مشاهدات و اثرات خود هیپنوتیزم

پروفسور نولز عقیده دارد که شماری از مرتاضان قدرت مغناطیس خود را در اثر تمرینات یوگا که خود دارای روشهای متعددی است بدست می آورند که عمده ترین آنها را جا یوگا – هاتها یوگا – کارما یوگا – و گنا نی یوگا ست ، در این نمایشات جوکی یا مرتاض در زمینی دفن میگردد البته قبل از دفن شدن خود را بحالت جمود یا حالتی از حالات لتارژی (اغماء) فرو برده است ، پس از دفن چوبی از دهان مرتاض به خارج مربوط است که بعد از مدتی که به ادعای پروفسور نولز میتواند حدود شش هفته (40روز) باشد چوب تکان می خورد ومرتاض را از خاک خارج می نمایند .

حالت مرتاض حالت مرده ای استکه رمقی در خود نداشته و بحالت جمود در آمده است ، بعد از آزمایش وسیله دکتر معلوم میگردد که اثری از نبض در او نیست فقط آثار کمی حرارت در سر اوست ، شاگردان یا مریدان جوکی با آب گرم و مالش اعضای بدن جوکی را گرم مینمایند و موم و پنبه ها را از سوراخهای گوس و بینی او خارج مینمایند و بکمک تیغه چاقوئی دندانهای کلید شده اورا از هم باز میکنند ، مجدداٌ وسیله روغن و مالش اورا گرم مینمایند و در این حالت چشمان مرتاض بیحرکت و بحالت شیشه ای نمودار میگردد ، چند بار دیگر عمل گرم کردن سر وبدن ادامه می یابد در این موقع مرتاض دچار تشنج شده و تنفس آغاز میگردد ، قدری کره روی زبان او میگذارند بعد از مدتی مرتاض بحالت طبیعی برگشته واز جای بر میخیزد .

مرتاض دیگری بنام دادا موزورا چنان خود را بحالت جمود در میآورد و بخواب میرود که مسافر غربی که به ملاقات او آمده است قادر میگردد هیکل ابر مانند (هاله) او را در چند قدمی پشت سر او مشاهده نماید و پس از مدتی هیکل ابر مانند به جسم داخل شده و فقیر بخود آمده و پاسخ سئوالات او را میدهد.


درجنگل های هند بسیاری از فقرای هندی و مرتاضان براحتی در میان وحوش و درندگان گردش می نمایند و با نیروی تمرکز فکر حتی درندگان وحشی را وادار به اطا عت و دور شدن از مسیر خود می نمایند ، بهر حال خود هیپنوتیزم عملی ممکن و متکی به سه عامل تمرکز فکر – نیروی مغناطیس و آگاهی از حالات روحی در حال خواب یا کنترل خواب میباشد که با مطالعه و فراگیری عمیق تر در مورد آن بستگی به تلاش و تمرینات و تجربیات متمادی وسیله علاقمندان دارد .


گروهی عقیده دارند که تمرکزممتد وطولانی  بر چاکرا ها و مراکز قدرت و تقویت آنها ( به بخش چاکراها مراجعه نمائید ) بسته بر هر چاکرا قدرت فوق العاده ای به جوکی میدهد مثلاٌ پتنجلی عقیده دارد که انجام سمیاما (تمرکز ) به خالیگاه گلو (پنجمین چاکرا ) موجب رفع گرسنگی میشود یا انجام تمرکز بر فرق سر (هفتمین چاکرا) موجب روشن بینی میگردد و انجام سمیاما بر قلب (چهارمین چاکرا) موجب افزایش نیروی ذهنی میگردد او در کتابش بنام کلمات قصار یوگا مدعی میشود که با دهارانا تفکر بدست می آید اگر جوکی ذهن خود را به نوک بینی متمرکز سازد روایح عجیب به مشامش میرسد ویا بگذار جوکی خود رابه حالت پارماسانا (بیحرکتی ) بنشاند و تمرکز خود را به خالیگاه گلو متمرکز سازد بگذار تا او زبانش را بر پایه کام و بن دهانش نهد و با این عمل گرسنگی و تشنگی را معدوم سازد و همچنین در انتهای سق دهان کاسه زیبائی قرار دارد که آنرا کورما مینامند ، زمانیکه جوکی تمرکز خود را بر این نقطه متمرکز کند قدرت تمرکز فوق العاده بر قوای فکر و حواس حاصل میگردد.چون خود را روی زمین دراز کند ، بگذار تا به روشنائی بیندیشد که با این عمل تمام خشگی و آزردگیش نابود میشود و تمرکز ذهن به قسمت پشت سرش (گروهی از هندیان عقیده دارند که چشم سوم در پشت سر است و پاره ای چشم سوم را در وسط پیشانی میان گودی دوابرو بنام چشم شیوا میدانند )بر مرگ پیروز خواهد شد . 

