهای اساطیری زیادی در مورد دستان و نگاه های شفابخش موید همین گشف است .

بسط یا شل کردن ماهیچه ها با چشمان بسته در افراد معمولی و با چشمان باز یابسته در افراد تقویت شده موجب انتشار امواج مغزی بیشتر آلفا میگردد .

در مدیتیشن بخصوص ترانسندنتال مدیتیشن یا TM  که نوعی مدیتیشن با استفاده از ذکر یا مانترا است ،مانترا عمل تمرکز را بازی میکند و لزوم آن درحالت بسط کامل یا حالت شل ورها بودن ماهیچه ها و بستن چشمهاست که نهایتاٌ تولید امواج الفا در مغز و طنین مداوم مانترا موجب وقفه در مغز شده وشخص میتواند به لایه های زیرین ضمیر ناخود آگاه وارد شده وبین قسمت های پیشین و پسین (قدامی و خلفی ) مغز تعادل منطقی و هماهنگی ایجاد نماید .


لذا برای تقویت یا انتشار بیشتر امواج مغزی یا همان مغناطیس دو عامل تمرکز و بسط یا رهائی کامل و استراحت ماهیچه ها (ریلکسیشن ) لازم و موثر است .

از پاسهای مثبت جهت متاءثر کردن بیشتر و سنگین نمودن خواب و انتقال از مرحله ای به مرحلهء دیگر استفاده میگردد و از پاس منفی جهت خنثی کردن اثرات خواب و بیدار کردن هیپنوتیزم شده استفاده میشود .

اثر پاس ممکن است با تماس حاصل گردد ولی معمولاٌ هیپنوتیزوران پاس را با فاصله ای از بدن هیپنوتیزم شونده اعمال مینمایند .

هرچه هیپنوتیزور راحت تر و مسلط تر بخود باشد حالت رهائی ماهیچه ها بیشتر بوده و هرچه تمرکز و بسط ماهیچه بیشتر باشد نیرو و محدوده پاس گسترده تر و قوی تر خواهد بود .

لذا فقط حرکت دست ها بربدن هیپنوتیزم شونده چه با تماس وچه بدون تماس پاس نبوده وچندان  تاءثیری ندارد بلکه پاس میبایست با خروج یا انتقال جریان القلئی تواءم گردد که وسیله خروج آن تمرکز فکر و اتکا به نفس یا راحتی است یعنی زمانی پاس موثر است که هیپنوتیزور حالت تمرکز فکر را در خود بوجود آورده باشد و اتکا ءبه نفس کافی و اطمینان بخویش را کاملاٌ و قویاٌ در خود حاصل کرده باشد در اینصورت حرکت دست ها حامل جریان القائی خواهد بود .

حالت دست ها در زمان پاس مهم است ، عضلات منقبض شده حالت مغناطیس را خنثی مینماید لذا پاس میبایست در حالت عادی و با خونسردی و ملایمت بدون انمقباض عضلات بدن صورت گیرد ،

برای آشنائی با چگونگی حالت دست ها تمرین زیر را انجام دهید .

دست ها را جلو بیاورید و دور از هم نگهدارید کف دست ها رو بزمین باشد ، حال کف دست را و هم چنین پنجه هارا آزاد و باز ازهم بگذارید پنجه ها در این حالت به حالتی کمی خمیده و نیمه مشت در میآیند یا بهتر است جهت درک چگونگی حالت دست ها دست ها را مشت کرده و بعد مشت را آهسته با دادن شماره باز کنید شماره ها باید با فاصله های بخصوصی باشد برای مثال فاصله ها میتواند فاصله ای باشد که بچه ها معمولاٌ در موقع بازی به عدد های ده بیست سی چهل میدهند زمانیکه به شماره هفتاد و هشتاد رسیدید از باز کردن پنجه ها و دست خودداری نمائید در این حالت پنجه ها نیمه باز بوده و از هم فاصله ای مشخص دارند و پشت دست حالت دایره ای داشته و حالات عضلات بدن و تمام اندام بخصوص دست ها شل و آزاد است .

میتوانید از طریق دیگری نیز حالت دست ها را مشخص فرمائید ، پنج نقطه برای هر دست به فاصله 5/2 الی 3 سانتیمتر از هم بحالت نیم دایره در روی کاغذ رسم نمائید حال انگشتان یک دست را هرکدام بر روی یک نقطه قرار دهید در این حالت فقط بایستی نک انگشتان را بر روی نقطه ها گذارده و کف دست و بقیه پنجه ها از روی کاغذ بلند باشد .

این عمل را برای هر دو دست انجام دهید ، دست در این حالت دو خمیدگی یا انحنا دارد انحنای اول در محل غضروف و مفصل آخر انگشت ها از طرف کف دست و دومی در محل مفصل دوم میباشد ، اکنون عضلات را آزاد گذارده و دست را با حفظ حالت مزبور از کاغذ بردارید و در هوا پائین و بالا و از شمال به جنوب وشرق وغرب به آرامی حرکت دهید ، این حرکات همراه با تمرکز فکر بر بدن هیپنوتیزم شونده پاس نامیده میشود و عمل آن انتقال و عبوردادن جریان القائی حاصل از حرکت نیروی مغناطیس بدن و خارج کردن آن است .

