تمرین اول- مربوط به آگاهی ذهن

(این تمرینات میبایست پس از تمرینات تمرکز فکر انجام گیرد و مربوط به هیپنوتیزم فردی است ).


اگر توانستید تمر کز فکر را در خود بحالتی ایجاد نمائید (در اثر تمرینات متمادی و طولانی ) که از خود بی خبر گردید میبایست بطریق زیر عمل کنید .


در محلی دراز بکشید و حالت تمرکز فکر را ایجاد نمائید حال بخود بگوئید با دادن سه شماره چشم من سنگین میگردد و شروع به شمارش نمائید ، شماره یک پلک ها سنگین شده و محکم میگردند ، شماره دو قبل از رسیدن شماره سه پلک ها بسیار سنگین شده و بهم میچسبند و بمجرد دادن شماره سه حالت بی حسی در جسم بوجود میآید ، شماره سه اکنون پلک های من سنگین شده و جسم من بی حس میگردد تا ده شماره بعد این احساس بی حسی کم کم در یک یک اعضاء بدن من ایجاد میگردد ، شماره یک احساس سبکی مینمایم ، شماره دو احساس سبکی افزایش مییابد و دست من بی حس شده است اکنون دست راست من بی حس شده است ، شماره سه دست چپ من بی حس میگردد ، شماره چهار احساس سبکی با راحتی مینمایم ، شماره پنج بدن من بی حس میگردد ، شماره شش بی حسی گسترش یافته و احساس سبکی بسیار مینمایم ، شماره هفت اکنون میتوانم با چشمان بسته اطراف را ببینم و احساس کنم ، شماره هشت این احساس قوی تر میشود ، شماره نه قبل از رسیدن به شماره ده سرم کاملاٌ سنگین و بدنم کاملاٌ بیحس وسبک شده است احساس میکنم که جسمی ندارم با شماره ده احساس خواب الودگی نموده و میتوانم کلیه احساسات خود را تحت کنترل داشته باشم ، شماره ده اکنون من میتوانم به موضوعی که مایلم بیاندیشم و موضوع از قبل تعین شده را در ذهن خود آماده کنید ، پیشنهاد میشود بعد از دادن شماره ده در ذهن خود باغی را مجسم کنید و چندین دقیقه به تماشای محل و جزئیات آن توجه کنید و بعد موضوع مورد علاقه را تکرار و به آن بیاندیشید .

بعد از مدتی تمرین به این صورت و با تمرینات بعدی خواهید توانست از قدرت اولیه تله پاتی مستفیذ گردید .

در تمرینات به ابتکار خود مکانی را در نظر بگیرید و افرادی را در این مکانها برای خود تداعی کنید . یا میتوانید پله یا دالان یا مسیری باریک را در نظر مجسم کنید و تا آنجا که میتوانید در این   دالان یا غار یا مسیر و جاده پیش بروید تا ذهن شما کاملاٌ بر محیط متمرکز شده و در طی مسیر به موضوع مورد نظر فکر کنید .


اکثر راهبان موضوع انتخابی را از استادان خود دریافت میکنند که در واقع یک مسئله حل نشدنی است و با اندیشیدن به آن تمرکز کامل شده و غفلت از جسم و ((من )) ایجاد میگردد .

البته تمرینات خود هیپنوتیزم  شیوه ها ی ابداعی بسیار دارد و در هر مکتبی بسته به ابتکارات استادان متفاوت است . و اکثراٌ با خرافات و اغراق مخلوط است که قضاوت در مورد آنر به خود جوکیان میسپاریم.

در یکی از مکاتب یوگا این اعمال به سمیاما معروف است که برای مثال در هاتا یوگا هشت فقره موفقیت برای جوکی در اثر تمرینات سمیاما پیش بینی میشود .

آنیما- یعنی جوکی بقدری در ذهن خود کوچک میشود که به اندازه یک اتم میگردد .

