دومین تمرینجهت تمرکز فکر و تقویت آن .

پیشنهاد میگردد بعد از اجرای تمرین اول و ممارست در آن این تمرین اجرا گردد .

کاغذی بردارید و روی آن با چند  مداد رنگی دو سه  شکل  هندسی مثل مثلث ، دایره ، مربع و چند ضلعی ولوزی و.... را رسم کنید . 

اکنون چشمان خود را ببندید و مشابه تمرین اول سعی نمائید اشکال رسم شده را با تمام مشخصات در ذهن مجسم کنید ، سعی نمائید برای هر بار تمرین این اشکال با وضوح کاملتری در ذهن متبادر گردد . این تمرینات چه در خود هیپنوتیزم و چه دگر هیپنوتیزم باید انجام شود . خواص و هدف از تمرینات و اشکالات آنها در اواخر دروس ذکر میگردد .

باید توجه داشت که تمرکز فکر برای هیپنوتیزور یکی از مهم ترین نکات و اصول بوده و پایه ورکن اصلی در هیپنوتیزم فردی و عامل مهمی در دگر هیپنوتیزم است .

افراد بسیاری در زمان کسب و فراگیری هیپنوتیزم گرچه توانسته اند بدون تمرکز اصولی و علمی ، آثار اولیه هیپنوتیزم را در عده ای بوجود آورند اما چون تمرکز فکر نداشته اند مسیر و رابطه اصلی بین آنان و هیپنوتیزم شونده بصورت تزلزل و نوسان باعث بحالت اول برگشتن هیپنوتیزم شونده شده و تمام کوشش آنان بی اثر مانده است .


تمرین سوم – تمرکز فکر و تقویت نیروی مغناطیس بدن .

معمولاٌ جهت این تمرین در خارج از ایران کارتهای ویژه ای با اشکال مختلف از قبل تعیین شده وجود دارد که بسیار معمول بوده و بسادگی در دسترس علاقمندان میباشد این کارتها از نظر شکل ظاهری باندازه و بهمان طریق همسان بودن ورقهای بازی است که بجای خالها واعدادو اشکال بازی دارای اشکال مختلف  مثل علائم ماه های عبری یا سریانی و تصاویر خدایان هندی، شیوا وغیره..... است .


      جهت تمرینات اولیه سه برگ از این اوراق و یا سه خال شکل دار ورق بازی کافی است مثلاٌ سرباز و بی بی وآس ، در تمرین اول هرکدام از اوراق را بدقت نگاه کرده و تصاویر آنرا بخاطر بسپارید . پس از شناخت تصاویر و تصور آنها در ذهن بسادگی چنانچه در تمرینات اول و دوم انجام میدادید اوراق را بر زده واز طرف غیر عکس دار بروی میز بچینید ، بدیهی است که از قبل نمی بایست بدانید که کدام ورق شماره یک کدام دو کدام شماره سه میباشد (کدام آس کدام بی بی وکدام سرباز میباشد ).


حال با تمرکز از پشت، ورق ها را نگاه ولمس کنید و کاملاٌ فکر خود را بر روی آنها متمرکز کنید و بعد چشمان خود را ببندید و چگونگی و ترتیب قرارگرفتن آنها را در ذهن مجسم کنید و حدس بزنید معمولاٌ اولین گمان شما صحیح ترین حدس شماست حال چشمان خود را باز کرده ورقها را برگردانید و صحت تصور ذهنی خود را امتحان کنید .

این تمرین بعنوان فعال شدن چشم سوم یا حس ششم و ارتباط مغناطیس بدن با اجسام معروف شده است و عقیده بر آن است که چشم سوم را تقویت مینماید . البته ممکن است در بارهای اول حتی بار صدم نیز نتوانید حدس درست بزنید اما انتخاب یکی از اوراق بکمک گمان و تصور ذهنی و لمس بعد از مدتی تمرین این امکان را بشما خواهد داد که بتوانید اضافه بر تمرکز صحیح فکر بمدت طولانی ، مغناطیس بدن را نیز تقویت کرده و رابطه بین جسم و روح با اشیاء را بدلخواه برقرار کرده و روح را تحت تسلط خود در آورید ، این تمرین در کلاسهای حضوری هیپنوتیزم و آموزشگاههای روانشناسی و هیپنوتیزم بعنوان تمرین تله پاتی و تقویت چشم سوم و حس ششم معروف است و گروهی ادعا می نمایند که بکمک این تمرین که البته در هر لحظه و هر موقعیت و هر مکان و درمدت طولانی انجام میپذیرد (از طریق حدس و گمان وقایع مثلاٌ نتیجه بازی دو تیم ویا قبل از برداشتن تلفن حدس بزنید مخاطب کیست ؟و موارد مشابه ) چنان قدرتی در ذهن ایجاد میشود که میتواند حتی تا نود درصد گمان درست بزنید و در بسیاری از موارد افکار دیگران را بمجرد برخورد حضوری با تصور ذهنی و دیدن شیئی متعلق به فرد بفهمید .

البته این تمرین تنها تمرین مربوط به تله پاتی و حس ششم نمی باشد و تمرینهای دیگری نیز همراه با آن اجرا میگردد که نتیجه آن و هدف آن روشن بینی یا جلای بصری CLAIRVOYANCE است .