همانگونه که ذکر گردید پاس بر دو نوع است ، پاس های مثبت و پاسهای منفی . اگر دست خود را از بالای سر یابدن شخص بطرف پائین بکشید پاس مثبت و موثر و خواب را تشدید میکند ولی اگر دست ها را در همان حالت تمرکز فکر از پائین به بالا بکشید عمل معکوس بوده یعنی پاس منفی و شخص خواب شده بیدار میگردد .

گروهی از هیپنوتیزوران شرقی عقیده دارند که مغناطیس بدن حاصل نیروهای انباشته شده در چاکرا هاست که خود حاصل از نیروی کائنات است لذا اگر حالت تمرکز در خود ایجاد کنید و با تمرکز بر روی محل هر چاکرا دست خود را بر روی آن چاکرا قرار دهید و به تمرکز ادامه دهید نیروی انباشته شده در آن چاکرا به دستان شما منتقل شده و مغناطیس دست ها تقویت میشود . شاید !!

 

 


در زمان پاس دادن نیازی به تماس با بدن و یا سر و صورت هیپنوتیزم شونده نیست بلکه باید چند سانتیمتر از بدن او فاصله داشته باشد .

مجدداٌ بعلت اهمیت موضوع تکرار میکنیم که در موقع پاس دادن باید کاملاٌ عادی بوده و از گرفتن عضلات خودداری نمائید ، حالت کسی را که از ترس تزریق آمپول ماهیچه های خود را جمع مینماید نداشته باشید بلکه باید ماهیچه ها کاملاٌ شل و آزاد باشد پاس با ماهیچه گرفته و حالت مصنوعی که نگارنده بارها با وجود تذکر در هیپنوتیزوران مبتدی مشاهده کرده است اثری ندارد ، تاءثیر پاس در اوایل خواب و در لحظاتی که میخواهید خواب را تبدیل به نوعی دیگر نمائید و از مرحله ای به مرحله دیگری بروید بسیار زیاد است .

تصور میشود که پاس از تلقین اثر بیشتری داشته باشد بشرط آنکه حامل انرژی القائی باشد، اصولاٌ اکثر مرتاضان و کاهنان در گذشته وحال و مسمر و طرفدارانش در خواب مانیه تیزم یا خواب مغناطیسی اثرات خواب را بکمک همین پاسها انجام میدادهاند و در بعضی موارد تاءکید می شود که پاس اثر شفا بخش داشته و میتوان بکمک پاس حامل مغناطیس بسیاری از امراض را درمان نمود ، طرفداران این فکر سنتی هنوز در بسیاری از نقاط جهان فراوانند که عاملین آنرا صاحبان دستان شفا بخش میدانند همچنین مدعیان دستان شفابخش نیز فراوانند .

پاس را با ایمان و با قدرت انجام دهید و همیشه موقعی آنرا اجرا نمائید که چشمان هیپنوتیزم شونده بسته است زیرا  با آزمایشات انسفالوگرافی( دستگاه نوار مغزی ) ثابت شده است در حالت خلسه وبا چشمان بسته انتشار امواج مغزی بویژه امواج الفا بیشتر است که درنتیجه این امواج با امواج منتشره از دستان شما تداخل یافته و تشدید شده که درنهایت موجب تشدید خواب میگردد .

 

 


یکی دیگر از طرق پاس همراه با لمس اعضاء حساس و خواب آور بدن میباشد که این اعضاء عبارتد از پلک چشم ها یعنی با فشار مختصر نک دو انگشت نشان و انگشت وسط بر روی پلک چشم اثر خواب سنگین می شود ،در تبدیل خواب ساجستیو به خواب کاتالپسی و همچنین خواب سوم سام نام بولیسم به لتارژی فشار دادن وسط سر(ملاج) که یکی از مهم ترین نقاط حساس و خواب آور بدن است تاءثیر فراوانی دارد ، فشار بازوها ، لاله گوش و بناگوش – دست گذاردن بر روی پیشانی با نک انگشتان یا کف دست – گذاردن کف دست بر گونه ها – لمس جلوی سر و..... خواب را سنگین تر میکند .

البته در بدن نقاط حساس دیگری نیز وجود دارد که چون در اشخاص مختلف تاثیر متفاوت دارد میبایست پس از تمرینات بر روی اشخاص این نقاط را یافته و از آنها جهت تبدیل مرحله ای از خواب به مرحله دیگر استفاده نمود .

انتقال نیروی مغناطیس بدن از چشمان را نیز میتوان نوع دیگری پاس تلقی نمود که مستلزم تقویت نیروی مغناطیس از طریق تمریناط تمرکز فکر طولانی است که کار هیپنوتیزوران با تجربه و کار آزموده در تقویت تمرکز همراه با تقویت نیروهای درونی با تمرین بر روی چاکراها ست که از بحث آموزش ابتدائی خارج است .