وخلاصه آنکه تمرکز بر چاکراها جوکی را به هوش سرشار و بینائی آشکار (روشن بینی ) و تسلط به نیروهای خارق العاده در مسیر خدمت به مردم رهبری میکند باید که ضمیر جوکی خیرخواه باشد و نیک اندیش و خالی از غرض و دوستدار همه خلایق و درخدمت خلایق پاک ضمیر  وگرنه جوکی راه به جائی نخواهد برد.

پندار نیک – کردار نیک – گفتار نیک 

گرچه این بخش، از سلسله یادداشتهای هیپنوتیزم قدم به قدم خارج میبود اما به جهت روشن شدن ذهن علاقمندان اشاره به آن بعنوان درسی سودمند و قابل استفاده لازم بنظر میرسید .

اما در دگر هیپنوتیزم با استفاده از روشهای بسیار ساده پس از آشنائی با مراحل و چگونگی خواب و روشهای دگر هیپنوتیزم همراه با تمرینات قابل اجرا شما در مدتی بسیار کوتاه قادر به فراگیری این علم خواهید بود .

واما اعمالی را که در مدتی کوتاه با تمرین و ممارست در خود هیپنوتیزم میتوانید انجام دهید که خود سبب امید و اعتماد و اعتقاد بیشتر خواهد شد فهرست وار ذکر میگردد .

یکی از ساده ترین موارد ایجاد خواب (جهت خود درمانی بیماران روانی وسواس ترس واهی و تیک و.... ) و احساس سریع سنگین شدن پلک ها و سبک شدن بدن خواهد بود که به همراه القائات ذهنی خود بیما (تلقین بخود ) به بهبودی ودرمان کمک مینماید با تمرینات ذکر شده بسادگی و در مدتی کوتاه امکان پذیر است .

ایجاد بی حسی موضعی در خود و رفع احساس درد وبرطرف کردن حالات روحی یکی دیگر از امکانات سریع بعد از چند تمرین در خود هیپنوتیزم است ( خود هیپنوتیزم سبک)

مرحله بعدی معالجه بیماریهای ساده روحی از جمله وسواس – خشونت –خشم – ترک اعتیاد و در حالتی تنگی نفس میباشد ، در این حالات در جلسات متمادی مثلاٌ جهت ترک سیگار میبایست پس از بوجود آوردن تمرکز فکر و بی حسی و سبکی در خود که بعد از چندین روز تمرین بسادگی حاصل میگردد از تلقین بخود استفاده کرده و میل و تمایل به سیگار را در خود بکشید ویا با وسواس مبارزه کنید میبایست بخود بگوئید پس از آنکه از خواب بیدار شدم دیگر تمایلی به سیگار نخواهم داشت و یا خشم ودیگر حالات روانی در وجود من ریشه کن شده است و یا از اعتیاد متنفر خواهم شد مسلماٌ پس از چند تمرین مشاهده خواهید نمد که چنین شده است .

(برای روشن شدن بیشتر به همین سلسله مقالات ( بخش اول –فصل دوم ) هیپنوتیزم از دیدگاه روانشناسی مراجعه نمائید تا علت اینکه چرا مبارزه با عوارض روحی در حالت عادی مشکل ولی در حالت هیپنوتیزم ممکن و اسان است پی ببرید ).

در مورد تنگی نفس یا آسم میبایست عاملی را وسیله قرار دهید مثلاٌ بگوئید هر زمان که تنگی نفس بمن دست میدهد با فشار دادن مشت خود میتوانم آنرا کنترل کنم هر چند هم که سخت باشد بسادگی آنرا کنترل خواهم کرد و با این تلقینات و نیروی تمرکز فکر و کنترل روحی میتوانید دروازه بحرانی ضمیر ناخود آگاه را دورزده و تلقینات خود را به باور تبدیل کرده و سریعاٌ به نتایجی شگفت نائل گردید ، لکنت زبان بسادگی با این آزمایشات و تمرین گویائی قابل حل و معالجه میباشد .

مطلب زیر فقط برای تفریح ذکر میشود زیرا ارتباط باروح از نظر نگارنده جز ذهنیت خود افراد چیز دیگری نیست اما با استفاده از خودهیپنوتیزم میتوانید در ذهن خود عزیزان از دست رفته را متبادر کنید که من آنرا احضار ارواح تلقی کرده ام ، که به هر حال چون هیچ وسیله ای برای تجدید دیدار با رفتگان نیست حد اقل با این ذهنیت میتوانید با عزیزان از دنیا رفته تجدید دیدار نمائید .