از جمله تصور ذهنی بر روی یک موضوع بوسیله دو شخص و تعیین حدود و مشخصات موضوع از طریق تصور و مقایسه آنها با هم و خواندن افکار از نزدیک واز دور بکمک ارتباط از قبل تعیین شده و در ساعات معینی بوسیله دو شخص معین و تمرینات دیگر میباشد .

پیشگویان و صاحبان روشن بینی یا جلای بصری معتقدند که تمام افراد بشر میتوانند روش بین بوده و آینده را پیشگوئی نمایند اما اکثر مردم این حس خود را نادیده گرفته و گمانها و پیشگوئی های درست خود را حادثه یا اتفاقی تلقی مینمایند اما با تمرینات خاص ازجمله تمرینات مربوط به چاکرا ها ( به بخش چاکراها مراجعه شود ) و تقویت چشم سوم میتوانند درصد حدسیات درست خود را یا همان روشن بینی و پیشگوئی ها را افزایش دهند .

البته هیچ مورد علمی و تجربی ثابت  شده ای در این مورد وجود ندارد . زیرا سرنوشت انسان از قبل تعیین شده نیست گرچه این افراد با ارائه حوادثی از قبیل چرخ کارما (به بخش چرا هیپنوتیزم میشویم چرخ کارما مراجعه شود ) اعلام میکنند که ممکن است سرنوشت ما از قبل نوشته شده باشد .

بهر حال شاید در فرصت مناسب بخشی نیز به این مطلب اختصاص داده شود .

تمرین چهارم تسلط بر جسم بکمک قدرت ذهنی .

این تمرین که بسیار ساده و در عین حال اثری بسیار سریع و شگفت انگیز برای مبتدیان دارد باعث دلگرمی آنان میگردد و در حقیقت حالتی از هیپنوتیزم میباشد .

در صورتیکه توانسته باشید تمرینات یک تا سه را بخوبی و بدفعات انجام داده باشید و تمرکز فکر را و تصور ذهنی را بسادگی انجام داده اید این تمرین ارزش خود را بشما نشان خواهد داد .

توصیه میشود این تمرین در شب و یا قبل از خواب انجام شود تا احیاناٌ اگر در اثر تمرین خود را هیپنوتیزم کردید بخواب طبیعی رفته و برنامه عادی شما مختل

نگردد .

در محلی راحت و یا در رختخواب دراز بکشید ، چشمان خود را بسته و سعی کنید برای چند ثانیه از تمام افکار دور بمانید ، البته انسان در هر لحظه فکری در سر دارد اما جهت تمرکز بهتر است بخود بگوئید من تا 5 شماره میشمارم و هر شماره ای را که میشمارم چشمانم سنگین تر وبدنم سبک تر میشود و قویاٌ و با تسلط این حالت را با هر شماره در پلک ها و بدن خودمتذکر شده  آزمایش و احساس کنید مشاهده خواهید کرد که این سنگینی پلک  و سبکی جسم حاصل میگردد .

در هر بار تمرین این احساس راحت تر بشما دست میدهد و بعد مجدداٌ در ذهن خود اشاره کنید که بعد از ده شماره باهر شماره احساس خواب بیشتری خواهم کرد و بدن من وسیله هاله ای از مغناطیس احاطه میگرددشماره یک پا ها سبک شده است شماره دو سبکی به دستها و بدنم منتقل شده است شماره سه کاملاٌ احساس سبکی میکنم شماره چهار حس میکنم بدنی ندارم فقط هاله ای بدنم را احاطه کرده است  از شماره پنج به بعد این هاله را در اطراف بدن خود حس میکنم شماره شش این احساس قویتر میشود بدن گرم تر میشود شماره هفت احساس خواب و تمرکز فکر و بار الکتریکی بیشتر میشود شماره هشت قبل از پایان شماره ده بخواب خواهم رفت شماره نه اکنون آسوده و راحت خواهم خوابید شماره ده لحظه به لحظه خواب من یسنگین تر خواهد شد .

بعد از مدتی تمرین ملاحظه خواهید فرمود که کلیه این حالات و اثار ی از قبیل بیحسی موضعی مثل یک دست ، راحتی ، سبکی و شادی ورفع خستگی و ایجاد احساسات دیگر بسادگی امکان پذیر خواهد بود .

بعد از حدود دو هفته تمرین روزی یک جلسه یا دو جلسه به این طریق این امکان در شما بوجود می آید که با آرامش بیشتر و فقط با دادن شاید سه چهار شماره احساسات خواسته شده را در بدن بوجود آورید .

این تمرین را برروی تک تک اعضاء از نوک پا تا سر انجام دهید وبرروی هر یک از اعضاء چند شماره داده و بخواهید مثلاٌ پا چنان سبک شود که آنرا حس نکنید و بعد دست ها و نهایتاٌ پلک ها و سر سنگین شود .


اگر اشکالی در این مورد موجود باشد مربوط به عدم تمرکز است یعنی تمرینات یک الی سه را خوب و با دقت انجام نداده اید به تمرین مراجعه و بارها وبارها آنرا تکرار کنید .

خودتان را گول نزنید و عجله ای در رسیدن به مراحل بعدی نداشته باشید ، فراگیری قدم به قدم بمعنی فراگیری کامل و تسلط بهتر و کامل تر است .

 

 

 را هبان از اشکال ماندالائی و یانترائی که نمونه آنها در بالا نشان داده شده است برای تمرکز و خود هیپنوتیزم استفاده میکنند - نمونه های بیشتر را میتوانید در مطالب قبل مشاهده نمائید