مهیماجوکی در ذهن خود بینهایت بزرگ میگردد .

لگهیما جوکی در ذهن خود بینهایت سبک میگردد .

گریما جوکی بسیار سنگسن میشود .

پواپتی جوکی در ذهن خود قادر به طی طریق است میتواند به همه جا برود .

یواگامیا- جوکی قادر است آرزوی مردم را بر آورده کند صاحب کرامت میشود .

واشناواجوکی قادر به کنترل طبیعت میشود .

ایشتایوا – جوکی قدرت خلاقه مییابد .

مثلاٌ  اگر جوکی ذهن را به نوک بینی متمرکز کند بعد ازمدتی روایح عجیببه به مشامش میرسد .

اگر ذهن را به بیخ زبان متمرکز کند مزه های عجیب و....

ویا اگر جوکی ذهن خود را بر وسط پیشانی بین دوابرو که محل چشم سوم معروف به چشم شیوا است متمرکز کند آتشی درخشان چون آذرخش میبیند و تمرکز مداوم بر این آذرخش بدی ها را از او دور میکند و قادر به دیدن اولیاء میگردد که به آن سیددهاس میگویند .

تمرین دوم – مربوط به آگاهی ذهن .

شخص خاصی را در نظر آورید ( مرده یا زنده ) و بعد از ایجاد تمرکز فکر و آگاهی بطریقه ذکر شده در تمرین اول آگاهی ذهن ، قویاٌ بخواهید که از احوال شخص مزبور در این ساعت آگاهی یابید و در مورد افراد ی که در قید حیات نیستند حضور آنها را بطلبید ، بهتر است در ماه های اولیه تمرین از کمک شخص دیگری که بتواند احوالات خود را بشما گزارش نماید تا صحت آنرا تجربه نمائید استفاده کنید وبعد از مهارت و به دست آوردن امکانات پیش بینی و تله پاتی دو جانبه جهت روشن شدن و روشن بینی کلی تمرین کنید .

البته تمرینات روشن بینی (جلای بصری ) CLAIRVOYANCE بسیار زیاد است که از حوصله این یادداشت ها خارج است .برای مثال مبتدی باید با حدس  و گمان ذهن خود را تقویت کند مثلاٌ به هنگام زنگ تلفن حدس بزند مکالمه کننده کیست ، یا نتیجه دقیق مسابقات را پیش بینی کند . بصورت تفننی آینده حوادث را پیش بینی کند یا نتیجه کارها را قبل از انجام حدس بزند پیشگویان عقیده دارند که بشر قدرت پیش بینی را دارد و اکثر افراد قادر به این عمل هستند اما اکثر پیش بینی های درست  خود را به حوادث و اتفاقات تعبیر میکنند با تمرینات متعدد میتوان ذهن را آماده پیش گوئی درست کرد . شاید !!!

مرتاضان هندی و کاهنان مدعی اند که  به این روش جهت ردیابی افراد و اشیاء گمشده و یا اطلاع ازاحوالات فرد ناشناس یا آشنا امکان پذیر است و در بسیار موارد جهت  ارتباط مغناطیسی ، جسمی یا شیئی متعلق به فرد مورد نظر را در دست میگیرند و به این طریق ارتباط سهل تر انجام می پذیرد .

پرفسور ارنست نولز ادعا مینماید که مرتاضان هندی به این طریق امراض افراد را معالجه می نمایندو یا راه شفا و درمان مرض افراد را باین طریق از ذهن خود با در دست گرفتن دست مریض پیدا مینمایند ، در درجه ای از خواب ممکن است بدن هیپنوتیزم شده ( در خود هیپنوتیزم خود عامل ) بحالت جمود در آید و در حالتی بعد از حالات لتارژی در صورتیکه محل تاریک باشد شعاع زرد رنگ و آبی رنگی از دو طرف بدن هیپنوتیزم شده خارج میگردد که عبارت از مغناطیس بدن او است . (هاله)