احضار ارواح در مراحل بعدی بخصوص ارواح کسانیکه بشما نزدیک بوده اند در بسیاری موارد بعد از چندین ماه تمرین امکان پذیر میباشد در این مورد باید حالت تمرکز فکر و بیحسی وسبکی را در خود ایجاد نموده پس از آن بهتر است مکانی را حتی اگر تصوری باشد در ذهن حاضر کنید زمانیکه این عمل ممکن شد که معمولاٌ پس از چند تمرین ممکن میگردد شخص مورد نظر را به نام صدا کنید و بخواهید که در نظر شما مجسم گردد در تمرینات اولیه ممکن است اشباحی بنظر برسند که در مه بوده و تیره و بسیار نامشخص دیده شوند پس از چند تمرین دیگر کم کم اشباح نزدیکتر شده و در ذهن جان میگیرند میتوانید از آنها بخواهید که نزدیکتر شوند و پس از آنکه مه اطراف آنها از بین رفت روح کاملاٌ در نظر شما به همان صورتی که در زمان حیات بود متجلی میگردد.

با مدتی تمرین میتوانید با روح تماس حاصل کنید ، بهتر است برای تماس بیشتر و طولانی تر شیئی یا چیزی را که متعلق به روح میباشد در دست بگیرید .

در این حالات میبایست از روح خواست که نزدیکتر شود او را به نام صدا کنید برای تمرکز بیشتر با او احوالپرسی کنید ، اخباری را به او بدهید و خود را معرفی کنید همیشه از او بخواهید و اجازه بگیرید که آیا وقت صحبت کردن و یا تمایل به تماس و پاسخ به سئوالات را دارد یا خیر گروهی از افراد معتقدند که معمولاٌ روحهای مسلمان در شب جمعه و ارواح ادیان دیگر در شب های یکشنبه و شنبه حاضر به پاسخ نمی باشند اگر شما نیز به این امر معتقد هستید در روزهای مناسب تماس بگیرید .

گر چه این مطلب ذهنی است اما ممکن است بخاطر این اعتقاد تزلزلی در ارتباط و تمرکز ایجاد شود .

مطالبی را که می خواهید بپرسید در ذهن خود حاضر کنید خیلی کوتاه و واضح از او بپرسید و جواب را به میل خود او از او بخواهید اگر پاسخ نمیدهد بگوئید که اشاره نماید یا بنویسد بعد از مدتی تمرین میتوانید با اشخاص گمشده نیز به این طریق تماس بگیرید و از حال و احوال و محل آنها اطلاع حاصل نمائید .


باز متذکر میشوم تمام این ارتباطات ذهنی است و هیچ ارتباط ثابت شده ای با ارواح یا افراد گمشده حد اقل به این طریق قابل قبول نیست .

اگر بخواهید جسمتان ظواهر خود را از دست دهد یعنی مثلاٌ بگونه ای بی حس شوید که اطرافیان از ضربان قلب و نبض شما چیزی حس نکنند باید قبل از خواب فکر را در مورد آن متمرکز نمائید البته در نظر داشته باشید که برای مدتی خواهید خوابید وبعد بیدار میشوید و خطری وجود ندارد ، برای آنکه خواب طولانی نشود بهتر است مدتی را برای آن تعیین کنید مثلاٌ بگوئید برای مدت ده دقیقه خواهم خوابید و بعد بیدار میشوم مسلماٌ بعد از مدت تعیین شده بیدار میشوید .


دور بینی و روشن بینی و پیشگوئی و حالت تله پاتی ( خواندن افکار ) امکانات دیگر خواب در خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم است که با مدتی تمرین و ممارست حاصل میگردد البته رسیدن باین مراحل استقامت و تمرین متمادی و دراز مدت لازم دارد و اسرار کار مرتاضان و هدف ار آن گر چه با تمرینات تزکیه نفس و پرورش فکر وجسم از طریق ورزش جسمی روانی یوگا که خود آرامش بخش بوده وبر اساس تمرکز فکر میباشد چیزی جز آنچه که ذکر گردید نمیباشد اما طرق آن بسته به سلیقه مرتاض و جوکی وکاهن متفاوت و ابداعی است .

بهر حال تمام حالات و امکاناتی را که در موقع خواب دیدن طبیعی بوجود می آید میتوان بطور مصنوعی ولی در مورد وقایع حقیقی در دوربینی و روشن بینی و پیشگوئی عمل نمود .

در اینجا بحث خود هیپنوتیزم و اسرار کار مرتاضان را به پایان میرسانیم و دگر هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم دوجانبه را در بخش بعد و دروس بعد با ذکر تمرینات لازم که دنباله تمرین تمرکز فکر و آگاهی ذهن میباشد آغاز می نمائیم .