اگر افرادی در حالت روشن بینی بخواب هیپنوتیزم بروند و متوجه هیپنوتیزم شده باشند این شعاع را به وضوح خواهند دید ، در مراحل خوابهای سنگین تر این دو شعاع زرد و آبی بهم پیوسته و تشکیل نور سبز رنگی را میدهد که کم کم از دید افراد خواب شده در مرحله روشن بینی غبار سبز رنگی که کم کم شکل جسم و بدن هیپنوتیزم شده را بخود میگیرد تشکیل میشود که میتواند حرکت کرده و از جسم دور شود در این حال این توده غبار قادر است از هر دیواری صرفنظر از قطر و جنس خارج گردد .

از این غبا ر عکسهائی گرفته شده است که البته ایجاد قابل رویت آن  فقط وسیله مرتاضان هندی امکان پذیر بوده است و پس از آن حالت اسپری تیزم Spritisim یا احضار ارواح امکان پذیر میگردد.

اما در هیپنوتیزم عمومی با خواب کردن هیپنوتیزم شونده براحتی میتوان در چند دقیقه و در افراد حساس تر چندین ثانیه حالت احضار ارواح را وسیله او بوجود آورد که در این حالت هیپنوتیزم شده میتواند هر روحی را که بخواهید در ذهن خود حاضر نماید و بسادگی افراد حاضر مشاهده خواهند کرد که گرچه هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شده نمیدانند که شما چه کسی را میخواهید حاضر کنید کلیه مشخصات فرد را در زمان حیات بیان مینمایند و روح خود را به شما معرفی میکند و شما در این حال میتوانید با روح تماس حاصل و از او سئوالاتی نمائید و جواب بگیرید .

در این مورد باز باید تاکید کنم که به اعتقاد من احضار ارواح صحت نداشته و فقط رابطه ای ذهنی است چون هیپنوتیزم شده میتواند افکار اشخاص را بخواند آنچه را که در ذهن افراد از روح نقش بسته خوانده و ارائه مینماید .

بعد از این مرحله ، مرحله پیشگوئی نیز امکان پذیر خواهد بود که بعداٌ در بخش دگر هیپنوتیزم به آن اشاره میگردد . درمورد پیشگوئی نیز ذهنیت مطرح است .

اما در خود هیپنوتیزم چون خود عامل میبایست حالات خواب را بدون واسطه در خود بوجود آورد رسیدن به حالت احضار ارواح و پیشگوئی مشکل و نیاز به تمرینات خاص بسیار دارد .

برای رسیدن به این مراحل پس از ممارست و مهارت در ایجاد خواب در خود ، هیپنوتیزم شونده میبایست بخود بگوید که من میتوانم روح خود را از جسم جدا کنم ، اکنون روح من از جسم جدا است من از جسم خود خبری ندارم و گویا این جسم دیگری است ، کاملاٌ بی حس شده ام ، اکنون قادرم روح خود را به پرواز در آورم و به هر مکانی که میخواهم بروم و.......

در این حالت پس از تمرینات متمادی خواب سنگین شده و کم کم مراحل مختلف خواب امکان پذیر میگردد ولی همانطور که ذکر گردید نیاز به سالها تمرین مداوم و تقویت نیروی اراده و تمرکز فکر و تسلط بروح و آگاهی میباشد .

آنچه را که تا کنون ذکر گردید گرچه ممکن است باور کردن آن مشکل باشد اما اساس کار مرتاضان جهان است .

برای روشن شدن بیشتر ذهن شما پاره ای از کارهای این مرتاضان به استناد مطالب بیان شده وسیله افرادی چون پروفسورارنست نولز که سالها در این مورد در هند و نپال شاهد و تحقیق کننده صحت آنها بوده اند در یادداشت بعدی پایان بخش این بخش خواهدبود .